Preasráitis

Ráiteas ó Simon Harris, an tAire Sláinte, ina leagtar amach na príomhchosaintí le haghaidh fhorbairt bheartaithe an Ospidéil Náisiúnta Mháithreachais

“Beidh an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais ina infheistíocht shuntasach i gcúram sláinte nua-aimseartha úrscothach a chur ar fáil do mhná agus do naíonáin.  Mar sin féin, tá ceisteanna agus tuairimí cuí córa cloiste agam le laethanta beaga anuas agus ba mhaith liom a ghealladh do dhaoine nach mór trí phríomhchritéar a bheith i bhfeidhm sula dtéann an tionscadal seo níos faide ná céim an cheada pleanála:

  1. Ní mór an t-ospidéal nua seo a fhorbairt ar aon dul leis an dea-chleachtas idirnáisiúnta d’ospidéil mháithreachais agus ní mór é a bheith comhshuite le hospidéal géarmhíochaine d’aosaigh chun a chinntiú go bhfuil fáil ag mná agus ag naíonáin ar raon iomlán speisialtachtaí leighis.
  2. Ní mór don ospidéal neamhspleáchas cliniciúil, oibriúcháin agus airgeadais a bheith aige, áit nach bhfuil tionchar reiligiúnach i gceist agus a bhfuil ról ag an Aire Sláinte sa neamhspleáchas sin a chinntiú.  Cinnteoidh sin nach mór na seirbhísí sláinte ábhartha uile atá ar fáil go dlíthiúil i seirbhís sláinte phoiblí na hÉireann a chur ar fáil san ospidéal agus go gcuirfear ar fáil san ospidéal iad.
  3. Ní mór leas airgeadais agus sláinte poiblí an Stáit san ospidéal seo a bheith lánchosanta.  Ní fhéadfaidh aon eintiteas príobháideach ná aon ord rialta buntáiste airgeadais a bhaint as ar bhealach ar bith.  Ní ceadmhach an foirgneamh a úsáid ach chun na críche sainithe um sheirbhísí poiblí máithreachais, gínéiceolaíocha agus nua-naíocha a chur ar fáil. Ní mór socruithe láidre conartha a chur i bhfeidhm chun a chinntiú go ndéanfar amhlaidh.

Bhuail mé inniu le hArd-Stiúrthóir FSS ar an ábhar seo agus d’iarr mé nach mór na trí chritéar sin a bheith comhlíonta go hiomlán sula rachfaí isteach in aon chonarthaí.  Scríobh mé go foirmiúil chuig FSS ar an ábhar seo freisin. Táim ag súil go dtabharfar aghaidh ar gach ceann de na saincheisteanna sin mar chuid de na mionsocruithe conartha a chuirfear i bhfeidhm sula ndéanfar infheistíocht tógála.  Cuirtear meicníochtaí dlíthiúla i bhfeidhm i gcónaí i gcás ina dtugann FSS faoi fhorbairt caipitil. Cuirtear i bhfeidhm iad chun a chinntiú go gcosnaítear infheistíocht an Stáit agus go mbeidh na saoráidí ar fáil lena n-úsáid leantach ag othair phoiblí. Ní mór é sin a dhéanamh i dtaca leis an Ospidéal Máithreachais nua agus is cinnte go ndéanfar é sin.

Cuireadh ceisteanna faoi na buntáistí airgeadais a bhainfidh Siúracha na Carthanachta as ós rud é go bhfuil an t-ospidéal máithreachais á fhorbairt ar a gcampas.  Tá a mhalairt ar fad fíor.  Tá Grúpa Cúram Sláinte Naomh Uinseann ag cur talamh an-luachmhar ar fáil don Stát saor in aisce chun athshuí an Ospidéil Náisiúnta Mháithreachais a éascú.  Agus an méid sin á dhéanamh aige, réitigh sé gan an talamh sin a úsáid ar shlí eile.

Abraim é seo go soiléir: ní bhainfidh aon ord rialta buntáiste airgeadais ar bith as forbairt an ospidéil seo. Cuirfear socruithe dlíthiúla i bhfeidhm lena gcosnófar infheistíocht agus leas an Stáit san ospidéal nua go hiomlán.

Chuala mé daoine á rá go mbeidh mná rialta i gceannas ar an ospidéal. Ní fíor sin. Chuala mé daoine á rá gur tugadh an t-ospidéal do mhná rialta mar bhronntanas. Ní fíor sin. Chuala mé daoine ag caint faoi mhná rialta agus cúiteamh.  Baineann ríthábhacht le cúiteamh agus, mar a dúirt mé roimhe seo, ní mór do na hoird rialta teacht ar aghaidh agus an cúiteamh atá dlite le fada an lá a íoc. Ceapaim go bhfuil sé mícheart, áfach, cúiteamh a cheangal leis an gcinneadh an t-ospidéal máithreachais nua atá ag teastáil go géar a thógáil.

Ní mór dúinn Ospidéal Náisiúnta Máithreachais nua a chur ar fáil.  Ní oiriúnach don fheidhm a thuilleadh atá na foirgnimh reatha.  Ní mór dúinn saoráidí nua-aimseartha cúram sláinte a chur ar fáil do mhná agus naíonáin na hÉireann. Cosnóimid an tsamhail reatha bhainistíochta. Ní mór dúinn a chinntiú go bhfuil rochtain láithreach ag othair a théann chuig an Ospidéal Náisiúnta Máithreachais ar obrádlanna agus ar sholáthar cúraim ardspleáchais agus dianchúraim in ospidéal géarmhíochaine d’aosaigh nuair is gá.   Sin a bhfuil beartaithe agam a dhéanamh, agus an beartas sláinte poiblí, airgead na gcáiníocóirí agus an Stát á gcosaint go hiomlán agam ag an am céanna.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Ba chomh fada siar le mí na Bealtaine 2013 a d’fhógair an tAire Reilly, an tAire White agus an tAire Lynch pleananna chun an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais a athshuí chuig Ospidéal Naomh Uinseann.

Tugadh faoi roinnt próisis eadrána ó shin i leith, lenar áiríodh ceann amháin i mí an Mheithimh 2015 agus ceann eile i mí Eanáir 2016 faoi stiúir an Aire Sláinte a bhí ann roimhe.  Tugadh próiseas eadrána deiridh idir an dá ospidéal dheonacha chun críche ag deireadh na bliana 2016.