Preasráitis

Osclaíonn an tAire Helen McEntee seimineár maidir le Cosaint a Thabhairt do Dhaoine Scothaosta i Seirbhísí Cónaithe

Rinne Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, an Seimineár maidir leis ‘Na Prionsabail um Chosaint a Thabhairt do Dhaoine Scothaosta inár Seirbhísí Cónaithe’ a oscailt inniu. Bhí an Seimineár dírithe ar bhainisteoirí agus ar bhaill foirne i suíomhanna cúram cónaithe do dhaoine scothaosta, agus é mar aidhm leis tacú leo oiliúint cosanta a sholáthar.

Agus é ina chomhthionscnamh idir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus Tithe Altranais Éireann, cuireann an Seimineár leis an oiliúint cosanta a soláthraíodh roimhe seo do thithe altranais agus tagann sé sna sála ar an seimineár Gréasáin maidir le cosaint a óstáladh ní ba luaithe i mbliana.

Ag labhairt di ag an Seimineár, dúirt an tAire McEntee, “Tá ról le himirt againn go léir i gcosaint a thabhairt do dhaoine scothaosta, agus sinn ag obair inár n-aonar agus i gcomhar le daoine eile. Is gá dúinn féachaint i gcónaí le tacaíocht a thabhairt do na cearta atá ag daoine leochaileacha saol iomlán bríoch a bheith acu i dtimpeallachtaí sábháilte tacúla.  Is é atá i gceist leis an seimineár inniu eolas a chur chun cinn ar cad is dea-chúram ann agus ar na nithe a chabhraítear le mí-úsáid agus/nó le faillí a chosc.

“Tá an tionscnamh ‘Oiliúint don Oiliúnóir’ á sheoladh inniu freisin do thithe altranais nach dtagann faoi choimirce FSS. Is forbairt thábhachtach é sin maidir lena chinntiú go gcuirtear teachtaireacht chomhsheasmhach cosanta in iúl. Chomh maith leis sin, beidh an tionscnamh ina bhunús d’oiliúint cosanta a sholáthar do bhaill foirne amach anseo. Cinntíonn an cur chuige sin go gcuirtear na teachtaireachtaí céanna in iúl do bhaill foirne i dtithe altranais FSS agus do bhaill foirne i dtithe altranais príobháideacha araon – is é sin le rá, ní bheidh aon débhrí ann. Cabhraíonn sé freisin lena chinntiú go gcuirtear an t-eolas céanna ar fáil tríd an oiliúint, beag beann ar an áit a soláthraítear í – bíodh sí á soláthar i suíomh cúram cónaithe, i suíomh cúram pobail, i suíomh cúram lae, i seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas nó i seirbhísí do dhaoine scothaosta.”

CRÍOCH

NÓTAÍ d’EAGARTHÓIRÍ

Ó fhoilsiú an doiciméid ‘Cosaint a Thabhairt do Dhaoine Leochaileacha atá i mBaol Mí-Úsáide – Beartas agus Nósanna Imeachta Náisiúnta’ ó FSS, cuireadh roinnt shuntasach struchtúr agus acmhainní i bhfeidhm laistigh de thréimhse ama réasúnta gairid: cuireadh 9 bhFoireann Cosanta ar bun (ceann amháin i ngach Eagraíocht Cúram Sláinte Pobail); cruthaíodh Oifig Náisiúnta Cosanta chun an Beartas Náisiúnta a chur chun feidhme; cuireadh Coiste Náisiúnta Cosanta agus roinnt Coistí Cosanta ar bun i roinnt Eagraíochtaí Sláinte Pobail; agus forbraíodh clár caighdeánaithe um oiliúint cosanta do na baill foirne ar fad, agus é mar sprioc leis 8,000 ball foirne a oiliúint i mbliana.