Preasráitis

Osclaíonn an tAire McGrath Seomra Céadfaí nua i bPáirc Fóillíochta Dhroichead Átha

Rinne Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Míchumas, an chéad Seomra Céadfaí riamh i bpáirc fóillíochta in Éirinn a oscailt i nDroichead Átha inniu.

Mhol an tAire McGrath Páirc Fóillíochta Dhroichead Átha, agus é ag rá gur “dea-shampla í den dóigh ar féidir leis an earnáil phríobháideach cabhrú le haitheantas a thabhairt don éileamh ar raon saoráidí agus le freastal ar an éileamh sin”.

“Is ag gach leanbh nuabheirthe atá an gá le súgradh, le hiniúchadh agus lena ndomhan a iniúchadh. Is faoi dhaoine fásta atá sé deis a thabhairt dóibh déanamh amhlaidh lasmuigh den bhaile agus laistigh de araon,” a dúirt an tAire McGrath.

“Cuid ríthábhachtach de shaol an linbh is ea an súgradh. Dá réir sin, leagtar amach i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh go bhfuil an ceart chun súgartha ar cheann de na cearta bunúsacha a bhfuil gach leanbh ina dteideal.”

Dúirt an tAire gur ceann de na bealaí is fearr chun an toradh sin a bhaint amach is ea a chinntiú gur féidir le gach leanbh taitneamh a bhaint as an súgradh, as an áineas, as an spórt, as na healaíona, as an gcultúr agus as an dúlra.

“Tá an cuspóir sin ar áireamh sa doiciméad Torthaí Níos Fearr Todhchaí Níos Gile – An Polasaí Náisiúnta do Leanaí agus do Dhaoine Óga, 2014-2020, rud atá á chur chun feidhme ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige ar fud an Rialtais faoi láthair.”

“Agus an súgradh poiblí á sholáthar againn anois, teastaíonn uainn dearadh agus pleanáil nuálach chun a chinntiú gur sábháilte agus inrochtana atá trealamh agus saoráidí a chistítear go poiblí,” a dúirt an tAire McGrath.

Ba san Ísiltír sna 1970idí a tosaíodh ar Sheomraí Céadfaí a fhorbairt. Ba é an smaoineamh taobh thiar díobh ar dtús ná na céadfaí éagsúla a spreagadh ar mhaithe leis an úsáideoir a chur ar a shuaimhneas agus ar mhaithe leis an úsáideoir a ghríosú spéis a chur sa timpeallacht timpeall air ag an am céanna.

Éascaítear cumarsáid le húsáideoirí neamhbhriathartha i Seomraí Céadfaí freisin, áit a dtugtar eolas nua don chúramóir ar fheasacht an úsáideora.