Preasráitis

Osclaíonn an tAire Finian McGrath Ionad nua um Maireachtáil Neamhspleách i nGaillimh ar Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas

Rinne Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, Ionad nua na Gaillimhe um Maireachtáil Neamhspleách a oscailt i bPáirc Gnó Chnoc Mhaoil Drise inniu ar Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas.

Féachtar ar Ionad na Gaillimhe um Maireachtáil Neamhspleách mar chéim i dtreo seirbhísí gairmiúla a chur ar fáil chun cabhrú le daoine aonair maireachtáil go neamhspleách. Dar leis an Aire, tacóidh an tIonad tuilleadh leis an obair atá ar bun chun cúnamh a thabhairt do dhaoine a gcinntí féin a dhéanamh ar a saol féin.

Ag labhairt dó ag an oscailt oifigiúil, dúirt an tAire McGrath, “A bhuí leis an luathobair tathanta a rinne daoine amhail Ronnie Conlon agus Martin Naughton, nach maireann, glactar leis anois go bhfuil sé ríthábhachtach Seirbhís Cúntóra Phearsanta a sholáthar chun tacú le neamhspleáchas an úsáideora seirbhíse.

“Cabhraíonn focail agus teanga le múnlú a dhéanamh ar na róil a leagaimid ar dhaoine agus ar ár n-ionchais maidir lena n-acmhainn. Agus an t-úsáideoir seirbhíse á ainmniú againn mar Cheannaire sa tSeirbhís Cúntóra Phearsanta, mar sin, táimid ag léiriú go soiléir gurb é an duine faoi mhíchumas atá i gceannas ar a shaol féin.

Cinntíonn an méid sin gur ag an duine faoi mhíchumas atá an chumhacht chun a shaol féin a rialú agus cinntí a dhéanamh ina leith.”

Dúirt an tAire freisin, “Gné lárnach eile de mhaireachtáil neamhspleách sa chás seo is ea an tSeirbhís Cúnamh Baile a sholáthraíonn Ionad na Gaillimhe um Maireachtáil Neamhspleách. Is féidir leis an tSeirbhís Cúnamh Baile freastal ar chuid mhór de na riachtanais atá ag an duine aonair, lena n-áirítear cúram pearsanta, cúrsaí tí a eagrú, bainistí, béilí a ullmhú agus teachtaireachtaí a dhéanamh.”

Ag lua dó go mbaineann ríthábhacht le hiompar maidir le saol na ndaoine faoi mhíchumas, dúirt an tAire McGrath: “Cuireann an tIonad um Maireachtáil Neamhspleách Seirbhís Iompair Inrochtana ar fáil trína mhionbhusanna atá sorochtana go hiomlán a sholáthar. Is féidir le daoine aonair nó grúpaí na mionbhusanna sin a fháil ar cíos le haghaidh turas i gCathair na Gaillimhe nó i gContae na Gaillimhe. Ós rud é gur ar riachtanais an duine faoi mhíchumas atá an bhéim, tá uaireanta solúbtha ag an tseirbhís busanna.”

Dúirt an tAire McGrath go dtagann éiteas Ionad na Gaillimhe um Maireachtáil Neamhspleách go mór leis an gceangal atá air mar Aire Stáit le freagracht speisialta as Míchumas a sheacht ndícheall a dhéanamh cur ar chumas daoine faoi mhíchumas saol féintreoraithe a mhaireachtáil.

“Gealltanas tábhachtach sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta is ea Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe a chur ar bun, rud a rinne mé i mí Mheán Fómhair.

Tá sé mar shainchúram ar an Tascfhórsa moltaí a dhéanamh maidir le samhail buiséad pearsantaithe lena dtabharfar tuilleadh rialaithe do dhaoine faoi mhíchumas agus iad ag teacht ar sheirbhísí sóisialacha pearsanta arna gcistiú ag an earnáil sláinte.

Leis sin, tabharfar tuilleadh neamhspleáchais agus rogha dóibh agus iad ag teacht ar na seirbhísí lena bhfreastalaítear ar a riachtanais aonair ar an mbealach is fearr.”

Thug an tAire McGrath ómós do Martin Naughton nach maireann. Dúirt sé ‘gur throid an tUasal Naughton ar son na ndaoine a ndearna sé ionadaíocht dóibh ar an Tascfhórsa’.

“Ba phribhléid dom aithne a bheith agam air agus oibriú leis. Mar dhéantóirí beartas, creidim gur féidir linn treoir a fháil inár gcinnteoireacht ach an cheist seo a chur orainn féin: ‘Cad a déarfadh Martin?’ Suaimhneas síoraí dá anam.”

CRÍOCH