Preasráitis

Plean Seirbhíse Náisiúnta FSS 2018 – Tacaí Méadaithe do Dhaoine Scothaosta agus Cuíchóiriú na Seirbhísí Tacaíochta Baile

Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, d’fháiltigh sé inniu roimh fhoilsiú Phlean Seirbhíse Náisiúnta FSS 2018. Leagtar amach ann cineál agus méid na seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta a soláthróidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) iad sa bhliain 2018 ón gcistiú atá á chur ar fáil i mBuiséad 2018.

Méadófar an cistiú do Sheirbhísí do Dhaoine Scothaosta ó €763m sa bhliain 2017 go €811m sa bhliain 2018. Méadófar an buiséad don Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais ó €940m go geall le €962m. Leanfaidh na seirbhísí don bhliain 2018 ar aghaidh le béim ar leith a leagan ar chabhrú le daoine cónaí go maith sa bhaile agus ina bpobal don tréimhse is faide is féidir, ar aon dul le beartas an Rialtais.

Dheimhnigh an tAire Daly infheistíocht bhreise is fiú breis agus €18m do sheirbhísí tacaíochta baile, rud lena soláthrófar 754,000 uair sa bhreis agus lena gcabhrófar le 1,170 duine an t-ospidéal a fhágáil: “Ón uair a ceapadh mé mar Aire le freagracht speisialta as Daoine Scothaosta i leith, táim ag díriú mar bheart tosaíochta ar fheabhas a chur ar an rochtain ar sheirbhísí tacaíochta baile. Is féidir an dul chun cinn sa réimse seo a fheiceáil sa chistiú breise a cuireadh ar fáil le haghaidh gheimhreadh na bliana 2017, sa chistiú méadaithe agus sa leibhéal méadaithe gníomhaíochta atá beartaithe don bhliain 2018 agus san obair atá á déanamh ar scéim reachtúil cúram baile a fhorbairt”.

Dheimhnigh an tAire ina dhiaidh sin gur chuir FSS tús le hobair ar sheirbhísí cúram baile agus cúnamh baile a chuíchóiriú trí aistriú chuig seirbhís tacaíochta baile chistithe aonair. Leis an obair sin, tabharfar le chéile an cistiú do phacáistí cúnamh baile agus do phacáistí cúram baile ón mbliain 2018 i leith chun go n-oibreoidh cúram baile do dhaoine scothaosta mar sheirbhís chistithe aonair ar a dtabharfar “seirbhísí tacaíochta baile”. Is é an toradh a bheidh ar an gcur chuige nua sin go soláthrófar tairbhí suntasacha d’úsáideoirí seirbhíse, don phobal agus don chóras sláinte, lena n-áirítear trí na seirbhísí a dhéanamh níos sothuigthe agus trí phróisis iarratais a chuíchóiriú, rud as a dtiocfaidh an riachtanas gan ach iarratas amháin agus cinneadh amháin a dhéanamh ar sheirbhísí tacaíochta baile do dhaoine scothaosta agus a chabhróidh le húsáideoirí seirbhíse aistriú chuig leibhéil athraithe seirbhísí de réir mar a athraíonn a riachtanais mheasúnaithe gan aon ghá a bheith ann le próiseas iarratais breise a bheith i bhfeidhm.

Dúirt an tAire Daly: “D’iarr mé i mbliana go leanfadh FSS agus an Roinn ar aghaidh ag cur feabhas ar sholáthar seirbhísí dár ndaoine scothaosta agus tá áthas orm an cur chuige nua seo i leith seirbhísí tacaíochta baile a sholáthar ón mbliain 2018 ar aghaidh a fhógairt. Is é an toradh a bheidh ar an gcur chuige sin go gcuirfear feabhas ar éifeachtúlacht an chórais, ar an eispéireas cliaint agus ar mhaoirseacht trí shonraí feidhmíochta a dhéanamh níos soiléire agus níos sothuigthe. Toradh eile a bheidh air is ea go gcabhróidh sé leis an ullmhúchán agus an obair atá ar bun againn ar scéim reachtúil nua a scrúdú agus a fhorbairt le haghaidh tacaíocht baile.”

Mar fhocal scoir, leag an tAire béim ar a thábhachtaí atá sé daingne na hanailíse comparáidí a chinntiú. Mar thoradh air sin, tá leibhéil ghníomhaíochta náisiúnta 2017 ar fáil san fhormáid nua freisin chun gur féidir comparáidí díreacha idir gníomhaíocht 2017 agus gníomhaíocht 2018 a dhéanamh agus a dheimhniú go réidh. Sa bhliain 2018, cuirfear 17.094m uair tacaíocht baile ar fáil do 50,500 duine, i gcomparáid le 16.34m uair a cuireadh ar fáil do 50,000 duine (uaireanta cúnamh baile agus uaireanta cúram baile i dteannta a chéile) sa bhliain 2017, rud arb ionann é agus 754,000 uair sa bhreis agus 500 duine sa bhreis a bheidh ag baint leas astu sa bhliain 2018.

CRÍOCH