Preasráitis

Osclaíonn an tAire Marcella Corcoran Kennedy comhdháil maidir le hÍosphraghsáil Aonaid ar Alcól i bParlaimint na hEorpa

Rinne an tAire Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, comhdháil maidir le hÍosphraghsáil Aonaid ar Alcól a oscailt i bParlaimint na hEorpa inniu.

Is iad Brian Hayes, Feisire Éireannach de Pharlaimint na hEorpa, agus Alyn Smith, Feisire Albanach de Pharlaimint na hEorpa, a rinne an chomhdháil a eagrú agus a óstáil.

Ba é aidhm na comhdhála ná plé a dhéanamh ar an gcomhrac in aghaidh an dochair a ghabhann le húsáid alcóil agus, go háirithe, ar an tsaincheist a bhaineann le híosphraghas aonaid a shocrú le haghaidh alcóil.

San óráid a thug sí ag an gcomhdháil, phléigh an tAire leis na nithe seo a leanas:

  • An leibhéal úsáide alcóil in Éirinn
  • An Bille Sláinte Poiblí (Alcól), lena bhforáiltear d’íosphraghas aonaid a thabhairt isteach le haghaidh alcóil
  • An dochar a ghabhann le húsáid alcóil
  • An costas a bhaineann le mí-úsáid alcóil
  • An cás dlíthiúil in Albain a bhaineann le híosphraghas aonaid a thabhairt isteach le haghaidh alcóil

Dúirt an tAire Corcoran Kennedy: “Tá fadhb thromchúiseach againn in Éirinn, is é sin, ólaimid an iomarca alcóil. Nuair a ólaimid alcól, is nós linn ragús óil a dhéanamh. Is rangaithe mar óltóirí dochracha atá níos mó ná leath na n-óltóirí aosacha in Éirinn.”

  •  Faigheann triúr bás gach lá de bharr mí-úsáid alcóil – is mó an líon sin ná an líon daoine a mharaítear ar ár mbóithre gach lá
  •  Bíonn 1,500 leaba ospidéil ar a laghad á n-áitiú gach oíche de bharr mí-úsáid alcóil

Dúirt an tAire freisin, “Tá sé mar aidhm againn ár n-úsáid alcóil a laghdú go meánfhigiúr na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta agus ragús óil a laghdú ag an am céanna. Chun déanamh amhlaidh, tá an Bille Sláinte Poiblí (Alcól) á chur ar aghaidh ag an Rialtas. Tá an Bille sin ar an gcéad reachtaíocht sláinte poiblí um alcól riamh agus tá sé ar cheann de na píosaí is forleithne reachtaíochta san Eoraip. Má ritear an Bille, tabharfar íosphraghsáil aonaid isteach chun dul i ngleic lena infhaighte atá táirgí neamhchostasacha alcóil; scarfar alcól go struchtúrtha ó tháirgí eile sna siopaí chun laghdú a dhéanamh ar a infhaighte agus ar a infheicthe atá sé; tabharfar lipéid sláinte agus lipéid maidir le calraí isteach chun tuilleadh faisnéise a thabhairt do dhaoine faoi na rioscaí a bhaineann le húsáid alcóil; agus cuirfear srianta ar mhargaíocht agus ar fhógraíocht freisin.”

Tá an Rialtas tiomanta do dhul i ngleic le mí-úsáid alcóil in Éirinn agus leis an mórdhochar a dhéanann sí. Bhain an Bille Sláinte Poiblí (Alcól) Céim an Choiste sa Seanad amach le déanaí agus tá sé ina thosaíocht don Rialtas seo go fóill.