Preasráitis

Osclaíonn an tAire Simon Harris Rannóg Éigeandála fhairsingithe nua-athchóirithe in Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid an Teampaill

Chuaigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, i bpáirt le hAlan Brogan inniu chun an Rannóg Éigeandála fhairsingithe nua-athchóirithe a oscailt in Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid an Teampaill.

Mar thoradh ar na hoibreacha, ar chistigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus tabhartas flaithiúil ó Danielle Ryan agus ó Iontaobhas Cathal Ryan iad, is ar fáil do leanaí breoite agus do theaghlaigh i Sráid an Teampaill anois atá Aonad eile Mearmheasúnaithe agus Mearchóireála dhá bhá, dhá sheomra cóireála bhreise aonair agus láthair nua fáiltithe agus feithimh.

D’fhreastail beagnach 50,000 leanbh ar an Rannóg Éigeandála i Sráid an Teampaill sa bhliain 2015 agus dearadh na saoráidí nua chun feabhas a chur ar eispéireas an othair tríd an spás atá ar fáil a mhéadú, trí thuilleadh seomraí leithlise a chur leis an ospidéal agus trí thuilleadh leapacha éigeandála a sholáthar.

Ag labhairt dó ag an imeacht, dúirt an tAire Harris, “Is mór an t-ábhar bróid do mhuintir na hÉireann is ea an fhoireann i Sráid an Teampaill. Aithnítear go forleathan an tiomantas atá ag an bhfoireann don chúram is fearr a sholáthar do leanaí agus cinntíonn an obair a dhéanann sí le seirbhísí eile do leanaí, go háirithe an tOspidéal Náisiúnta do Leanaí i dTamhlacht agus Ospidéal Mhuire na Leanaí i gCromghlinn, go bhfaigheann daoine óga an tseirbhís sláinte is fearr is féidir. Ba mhaith liom an fhoireann a mholadh as a gairmiúlacht leanúnach agus as a seirbhís gan bhriseadh le linn athchóiriú céimnithe na Rannóige Éigeandála.

Bhí an-áthas orm an láthair feithimh a bhí níos mó, níos gile agus níos oscailte agus an láthair fáiltithe nua a fheiceáil, ar láithreacha iad lena gcruthófar timpeallacht níos fáiltí agus níos compordaí do leanaí, dá dteaghlach agus don fhoireann. Cuirtear fáilte ar leith roimh an spás níos compordaí d’othair thar oíche, áit a bhfuil fáil ar chathaoireacha insínte ar féidir lena dtuismitheoirí dul a chodladh orthu. D’inis teaghlaigh dom an iomaí uair go ndéanann pas beag compoird difear mór dóibh agus tá ríméad orm gur féidir linn an compord sin a chur ar fáil dóibh.

Dearbhthosaíocht domsa agus don Rialtas is ea cúram sláinte den chéad scoth a sholáthar dár leanaí san am i láthair agus san am atá le teacht. Tionscadal caipitil suntais lena mbaineann scála agus castacht nach bhfacthas riamh is ea soláthar an ospidéil nua do leanaí agus bhí ríméad orm an uair a cuireadh tús leis an gcéad chéim den tógáil a chomóradh le déanaí. Is eol dom go dteastaíonn roinnt mhaith oibre chun an oscailt a éascú i gcás an ospidéil nua agus i gcás na n-ionad satailíte nua i mBaile Bhlainséir agus i dTamhlacht a osclófar sa bhliain 2018 agus táim muiníneach go mbeimid in ann na torthaí cliniciúla is fearr is féidir a bhaint amach ar son ár leanaí ach oibriú le chéile.”

CRÍOCH