Preasráitis

Osclaíonn an tAire Corcoran Kennedy an Chomhdháil ar Chlár FSS um Shláinte Ghnéasach agus Toirchis Ghéarchéime chun an chéad bhliain iomlán ó sheoladh na Straitéise Náisiúnta um Shláinte Ghnéasach a shonrú

  • Cuirfear vacsaín HPV ar fáil d’fhir a mbíonn gnéas acu le fir agus do dhaoine a bhfuil VEID orthu    
  • D’éirigh leis an gclár píolótach Know Now maidir le cásanna nua ionfhabhtú VEID a shainaithint
  • Forbrófar samhail nua um Sheirbhísí Comhairleoireachta Toircheas Géarchéime

Déanfaidh Marcella Corcoran Kennedy, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, an chéad chomhdháil ar Chlár Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) um Shláinte Ghnéasach agus Toirchis Ghéarchéime a oscailt inniu chun chéad bhliain na Straitéise Náisiúnta um Shláinte Ghnéasach (2015-2020) a shonrú, rud arb é an chéad straitéis náisiúnta um shláinte agus folláine ghnéasach in Éirinn é.

Le linn na bliana 2016, dhírigh FSS agus a cuid comhpháirtithe go príomha ar bhealaí chun dul i ngleic leis an méadú ar ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha agus ar chásanna víreas easpa imdhíonachta daonna (VEID) i measc fir a mbíonn gnéas acu le fir.

Ag labhairt di ag an ócáid, dúirt an tAire, “Cúis imní is ea na méaduithe atá tagtha ar ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha agus ar chásanna VEID i measc fir a mbíonn gnéas acu le fir. Tá malldiagnóisiú chásanna VEID ag cruthú deacrachtaí go fóill freisin. Ag seoladh na straitéise anuraidh, chuir an Roinn Sláinte cistiú ar fáil chun clár píolótach tástála VEID faoi stiúir ag piaraí a reáchtáil i dtithe tábhairne agus i gclubanna.  D’éirigh go geal leis an gclár sin maidir le cásanna nua VEID a shainaithint.  Mar is eol dúinn, cabhraíonn luathdhiagnóisiú chásanna VEID le cóireáil a thosú ar bhealach tráthúil, rud atá chun tairbhe don duine a bhfuil VEID air agus a laghdaíonn tarchur i measc an phobail chomh maith.  Tá FSS ag déanamh scrúdú faoi láthair ar an dóigh a bhféadfaí an modh tástála sin a chur i bhfeidhm tuilleadh sa bhliain 2017”.

Dúirt an Dr Stephanie O’Keeffe, Stiúrthóir Náisiúnta i rannóg Sláinte agus Folláine FSS: “Forbraíodh an Straitéis Náisiúnta um Shláinte Ghnéasach mar fhreagairt don ghá atá ann le ceannaireacht shoiléir a chur ar fáil laistigh den earnáil sláinte maidir le cúrsaí sláinte gnéasaí.  Rinne FSS dul chun cinn suntasach i mbliana ar an straitéis a chur chun feidhme, agus é mar aidhm léi laghdú a dhéanamh ar an líon ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha agus cásanna toircheas géarchéime agus feabhas a chur ar fhaisnéis, oideachas agus seirbhísí sláinte gnéasaí.”

D’fhógair an Dr Fiona Lyons, Ceann Cliniciúil do Sheirbhísí Sláinte Gnéasaí, Clár FSS um Shláinte Ghnéasach agus Toirchis Ghéarchéime, go bhfuil sé beartaithe ag FSS an vacsaín papalómaivíris dhaonna (HPV) a chur ar fáil d’fhir a mbíonn gnéas acu le fir agus do dhaoine a bhfuil VEID orthu.

Ag labhairt di ag an ócáid, dúirt an Dr Fiona Lyons, “Ó mhí Eanáir 2017, cuirfear vacsaín HPV ar fáil d’fhir idir 16 agus 26 bliana d’aois a mbíonn gnéas acu le fir. Soláthrófar an vacsaín trí Sheirbhísí poiblí Ionfhabhtuithe Gnéas-Tarchurtha.  Cabhrófar le hionfhabhtú HPV a chosc leis an vacsaín, ar ionfhabhtú é atá ina chúis le hailsí agus le faithní na mball giniúna atá bainteach le HPV.  Tá sé tábhachtach go mbeidh rochtain ag fir a mbíonn gnéas acu le fir ar vacsaín HPV toisc nach mbaineann siad tairbhe as an imdhíonadh tréada a sholáthraítear faoi láthair trí chailíní ógánta a vacsaíniú. Ó mhí Dheireadh Fómhair i leith, tá vacsaín HPV á cur ar fáil d’fhir agus do mhná atá faoi bhun 26 bliana d’aois agus a bhfuil VEID orthu. Is iad Seirbhísí VEID de chuid FSS a sholáthraíonn an vacsaín.”

Chuir an tIonad Faireachais um Chosaint Sláinte in FSS Grúpa Náisiúnta ilearnála um Fhreagairt do Chásanna VEID/Ionfhabhtuithe Gnéas-Tarchurtha i measc Fir a mBíonn Gnéas acu le Fir ar bun, agus é de dhualgas air imscrúdú a dhéanamh ar na cúiseanna leis an méadú atá tagtha ar chásanna VEID, sifilise agus gónaireatha i measc fir a mbíonn gnéas acu le fir agus freagairt éifeachtach a fhorbairt don mhéadú sin.

Dúirt an Dr Derval Igoe, Cathaoirleach an Ghrúpa:  “Mar thoradh ar an obair atá déanta againn i gcomhpháirt leis an Líonra um Shláinte Daoine Aeracha agus Positive Now, tá dea-acmhainn againn anois dul i bhfeidhm ar na pobail lena mbaineann, feasacht a mhéadú agus teachtaireachtaí éifeachtacha soiléire a chur in iúl chun dea-shláinte a chur chun cinn agus dochar a laghdú. Tá sé ríthábhachtach go n-úsáidfidh daoine coiscíní le páirtithe nua nó ócáideacha agus go bhfreastalóidh siad ar thástáil rialta i gcomhair ionfhabhuithe gnéas-tarchurtha agus VEID”.

Thug Helen Deely, Ceann ar Chlár FSS um Shláinte Ghnéasach agus Toirchis Ghéarchéime, nuashonrú ar na forbairtí suntasacha a tháinig chun cinn sa bhliain 2016, lenar áiríodh an t-athbhreithniú a rinneadh ar sheirbhísí comhairleoireachta toircheas géarchéime d’fhonn teacht ar shamhail nua um sholáthar seirbhíse.  San am i láthair, cistíonn FSS 16 eagraíocht chun 40 seirbhís a chur ar fáil ar fud na tíre.

Ag labhairt di faoin athbhreithniú, dúirt Helen Deely:  “Tá laghdú seasta tagtha le blianta beaga anuas ar an líon ban atá ag freastal ar chomhairleoireacht toircheas géarchéime duine le duine.  Tá sé beartaithe againn bogadh i dtreo seirbhís náisiúnta teileafóin le haghaidh comhairleoireacht toircheas géarchéime sa bhliain 2017. Tá súil againn go spreagfaidh an tseirbhís sin tuilleadh daoine comhairleoireacht toircheas géarchéime a rochtain má theastaíonn í uathu.”

Cuimseoidh an chomhdháil na nithe seo a leanas: nuashonrú ar an dul chun cinn atá déanta ar na gníomhartha atá leagtha amach i bPlean Gníomhaíochta na Straitéise Náisiúnta um Shláinte Ghnéasach (2015-2016); sraith láithreoireachtaí agus seimineár ar bhealaí nuálacha nua inar féidir cúram ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha a sholáthar; máistir-rang ar ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha do liachleachtóirí ginearálta; máistir-rang ar an gcreat reachtach reatha do chomhairleoirí toircheas géarchéime; agus seimineár ar Ghnéastéacsáil agus an Dlí do thuismitheoirí, do mhúinteoirí agus d’oibrithe don ógra.  Reáchtálfar comórtas óráidíochta poiblí do dhaltaí Idirbhliana freisin, agus é bunaithe ar an téama “Toiliú le Caidreamh Gnéasach: Cad a cheapann daoine óga faoi agus an ndéanann siad breithniú ceart air?”

Nótaí d’Eagarthóirí