Preasráitis

PREASEISIÚINT: Seolann Simon Harris, an tAire Sláinte, an tSeachtain Feasachta i leith Deontóirí Orgáin

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tSeachtain Feasachta i leith Deontóirí Orgáin 2019 a sheoladh inniu agus ghabh sé air féin reachtaíocht shuntasach maidir le deonú orgáin a thabhairt ar aghaidh an mhí seo chugainn.

Rinneadh 274 thrasphlandú san iomlán sa bhliain 2018. Taifeadadh an líon is mó riamh d’ospidéil ina bhfuarthas deonuithe le linn na bliana freisin, agus deonuithe á dtabhairt i 25 ospidéal.

Ag labhairt dó ag an imeacht inniu, dúirt an tUas. Harris: “Fianaise ar an tionchar a bhí ag an tSeachtain Feasachta i leith Deontóirí Orgáin san am atá thart is ea na méaduithe móra a tháinig ar leibhéil deonaithe le linn na seachtaine agus díreach ina diaidh. Is é an dúshlán atá le sárú againn anois, áfach, ná ardleibhéil deonaithe agus trasphlandaithe a choinneáil ar bun ar fud na bliana ar fad.

“Tá deonú orgáin ar cheann de na nithe is cineálta is féidir linn a dhéanamh do dhuine eile. Le linn na Seachtaine Feasachta i leith Deontóirí Orgáin, iarraim go smaoineodh gach duine ar a bheith ina ndeontóir orgáin agus, rud ba thábhachtaí fós, go gcuirfidís an rún sin in iúl dá ndaoine muinteartha.”

D’fhógair an tAire freisin go ndéanfaí leasú ar an mBeartas maidir le Speansais Deontóirí Beo Duáin a Aisíoc.  Is é aidhm an bheartais sin deontóirí beo a aithint agus íoslaghdú a dhéanamh ar aon dídhreasachtaí airgeadais a d’fhéadfadh teacht aníos dóibh.

Áirítear na nithe seo a leanas leis na leasuithe ar an mbeartas:

  • costais chúram leanaí a aisíoc suas go teorainn uachtair €5,000 i gcás nach dtabhódh an deontóir na costais sin ar shlí eile.  (Ní mór go mbeidh na soláthraithe cúram leanaí lena mbaineann cláraithe le Tusla);
  • costais deontóirí féinfhostaithe a aisíoc suas go teorainn uachtair €10,000 i gcás go dtabhóidh siad costais i leith duine a fhostú chun a n-áit ina ngnó a ghlacadh;
  • Deontóirí Beo Ae a chur ar áireamh sa bheartas.

Dúirt an tUas. Harris freisin: “Mar Aire Sláinte, táim tiomanta do chur leis an rath leanúnach atá á bhaint amach i réimse an deonaithe orgáin agus an trasphlandaithe orgáin.

“Ba mhaith liom a chinntiú go mbeidh Éire i measc na dtíortha is rathúla maidir leis an líon daoine a dheonaíonn orgáin, maidir leis an líon trasphlanduithe a thagann as na deonuithe sin agus maidir le cáilíocht na beatha a bhíonn ag faighteoirí orgáin ina dhiaidh sin.

“Is é an fhírinne maidir le deonú agus trasphlandú orgáin, áfach, ná go bhfaigheann líon an-bheag daoine bás i gcúinsí ina bhfuiltear in ann orgáin a dheonú. Mar sin, tá dualgas ar an lucht déanta beartais agus ar chliniceoirí a chinntiú go dtapófar gach deis deonaithe atá ann agus go dtiocfaidh trasphlanduithe astu sin nuair is féidir.

“Má táimid chun tuilleadh trasphlanduithe orgáin a dhéanamh, is gá dúinn an líon deonuithe orgáin a mhéadú.

“Tá dianobair fós ar siúl chun tograí reachtacha a thabhairt chun críche lena bhforálfar do chóras toilithe rogha an diúltaithe le haghaidh deonú orgáin, rud a chuirfear ar aghaidh mar chuid den Bhille um Fhíocháin Dhaonna.

“Tá sé beartaithe agam an Bille sin a leagan faoi bhráid an Rialtais i mí Aibreáin. In éineacht leis an reachtaíocht sin, reáchtálfar feachtas poiblíochta a mbeidh mar aidhm leis feasacht a mhéadú ar dheonú orgáin agus spreagadh a thabhairt do dhaoine cinneadh a dhéanamh maidir le deonú orgáin agus an cinneadh sin a chur in iúl dá ndaoine muinteartha.

“Leanann an Roinn Sláinte ag obair le Deonú agus Trasphlandú Orgán Éireann, le hAonaid Dianchúraim agus leis na hospidéil atá i gceist chun cur leis na héachtaí a baineadh amach le blianta beaga anuas.”

CRÍOCH