Preasráitis

Preasráiteas ón Aire McEntee maidir le hIonad Cúraim Naomh Uinseann, Baile Átha Luain

Dheimhnigh Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus as Daoine Scothaosta, inniu (an 6 Iúil 2016) gur gá, ar chúiseanna sláinte agus sábháilteachta, cónaitheoirí in Ionad Cúraim Naomh Uinseann i mBaile Átha Luain a aistriú chuig cóiríocht mhalartach ar bhonn céimnithe thar an gcéad chúpla lá eile.

Rinne Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) an cinneadh sin de bhun tuarascála inar tarraingíodh aird ar roinnt rioscaí leictreacha san ionad. Chuir FSS in iúl don Aire gur beart sealadach é seo agus go bhfuiltear ag tabhairt faoi na gníomhartha maolaitheacha atá riachtanach faoi láthair, lena n-áirítear baill foirne bhreise a imscaradh ar feadh thréimhse an aistrithe. Cuireadh cónaitheoirí agus baill foirne ar an eolas faoin bhfadhb tráthnóna aréir agus coinneofar iad ar an eolas le linn an phróisis. D’iarr an tAire ar fheidhmeannaigh ón Roinn Sláinte obair i ndlúth-theagmháil le FSS le linn na tréimhse seo.

Athosclófar Ionad Cúraim Naomh Uinseann a luaithe is féidir tar éis na hoibreacha athchóirithe atá riachtanach a chur i gcrích. Sa Chlár Caipitil um Sheirbhísí

Cónaithe do Dhaoine Scothaosta a fógraíodh ní ba luaithe i mbliana, beartaíodh Ionad Cúraim Naomh Uinseann a dhúnadh agus aonad nua 50 leaba a sholáthar ina áit faoin mbliain 2021.

Críoch