Preasráitis

Osclaíonn an tAire Marcella Corcoran Kennedy an 13ú comhdháil bhliantúil de chuid an Ghrúpa Taighde um Chur Chun Cinn na Sláinte Béil

Rinne Marcella Corcoran Kennedy, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, an 13ú comhdháil bhliantúil de chuid an Ghrúpa Taighde um Chur Chun Cinn na Sláinte Béil a oscailt in Óstán Ashling, Baile Átha Cliath, inniu.

Ag labhairt di ag an gcomhdháil, dheimhnigh an tAire an ról lárnach a bheadh ag cur chun cinn na sláinte agus cosc galair sa Bheartas Náisiúnta nua um Shláinte Bhéil, rud atá á fhorbairt ag an Roinn Sláinte faoi láthair.

“Beidh sé mar aidhm leis an mbeartas nua teacht ar an mbealach is fearr chun seirbhísí a chomhtháthú le seirbhísí ginearálta sláinte agus iad a ailíniú leis na riachtanais atá ag an bpobal faoi láthair agus leis na riachtanais a bheidh aige amach anseo,” a dúirt an tAire.

Beidh an Beartas nua bunaithe ar na tuairimí atá curtha in iúl ag gairmithe sláinte béil agus ag an bpobal araon. Ghabh an tAire buíochas le gach duine a ghlac páirt sa phróiseas comhairliúcháin.

Ba é “An tSláinte Bhéil a Chur Chun Cinn: an Dúshlán Ollmhór atá Romhainn” téama na comhdhála i mbliana agus léiríonn sé a thábhachtaí a bhíonn cur chun cinn na sláinte ar fud an tsaoil. Tá cur chun cinn, cosaint agus feabhsú na sláinte béil ina ndúshlán ar gá do ghairmithe sláinte béil aghaidh a thabhairt air freisin.

Rinne an tAire comhghairdeas leis an nGrúpa Taighde um Chur Chun Cinn na Sláinte Béil as comhdháil bhliantúil shármhaith eile a reáchtáil. Ghabh sí buíochas leis na baill go léir den Ghrúpa as a n-obair dhícheallach agus as a ndúthracht d’fhonn leanúint ar aghaidh ag méadú stádas chur chun cinn na sláinte béil in Éirinn.

CRÍOCH

Nóta d’Eagarthóirí

  1. An Grúpa Taighde um Chur Chun Cinn na Sláinte Béil – Nasc Éireannach, seoladh é i mí Mheán Fómhair 2003 mar ghrúpa ildisciplíneach arbh é ab aidhm dó stádas Chur Chun Cinn na Sláinte Béil ar fud oileán na hÉireann a mhéadú trí dhea-chleachtas a scaipeadh atá bunaithe ar chreat teoiriciúil fónta agus ar thaighde praiticiúil. Tá Fondúireacht Sláinte Fiaclóireachta na hÉireann ag tabhairt tacaíocht don Ghrúpa. Maoiníonn sí Sparánacht chun Cur Chun Cinn agus Forbairt na Sláinte Béil in Éirinn a éascú.
  2. Cuireadh tús sa bhliain 2014 le hobair sa Roinn Sláinte ar Bheartas Náisiúnta Sláinte Béil a fhorbairt. Is é an cuspóir ná an straitéis a chur i gcrích faoi na míonna tosaigh den bhliain 2017.  Is é an cuspóir uileghabhálach ná Fís Aonair a fhorbairt le haghaidh Seirbhísí Sláinte Béil in Éirinn. Cuirfear an Beartas in ionad an Phlean Gníomhaíochta Sláinte Béil, ar plean é a foilsíodh sa bhliain 1994 agus atá ar an gcreat ar a bhfuil soláthar na seirbhísí fiaclóireachta in Éirinn bunaithe faoi láthair.