Preasráitis

Ráiteas ó Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Míchumas, faoi thuarascáil forbhreathnaithe HIQA ar Áras Attracta

Tá an-díomá orm faoi na tuarascálacha a eisíodh inniu ar an easpa dul chun cinn atá déanta ar fheabhas a chur ar shábháilteacht agus ar cháilíocht na beatha do chónaitheoirí Áras Attracta i mBéal Átha na Muice, Co. Mhaigh Eo. Cosúil le gach duine eile sa tír, bhí mé suaite agus díomách nuair a chuala mé na rudaí uafásacha a tháinig chun solais i mí na Nollag 2014 maidir leis an dóigh mhillteanach a rabhthas ag caitheamh le cónaitheoirí soghonta ag an ionad sin.

Ó d’éirigh mé ar an Aire le freagracht speisialta as Míchumas, chuir mé spéis ar leith sna bearta a bhfuil mar aidhm leo feabhas a chur ar na seirbhísí a sholáthraítear in Áras Attracta.  Is é an phríomhthosaíocht atá agam ná an tseirbhís is fearr is féidir a sholáthar d’úsáideoirí seirbhíse. Thug mé roinnt cuairteanna ar champas Áras Attracta agus labhair mé le cónaitheoirí agus lena dteaghlach roinnt uaireanta. Bhí mé an-tógtha leis an tsárobair a rinne an Dr Kevin McCoy agus a fhoireann agus iad ag iarraidh na fadhbanna tromchúiseacha ar an gcampas a shainaithint agus moltaí praiticiúla a dhéanamh faoi conas a d’fhéadfaí cáilíocht an chúraim a fheabhsú do roinnt dár saoránaigh is soghonta.

Le dhá bhliain anuas, tá an Roinn Sláinte ag ceadú tuilleadh infheistíochta suntasaí don tseirbhís, lenar áiríodh líon ard oibrithe cúraim shóisialta agus cúntóirí cúram sláinte sa bhreis a earcú. Tá an-díomá orm, dá bhrí sin, nach ndearnadh an dul chun cinn ba mhaith le gach duine a fheiceáil agus nár leanadh leis na feabhsuithe tosaigh a rinneadh ní ba luaithe.

Chuir mé mo thuairimí in iúl go soiléir d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Ní mór d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte plean gníomhaíochta atá réadúil agus éifeachtach a chur le chéile chun an tseirbhís seo a athrú chun feabhais agus an leibhéal cúraim a bhfuil na cónaitheoirí agus a dteaghlach ina theideal a chur ar fáil dóibh. Ní mór do HIQA fíorfheabhsuithe marthanacha a fheiceáil in Áras Attracta faoi thús na bliana seo chugainn chun go gcomhlíonfaidh an t-ionad na caighdeáin rialála. Ba mhaith liom a chur in iúl d’úsáideoirí seirbhíse agus dá dteaghlach go mbeidh mé i dteagmháil sheasmhach le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte sna seachtainí le teacht chun a chinntiú go ndéanfar amhlaidh.

CRÍOCH