Preasráitis

Ráiteas ó Simon Harris, an tAire Sláinte, maidir le Conradh an Liachleachtóra Ghinearálta

D’athdhearbhaigh Simon Harris, an tAire Sláinte, inniu (an 16 Márta) go bhfuil sé tiomanta do dhul i mbun idirchaidrimh go luath le hionadaithe do liachleachtóirí ginearálta maidir le hathchóiriú chonradh an liachleachtóra ghinearálta.

“Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don ról tábhachtach a chomhlíonann liachleachtóirí ginearálta inár seirbhís sláinte agus béim a leagan ar a thiomanta atá an Rialtas dá áirithiú go mbeidh seirbhísí inbhuanaithe liachleachtóirí ginearálta ann sa todhchaí, do fhreastal ar riachtanais na n-othar agus do ghairm inmharthana thairbheach a chur ar fáil dár liachleachtóirí ginearálta reatha agus dár gcéimithe leighis.”

“Ceann de na príomhchuspóirí atá agam is ea athruithe conartha a chomhaontú lena soláthrófar díriú méadaithe ar shláinte an daonra, agus soláthar ar leith á dhéanamh do chur chun cinn na sláinte, do ghalair a chosc agus do chúram struchtúrtha leanúnach a chur ar fáil i gcás riochtaí ainsealacha. Ba mhaith liom teacht ar chomhaontú faoi fheabhsuithe fiúntacha ar na seirbhísí a chuireann liachleachtóirí ginearálta ar fáil d’othair a bhfuil cárta leighis nó cárta cuairte liachleachtóra ghinearálta acu. Leis sin, áiritheofar go gcuirfear acmhainní breise ar fáil don liachleachtadh ginearálta chun tacú leis na seirbhísí sin.”

“Táim tiomanta freisin do chur chuige ilbhliantúil nua a fhorbairt i leith táillí. Is céim shuntasach í sin i dtreo freagairt do na húdair imní atá ag liachleachtóirí ginearálta faoi thionchar na gcoigeartuithe táillí, rud a cuireadh i bhfeidhm faoin reachtaíocht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail mar chuid de fhreagairt an Stáit don ghéarchéim gheilleagrach a thit amach deich mbliana ó shin. Ba mhaith liom freisin go rachadh an Roinn seo agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i mbun idirchaidrimh le liachleachtóirí ginearálta maidir le hathchóirithe conartha agus seirbhísí nua a d’fhéadfaí a sholáthar sa liachleachtadh ginearálta dá gcuirfí na hacmhainní cuí ar fáil.”

“Táim i mbun plé le mo chomhghleacaithe sa Rialtas de réir mar a fhorbraímid ár gcur chuige i leith an chláir oibre ríthábhachtaigh seo. Táim ag súil le tuilleadh mionsonraí a thabhairt don Chomh-aireacht ina leith le linn chruinniú an Rialtais an 27 Márta. Tá oifigigh sa Roinn seo ag obair go dícheallach leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun ullmhúcháin a dhéanamh don chéad chéim eile den phlé ar na saincheisteanna conartha sin. Táim ag súil go gcuirfear tús léi i gceann seachtainí.”

Dúirt an tAire mar fhocal scoir: “Má thugann na páirtithe go léir tiomantas don phlé, creidim gur cheart go mbeifí in ann teacht ar chomhaontú le hionadaithe do liachleachtóirí ginearálta i gceann roinnt bheag míonna ar phacáiste lena soláthrófar feabhsuithe seirbhíse ar fud an liachleachtaidh ghinearálta, rud a rachaidh chun tairbhe d’othair agus do liachleachtóirí ginearálta araon, agus lena gcabhrófar le tuilleadh acmhainní agus acmhainne a chur i bhfeidhm chun tacú leis na hathruithe sin.”

CRÍOCH