Preasráitis

Ráiteas ar Phlódú i Rannóga Éigeandála Leo Varadkar TD, An tAire Sláinte

Ní féidir leanúint ar aghaidh leis an bhfadhb reatha a bhaineann le plódú i Rannóga Éigeandála.  Aithním na deacrachtaí atá roimh othair agus roimh a dteaghlach – deacrachtaí atá ag teacht as an méadú reatha i ngníomhaíocht – agus tá an fhoireann ag déanamh a seacht ndícheall cúram atá sábháilte agus ar ardchaighdeán a chur ar fáil i gcúinsí an-dúshlánach.

 

Thionóil mé an Tascfhórsa um Rannóga Éigeandála i mí na Nollag anuraidh.  Tá an chéad chruinniú eile de chuid an Tascfhórsa um Rannóga Éigeandála á thabhairt ar aghaidh agam chuig an tseachtain seo chugainn anois ionas go mbeifear in ann breithniú práinneach a dhéanamh ar na saincheisteanna seo a leanas.

 

  • Ar an gcéad dul síos, tá scrúdú déanta agam ar fhianaise idirnáisiúnta ar na bearta a bhíonn éifeachtach maidir le dul i ngleic le plódú i Rannóga Éigeandála.  Ceann de na bearta ba rathúla a bhí sa phrótacal lánacmhainne a forbraíodh ar dtús in Ospidéal Stony Brook i Nua-Eabhrac.  Ba mhaith liom dearbhú a fháil go n-aontaíonn an fhoireann, na ceardchumainn agus an lucht bainistíochta le chéile gur gá an prótacal sin a chur chun feidhme mar chuid lárnach den fhreagairt formhéadúcháin i ngach ospidéal.

 

  • Ar an dara dul síos, cuireann a lán tosca éagsúla le plódú i rannóga éigeandála agus ní hionann na cúiseanna beachta le plódú do gach ospidéal. Mar sin, beidh éagsúlacht sna bearta beachta a dhéanfar freisin.  Táim cinnte, mar sin, nach féidir dul i ngleic le plódú ach amháin trí cheannaireacht agus bhainistíocht áitiúil agus trí chumarsáid áitiúil éifeachtach.  Ba mhaith liom mé féin a shásamh go bhfuil an méid sin ag tarlú.

 

 

Tá sé ar intinn agam ceapachán an Chathaoirligh nua a fhógairt roimh i bhfad. Is é a bheidh ag an gCathaoirleach sin ná saineolas agus taithí is leor chun freagairt éifeachtach náisiúnta a bhrú chun cinn don tsaincheist seo faoina bhfuil fíorimní ar an bpobal.

 

Tá sé tábhachtach aitheantas a thabhairt don obair atá á déanamh cheana féin chun dul i ngleic le plódú i rannóga éigeandála.

 

  • Samhlaíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) go leanfaidh na figiúirí de bheith ag luainiú, ach tá difear á dhéanamh cheana féin ag na bearta atá á ndéanamh ag FSS: tá laghdú 15% tagtha ar an líon tralaithe inniu i gcomparáid leis an líon inné.

 

  • Dheimhnigh FSS go bhfuil pleananna formhéadúcháin i bhfeidhm i ngach ospidéal. Ní hé amháin go bhfuil na pleananna deartha le sreabhadh othar a bhainistiú, tá siad deartha freisin le sábháilteacht othar a bhainistiú ar bhealach sofhreagrach, rialaithe agus pleanáilte a chinntíonn go soláthraítear cúram othar barrmhaith agus a thacaíonn leis sin.  Áirítear leis na pleananna gníomhaíochta sin limistéir bhreise róshreafa a oscailt, líon na ngnáthamh máinliachta neamhéigeandála a laghdú, diagnóisic bhreise a chur ar fáil agus pleanáil scaoilte a neartú. Taobh amuigh de na hospidéil ghéarmhíochaine féin, tá earnáil an chúraim phríomhúil, earnáil an ghéarchúraim agus earnáil an chúraim phobail ag obair le chéile chun a chinntiú go mbainfear leas as an acmhainn agus as na roghanna ar fad atá ar fáil agus go gcuirfear iad chun tairbhe.

 

  • Ba mhaith liom aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist a bhaineann le leapacha druidte a oscailt.  Ar an gcéad dul síos, is fíor go n-osclaíonn ospidéil leapacha breise ar bhonn rialta chun borrthaí a shárú (áirítear le samplaí le déanaí chuige sin 38 leaba sa bhreis a osclaíodh in Ospidéal Mater Misericordiae, trí bharda shealadacha cúig leaba a osclaíodh in Ospidéal Naomh Uinseann, 26 leaba sa bhreis in Ospidéal Naomh Lúcás, Cill Chainnigh, agus 24 leaba in Ospidéal Mhuire, an Uaimh).  Ar an dara dul síos, ní mór foireann a sholáthar do gach leaba a osclaítear ar bhealach cuí agus sábháilte agus is eol dúinn go mbaineann roinnt mhaith deacrachtaí le foireann a earcú.  Ar deireadh, agus, rud tábhachtach, má bhreithníonn tú go bhfuil céatadán suntasach dár leapacha géarchúraim á n-áitiú ag daoine nach dteastaíonn géarchúram uathu a thuilleadh, beidh tú in ann a thuiscint cén fáth a bhfuil an díriú ar na ‘scaoiltí amach moillithe’ sin ríthábhachtach maidir le sreabhadh éifeachtach othar.  Níl sé éifeachtach tuilleadh áiseanna agus tuilleadh seirbhísí a chur leis ach amháin sa chás go gcuirtear iad leis in áiteanna ina bhfuil gá fíor – agus nach gcuirtear iad leis mar réiteach sealadach do sheirbhísí atá ann cheana nach bhfuil á mbainistiú go héifeachtach.

 

  • Gheall an Rialtas €3m sa bhreis i mí na Nollag anuraidh agus go dtabharfadh sé €25m sa bhreis in 2015 chun dul i ngleic le scaoiltí amach moillithe.  I dteannta éifeachtúlachtaí nach mór leanúint ar aghaidh ag dul ar a lorg laistigh de sheirbhísí ospidéil a oibríonn le cúram pobail agus le cúram sóisialta, cuirfidh an tionscnamh sin ar chumas othar aistriú ó ghéarchúram nó ó chúram idirthréimhseach go cúram fadtéarmach nó cuirfidh sé ar a gcumas filleadh abhaile le tacaí cuí.  Go dtí seo, chuir sé sin ar chumas 109 othar ospidéil ghéarmhíochaine a fhágáil. Tá tionchar tairbheach aige sin ar líon na leapacha atá ar fáil.  Fáiltím roimh na hiarrachtaí atá déanta ag FSS le déanaí chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna riaracháin agus rómhaorlathas a laghdú d’iarratasóirí ar Scéim Chothrom na Féinne agus táim ag súil le tuilleadh dul chun cinn chuige sin sna seachtainí romhainn.

 

Tá tús curtha ag FSS le clár um athdhearadh ospidéal. Tosóidh sé le treoirthionscadail in Ospidéal Thamhlachta agus in Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha, agus déanfaidh obair an Tascfhórsa eolas don chlár oibre sin.  Tar éis chruinniú tosaigh an Tascfhórsa um Rannóga Éigeandála an 22 Nollaig, tá FSS ag oibriú ar phlean gníomhaíochta a thabharfar chun críche faoi dheireadh mhí Eanáir. Is é aidhm shonrach an phlean sin aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann le Rannóga Éigeandála d’fhonn líon na bhfanachtaí ar thralaithe a laghdú go mór le linn na bliana 2015.