Preasráitis

Osclaíonn an Roinn Sláinte Comhairliúchán Poiblí ar Bhuiséid Phearsantaithe do Dhaoine faoi Mhíchumas

D’oscail an Roinn Sláinte comhairliúchán poiblí inniu ar bhuiséid phearsantaithe a thabhairt isteach do dhaoine faoi mhíchumas. Tá an comhairliúchán á sheoladh chun cabhrú leis an Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe pleananna a fhorbairt le haghaidh córas buiséad pearsantaithe a thabhairt isteach in Éirinn.

Ag labhairt dó ar an seoladh, dúirt an tAire McGrath, “Trí bhuiséid phearsantaithe a úsáid, is féidir tuilleadh smachta agus rogha a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas agus iad ag teacht ar na seirbhísí sóisialta pearsanta is oiriúnaí dá riachtanais tacaíochta féin.  Is féidir leis sin cabhrú le tuilleadh neamhspleáchais a chur chun cinn. Is féidir leis úsáideoirí seirbhíse a chur ag croílár an phróisis tacaíochta ag an am céanna, rud atá mar aidhm agam ó ceapadh mar Aire mé. Mholfainn d’aon duine a bhfuil spéis acu sna nithe sin páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán, agus táim ag tnúth go mór le moltaí an Tascfhórsa a fháil faoi dheireadh na bliana.”

Dúirt an tUas. Christy Lynch, Cathaoirleach an Tascfhórsa, “Tá an comhairliúchán seo dírithe go príomha ar dhaoine a bhféadfadh gur mhian leo buiséid phearsantaithe a úsáid, ar theaghlach na ndaoine sin agus ar an bpobal i gcoitinne. Mar sin féin, tá fáilte roimh gach duine a bhfuil spéis acu sa réimse seo tuairim a chur in iúl, lena n-áirítear soláthraithe seirbhíse agus a gcuid ball foirne, grúpaí tathanta agus eagraíochtaí ionadaíocha. Tá an comhairliúchán ar oscailt go dtí an 20 Deireadh Fómhair agus tá an Tascfhórsa ag iarraidh tuairimí an phobail a fháil le linn na tréimhse sin”.

CRÍOCH

NÓTAÍ D’EAGARTHÓIRÍ

Tá an páipéar comhairliúcháin ar fáil ar líne ag http://health.gov.ie/consultations agus is é an 20 Deireadh Fómhair 2017 an dáta deiridh ar a nglacfar le haighneachtaí.

  • Is ionann buiséad pearsantaithe agus suim airgid a chisteofaí ón mbuiséad atá i bhfeidhm ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) do sheirbhísí míchumais. Chuirfí an tsuim sin ar fáil do dhuine incháilithe faoi mhíchumas chun é/í a chumasú freastal ar a riachtanais féin le seirbhísí agus tacaí sóisialta pearsanta.
  • Rinne Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, an Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe a bhunú an 20 Meán Fómhair 2016, rud a bhí ag teacht le gealltanas a tugadh i gClár an Rialtais.
  • Tá an Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe comhdhéanta de Ghrúpa Straitéise agus de Ghrúpa Comhairleach agus Comhchomhairleach. Tá sé mar shainchúram air moltaí a dhéanamh maidir le samhail buiséad pearsantaithe.
  • Tá an Tascfhórsa chun a chuid moltaí a chur in iúl don Aire McGrath faoi dheireadh na bliana 2017.