Preasráitis

Osclaíonn an tAire Byrne Fóram Náisiúnta ar an dea-chleachtas a chur chun cinn i seirbhísí andúile drugaí agus alcóil

Rinne Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí, an chéad Fhóram Náisiúnta Drugaí a oscailt i Staid Aviva ar maidin (Dé Luain).

Is é cuspóir an fhóraim deis a thabhairt do dhaoine a oibríonn i seirbhísí andúile, i dTascfhórsaí agus in eagraíochtaí eile a gcomhghleacaithe a chur ar an eolas faoina gcuid oibre, eolas a mhalartú ar na nithe a n-éiríonn leo agus bearnaí faisnéise a shainaithint. Tá níos mó ná 230 toscaire ag glacadh páirt san fhóram, agus iad ag déanamh ionadaíocht do sholáthraithe seirbhísí drugaí agus alcóil san earnáil pobail, san earnáil dheonach agus san earnáil reachtúil. Tá déantóirí beartais agus ionadaithe ó ranna Rialtais i láthair freisin.  Is é téama an fhóraim i mbliana ná ‘Oibriú níos fearr le chéile trí phobail chleachtais a thógáil’.

Dúirt an tAire Byrne: “Tá lúcháir orm an fóram seo a oscailt ar an dea-chleachtas a chur chun cinn i seirbhísí drugaí agus alcóil.  Tá comhar ag teastáil chun na gníomhartha atá sa Straitéis Náisiúnta Drugaí a chur chun feidhme, agus tá pobail chleachtais ina sárshampla den chur chuige comhpháirtíochta sin.  Beidh ag na toscairí atá anseo inniu an deis chun a gcuid taithí a chomhroinnt agus chun oibriú le chéile ar mhaithe leis an mbeartas amach anseo a mhúnlú.  Táim ag tnúth le fóram an-spéisiúil, le cloisteáil ó shaineolaithe áitiúla agus idirnáisiúnta agus le héisteacht uathu sin a oibríonn ar an túslíne inár bpobail.”

Is é an Dr Darrin Morrissey, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar an mBord Taighde Sláinte, a thabharfaidh an t-aitheasc tosaigh ag an imeacht. Dúirt sé: “Tá rún daingean ag an mBord Taighde Sláinte tacú le fianaise a úsáid in obair drugaí agus alcóil agus dea-chleachtas a chur chun cinn.  A bhuí leis an bhfóram inniu, cabhrófar le hacmhainn na bpobal cleachtais reatha a neartú, ginfear smaointe do líonraí nua agus cruthófar deiseanna comhair san earnáil reachtúil, san earnáil pobail agus san earnáil dheonach.”

Gheofar na spreagaithisc ón Dr Karen Minyard agus ón Dr Brigitte Manteuffel ó Ionad Beartais Sláinte Georgia, agus iad ag labhairt faoi phobail chleachtais, agus ón Ollamh Harry Sumnall ó Ollscoil John Moores, Learpholl, agus é ag labhairt faoin bhfianaise ar éifeachtacht.  Chomh maith leis sin, gheofar láithreoireachtaí ó ghníomhaireachtaí pobail, deonacha agus reachtúla a oibríonn i réimse na ndrugaí agus an alcóil.   Cumhdófar na 4 phríomhthéama seo a leanas sna láithreoireachtaí sin:

•        Tacú leis an obair um chosc sa phobal
•        Dédhiagnóisiú: tacaíocht comhpháirtíochta agus tacaíocht piaraí a úsáid mar acmhainní le linn cóireáil a thabhairt
•        An ról atá ag athimeascadh sóisialta i dtéarnamh
•        Seirbhísí um dhochar a laghdú: dul i dteagmháil le daoine a úsáideann drugaí

Tá cuspóirí agus gníomhartha na Straitéise Náisiúnta Drugaí dar teideal ‘Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú’ bunaithe ar luachanna an chothromais agus na comhpháirtíochta agus ar thiomantas do chur chuige fianaisebhunaithe a ghlacadh. Má táthar chun aidhmeanna na straitéise a bhaint amach, beidh sé ríthábhachtach ról a thabhairt do phobail i ndul i ngleic le húsáid fhadhbach drugaí. Tá an Fóram Náisiúnta Drugaí ar cheann de na gníomhartha atá sa straitéis ‘Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú’, agus is é an Bord Taighde Sláinte a d’eagraigh an t-imeacht inniu, i gcomhpháirt leis an Aonad um Beartas Drugaí sa Roinn Sláinte agus le tacaíocht ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Tá an fóram ar siúl i Staid Aviva ó 9:30 a.m. go dtí 4 p.m. Dé Luain an 12 Samhain agus tá an clár ar fáil ar ár suíomh Gréasáin.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ach glao a chur ar phreasoifig an Bhoird Taighde Sláinte ar 087 2288514 nó ar phreasoifig na Roinne Sláinte ar 087 2136313