Preasráitis

Osclaíonn an tAire an 3ú Comhdháil de chuid na hOifige Náisiúnta um Shábháilteacht Othar i gCaisleán Bhaile Átha Cliath

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tríú Comhdháil de chuid na hOifige Náisiúnta um Shábháilteacht Othar a oscailt sna Printworks i gCaisleán Bhaile Átha Cliath inniu (Dé Céadaoin).

Le linn na comhdhála i mbliana, díríodh ar an tábhacht a bhaineann le cumarsáid agus labhraíodh faoin luach a bhaineann le comhphlé idir othair agus gairmithe leighis.

Agus é ag labhairt os comhair níos mó ná 400 duine, lenar áiríodh gairmithe sláinte, bainisteoirí seirbhíse sláinte agus ionadaithe othar, dúirt an tAire Sláinte: “Creidim go bhfuil cumarsáid ar an tsaincheist is tráthúla agus is tábhachtaí san earnáil sláinte faoi láthair. Tá sí ar an mbonn do chuid mhór dá ndéanaimid i gcúram sláinte nua-aimseartha, ar timpeallacht dhinimiciúil é. Nuair a bhíonn dea-chumarsáid ann, cothaítear iontaoibh agus muinín as an gcóras agus astu sin a oibríonn sa chóras agus a úsáideann an córas araon.

“Tá sé feicthe againn le roinnt míonna anuas an difear a dhéantar d’othair nuair a bhíonn droch-chumarsáid ann nó nuair nach mbíonn aon chumarsáid ann ar chor ar bith. Tá sé tábhachtach go bhfoghlaimeofaí ceachtanna ó na teagmhais sin agus go mbeadh cumarsáid le hothair i gcroílár na seirbhíse sláinte go fóill.”

Chualathas ó shaineolaithe idirnáisiúnta le linn na comhdhála. Ina measc, labhair an tOllamh René Amalberti, as an bhFrainc, faoi na dúshláin nua atá ann ó thaobh sábháilteacht othar de agus labhair an Dr Helen Mackie, ó Rialtas na hAlban, faoi leigheas réalaíoch a chleachtadh. Chualathas ón Ollamh Dawn Stacey, as Ceanada, freisin faoin mbealach is fearr chun ról a thabhairt d’othair i gcinnteoireacht.

Tá trí shruth i gceist le hobair na hOifige Náisiúnta um Shábháilteacht Othar: faireachas ar shábháilteacht othar; an beartas maidir le sábháilteacht othar agus maidir le tathant; agus éifeachtacht chliniciúil.

Ba le linn na comhdhála freisin a seoladh An 18ú Treoirlíne Chliniciúil Náisiúnta ón gCoiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil – An Córas Luathrabhaidh do Leigheas Éigeandála. Agus é dírithe ar Rannóga Éigeandála, tá an córas nua sin ar chomhréim le struchtúir eile atá ann cheana le haghaidh meath cliniciúil othar a shainaithint.

Tharraing an tAire aird ar na bearta atá déanta ag an Rialtas le míonna beaga anuas chun feabhas a chur ar chumarsáid idir othair agus gairmithe leighis, agus béim ar leith á leagan aige ar an mBille nua um Shábháilteacht Othar.

Dúirt sé: “Tá áthas orm go bhfuil an Bille nua um Shábháilteacht Othar á phlé sa chéim réamhreachtach den Oireachtas anois. Leis an mBille, tabharfar ceanglas éigeantach isteach chun teagmhais thromchúiseacha a nochtadh d’othair agus chun na teagmhais sin a thuairisciú don Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát agus don rialálaí iomchuí, e.g. an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) nó an Coimisiún Meabhair-Shláinte. Ba mhaith liom a rá go soiléir gurb é an aidhm atá agamsa agus ag an Roinn Sláinte araon go mbeidh ardráta tuairiscithe agus nochta i réim.”

“Creidim go láidir gur bonnchloch dár seirbhísí sláinte a dhéanamh níos sábháilte is ea cultúr nochta oscailte éigeantaigh a chruthú agus ceachtanna a fhoghlaim nuair a théann rudaí amú”.

Ag deireadh na láithreoireachta uaidh don Chomhdháil, dúirt an tAire: “Beidh ríthábhacht ag baint leis an gclár oibre um shábháilteacht othar de réir mar a bhogaimid chun tosaigh i dtreo moltaí na tuarascála Sláintecare a chur chun feidhme.”

Tá Comhdháil na hOifige Náisiúnta um Shábháilteacht Othar á sruthú go beo anseo

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ag: http://health.gov.ie/national-patient-safety-office/ 

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Cad is an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar ann?
Sheol an tAire Sláinte an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar i mí na Nollag 2016. Tá an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar sa Roinn Sláinte agus bunaíodh í chun maoirseacht a dhéanamh ar chlár um bearta sábháilteachta othar agus comhairle a chur ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), ar an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) agus ar chomhlachtaí rialála gairmithe sláinte maidir le saincheisteanna sábháilteachta othar. Tá trí shruth phríomha oibre ag an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar, is iad sin éifeachtacht chliniciúil, faireachas ar shábháilteacht othar agus tathant agus beartas othar. Dírítear sa chlár sábháilteachta othar sin ar thionscnaimh amhail reachtaíocht nua, forálacha le haghaidh nochtadh oscailte san áireamh, ceadúnú ospidéal, sainchúram HIQA a leathnú chuig an earnáil phríobháideach, seirbhís náisiúnta tathanta othar a bhunú, eispéireas othar a thomhas, an clár oibre um éifeachtacht chliniciúil a leathnú agus Comhairle neamhspleách nua do Shábháilteacht Othar a chur ar bun.  Áirítear na nithe seo le roinnt príomhréimsí oibre:

  • Tiomantas d’éisteacht le hothair agus leis an bpobal agus foghlaim uathu trí obair i gcomhpháirt le HIQA agus le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir leis an Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar; comhairliúchán poiblí ar ghearáin sábháilteachta othar agus ar an mbeartas tathanta; agus Creat Rannpháirtíochta Poiblí an Choiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil.
  • Breac-chuntas ar obair an Choiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil, lena n-áirítear dearbhú cáilíochta a dhéanamh ar 18 dTreoirlíne Chliniciúla Náisiúnta i réimsí sábháilteachta othar amhail córais luathrabhaidh agus seipsis; agus Iniúchadh Náisiúnta amháin i réimse an tráma.
  • Feidhm Faireachais ar Shábháilteacht Othar lena bhfoilseofar sraith táscairí sábháilteachta othar gach bliain, anuas ar an gCóras Náisiúnta um Cháilíocht Cúram Sláinte a Thuairisciú a fhoilsiú gach bliain.
  • Obair ar bheartas maidir le Tathant agus Gearáin Sábháilteachta Othar chun treoir a thabhairt do Sheirbhís Náisiúnta neamhspleách Tathanta Othar a bhunú.
  • An Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach 2017-2020 (iNAP).