Preasráitis

Osclaíonn an tAire Marcella Corcoran Kennedy seimineár maidir le “Beartas Sláinte Poiblí agus an Dochar a Dhéanann Alcól”

Rinne Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, an seimineár maidir le “Beartas Sláinte Poiblí agus an Dochar a Dhéanann Alcól” a oscailt inniu. Ba é Buanionadaíocht na hÉireann d’AE sa Bhruiséil a rinne an seimineár a eagrú agus a óstáil.

Ba é aidhm an tseimineáir plé a dhéanamh ar na bearta atá á mbreithniú ag na Ballstáit faoi láthair chun laghdú a dhéanamh ar an dochar a dhéanann alcól – amhail íosphraghsáil aonaid agus lipéadú cothúcháin – agus scrúdú a dhéanamh ar an ngníomh a d’fhéadfadh an Coimisiún a dhéanamh ina leith.

Le linn an tseimineáir, fuarthas ionchur ón gCoimisinéir Vytenis Andriukaitis, Coimisinéir AE um Shláinte agus Sábháilteacht Bia, ón Ollamh Nick Sheron, Ceann ar an Heipiteolaíocht Chliniciúil laistigh den Mhíochaine in Ollscoil Southampton, agus ón Ollamh Amandine Garde, Ollamh leis an Dlí in Ollscoil Learphoill.

Bhí freastal an-mhaith ann ar an seimineár, agus raon leathan rannpháirtithe i láthair lena linn. Ina measc, bhí ionadaithe ó na Ballstáit eile, cliniceoirí, an lucht léinn, tathantóirí sláinte poiblí agus ionadaithe ón tionscal

Ag labhairt di ag an seimineár, dúirt an tAire Corcoran Kennedy: “Tá lúcháir orm bheith anseo inniu chun ceist an alcóil a phlé.  Tá fadhb thromchúiseach againn in Éirinn, is é sin, ólaimid an iomarca alcóil.  Beag beann ar ar mhaith linn a chreidiúint, ní hé an mionlach amháin a bhaineann mí-úsáid as alcól. Is ar bhealach dochrach a ólann formhór na ndaoine a úsáideann alcól.  Táimid i measc na 5 phríomhthír ar fud 28 mBallstát d’AE ó thaobh úsáid alcóil de.

“Tá Rialtas na hÉireann tiomanta do dhul i ngleic le mí-úsáid alcóil in Éirinn agus leis an dochar agus leis an bpian a ghabhann leis sin. Tionscnaíodh an Bille Sláinte Poiblí (Alcól) sa Seanad i Nollaig na bliana seo caite agus tá sé ina thosaíocht don Rialtas seo go fóill.  Táimid ag súil leis go rithfear trí Thithe an Oireachtais san Fhómhar é”.

Údar misnigh don Aire ba ea an plé dearfach a bhí aici leis an gCoimisiún agus an tacaíocht a fuair sí ó na Ballstáit eile, a chuir an meas atá acu ar fhorálacha an Bhille in iúl.

CRÍOCH

Nóta d’Eagarthóirí

Is é an aidhm atá leis an mBille Sláinte Poiblí (Alcól) úsáid alcóil sa tír seo a laghdú go meánleibhéal thíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE) faoin mbliain 2020 (i.e. 9.1 lítear d’alcól glan in aghaidh an duine) agus laghdú a dhéanamh ar an dochar a ghabhann le húsáid alcóil.  Tá an Bille mar chuid de shraith beart ar chomhaontaigh an Rialtas iad sa bhliain 2013 de bhun na moltaí a rinneadh i dTuarascáil an Ghrúpa Stiúrtha ar an Straitéis Náisiúnta um Mí-Úsáid Substaintí.  Tá an Bille ar cheann amháin de roinnt beart atá á ndéanamh faoin gCreat Éire Shláintiúil.

Cheadaigh an Rialtas foilsiú an Bhille an 8 Nollaig 2015.  Tionscnaíodh an Bille sa Seanad an 17 Nollaig 2015.  Is tosaíocht de chuid an Rialtais é fós agus tá sé curtha ar ais ar Riar Oibre Sheanad Éireann.  Meastar gur ar ball a chuirfear ar an sceideal é le haghaidh Chéim an Choiste.

Áirítear na príomhfhorálacha seo a leanas leis an mBille:

  •  íosphraghsáil aonaid;

  • lipéid sláinte a chur ar tháirgí alcóil;
  • fógraíocht agus urraíocht táirgí alcóil a rialáil;
  • urraíocht a rialáil;
  • táirgí alcóil a scaradh go struchtúrtha ó tháirgí eile in asraonta trádála measctha; agus
  • díol agus soláthar alcóil a rialáil i gcúinsí áirithe.

Íosphraghsáil Aonaid – Breithiúnas ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Thug Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh breithiúnas an 23 Nollaig 2015 ar thograí ó Rialtas na hAlban Íosphraghsáil Aonaid a thabhairt isteach.  Dúirt an Chúirt gur faoin gcúirt náisiúnta ar deireadh thiar thall atá sé a chinneadh cé acu is amhlaidh nó nach amhlaidh go bhfuil bearta nach bearta dá bhforáiltear i reachtaíocht na hAlban iad, amhail cáin mhéadaithe ar dheochanna meisciúla, in ann saol agus sláinte an duine a chosaint chomh héifeachtach is a dhéantar leis an reachtaíocht reatha, gan trádáil sna táirgí sin a dhéanamh chomh srianta sin laistigh den Aontas Eorpach ag an am céanna.  Cuireadh an cás ar ais chuig na Cúirteanna in Albain, áit ar éisteadh é thar cheithre lá i mí an Mheithimh agus i mí Iúil  Bíonn an Roinn i mbun teagmhála lenár macasamhail in Albain ar bhonn tréimhsiúil.