Preasráitis

Plean nua ar bun chun an Straitéis Náisiúnta Máithreachais a chur chun feidhme agus chun a chinntiú go bhfaighidh mná, a mbabaí agus a dteaghlach cúram atá sábháilte, díniteach agus ar ardchaighdeán – an tAire Harris

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Plean Cur Chun Feidhme na Straitéise Náisiúnta Máithreachais ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a sheoladh inniu. Rinne sé an Clár Náisiúnta um Shláinte na mBan agus na Naíonán a sheoladh go foirmiúil freisin.

Cuireadh an Clár ar bun laistigh de FSS chun bainistiú, eagrú agus soláthar seirbhísí máithreachais, gínéiceolaíochta agus nuabheirthe a stiúradh.  Is tríd an gClár sin a threorófar cur chun feidhme na Straitéise.

Dúirt an tAire, “Is lá an-tábhachtach é seo dá bhfuil i ndán do sheirbhísí máithreachais in Éirinn. Tá forbairt an Phlean Cur Chun Feidhme agus bunú an Chláir mar fhianaise eile ar thiomantas leanúnach an Rialtais dár seirbhísí máithreachais a fhorbairt de réir a chéile.”

“Guím gach rath ar an gClár lena chuid oibre de réir mar a théitear ar aghaidh chun an Straitéis a chur chun feidhme agus chun feabhsuithe a bhrú chun cinn ar fud seirbhísí máithreachais, nuabheirthe agus gínéiceolaíochta.  A bhuí le forbairt an Phlean Cur Chun Feidhme agus le bunú an Chláir araon, is leagtha anois atá an bhunchloch le haghaidh soláthar seirbhíse máithreachais a bhíonn sábháilte agus ar ardchaighdeán i gcónaí a éascú.”

“Is plean an-mhaith é. Mar sin, cuirimis chun feidhme anois é agus tógaimis seirbhís máithreachais lena dtabharfar do mhná, dá mbabaí agus dá dteaghlach an cúram sábháilte, díniteach agus ar ardchaighdeán a thuilleann siad.”

Tá cur chun feidhme na Straitéise ar siúl cheana féin, agus cistiú breise curtha ar fáil don obair sin sna blianta 2016 agus 2017.  Tá rún daingean ag an Aire acmhainní breise a chur ar fáil don Straitéis arís eile sa bhliain 2018.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

  • Leagtar amach sa doiciméad “Todhchaí Níos Fearr a Chruthú le Chéile”, arb é an chéad Straitéis Náisiúnta Máithreachais riamh ó Éirinn é, fís shoiléir agus treo soiléir maidir leis an dóigh a ndéanfar forbairt agus feabhsú ar sheirbhísí máithreachais na hÉireann agus maidir leis an dóigh a ndéanfar níos sábháilte iad sna blianta atá romhainn.  Cinnteofar leis an Straitéis go mbeidh ról lárnach ag mná i ngach cinneadh maidir lena gcúram féin.   Is é aidhm na Straitéise a chinntiú go mbeidh gach bean in ann an leibhéal ceart cúraim a fháil ón ngairmí ceart, ag an am ceart agus san áit cheart, bunaithe ar a riachtanas.
  • Cuireadh an Clár Náisiúnta um Shláinte na mBan agus na Naíonán ar bun laistigh d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) chun bainistiú, eagrú agus soláthar seirbhísí máithreachais, gínéiceolaíochta agus nuabheirthe a stiúradh.  Is tríd an gClár sin a threorófar cur chun feidhme na Straitéise. Cuirfear an obair sin i gcrích de réir a chéile.
  • Rinneadh an-dul chun cinn i seirbhísí máithreachais sa bhliain 2016. Ní hé amháin gur foilsíodh an Straitéis, ach cuireadh an obair seo a leanas i gcrích freisin: foilsíodh na Caighdeáin Náisiúnta ó FSS maidir le Cúram Méala tar éis Caillteanas Toirchis agus Bás Imbhreithe; foilsíodh na Caighdeáin Náisiúnta ó HIQA maidir le Seirbhísí Máithreachais Níos Sábháilte Níos Fearr; tosaíodh ar chur chun feidhme céimnithe an Chórais Bhainistíochta Cliniciúla le haghaidh Seirbhísí Máithreachais agus Nuabheirthe; agus foilsíodh Ráitis mhíosúla Sábháilteachta Máithreachais do gach ospidéal/aonad máithreachais