Preasráitis

Obair thógála le tosú ar Ospidéal nua na Seirbhíse Náisiúnta Meabhairshláinte Fóiréinsí

Fógraíonn an Taoiseach síniú an chonartha don ionad nua i bPort Reachrann

In éineacht le Simon Harris, an tAire Sláinte, agus le Helen McEntee, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte, d’fhógair an Taoiseach Enda Kenny inniu (Déardaoin) go bhfuil an conradh tógála sínithe anois d’ionad nua na Seirbhíse Náisiúnta Meabhairshláinte Fóiréinsí i bPort Reachrann. Beidh na milliúin euro ag baint le tógáil an ospidéil.

Beidh an t-ospidéal fóiréinseach nua d’aosaigh lonnaithe ar Champas Naomh Íde i bPort Reachrann agus beidh 130 leaba ann. Cuirfear é in áit an Phríomh-Ospidéil Mheabhair-Ghalar, ar ionad 94 leaba é atá suite i nDún Droma.

Is éard a bheidh san ionad nua i bPort Reachrann freisin ná Aonad Athshlánúcháin Dianchúraim 30 leaba agus Aonad Meabhairshláinte Fóiréinsí 10 leaba do Leanaí agus d’Ógánaigh. Tríd an bhforbairt seo, táthar ag comhlíonadh moltaí a rinneadh sa bheartas náisiúnta meabhairshláinte Fís don Athrú. Meastar go n-osclófar an tsaoráid nua go luath sa bhliain 2020 agus go mbeidh costas os cionn €160 milliún ag baint léi.

Beidh céim eile i gceist leis an tionscadal freisin. Is céim í sin ar lena linn a thógfar na hAonaid Athshlánúcháin Dianchúraim réigiúnacha nua i limistéar Thiar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus i limistéar Theas FSS.

Ag fógairt shíniú an chonartha tógála dó, dúirt an Taoiseach, “Taobh leis na saoráidí a bheidh ann, beidh an t-ospidéal úrscothach nua seo ar cheann de na hospidéil is nua-aimseartha dá chineál san Eoraip. Cé go bhfuil sé dlite thar am, is dea-scéala é go fós go gcuirfear an t-ospidéal nua in áit an Phríomh-Ospidéil Mheabhair-Ghalar i nDún Droma. Is foirgneamh Victeoiriach é an Príomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar agus is léir nach bhfuil sé oiriúnach a thuilleadh do chúram meabhairshláinte an 21ú haois. I gcomhréir le Fís don Athrú, ár mbeartas náisiúnta meabhairshláinte, tá an obair deartha críochnaithe anois chun ospidéal nua a shuí ar Champas stairiúil Naomh Íde. A luaithe a bheidh an t-ionad nua i mbun feidhme, beidh seirbhísí meabhairshláinte fóiréinsí na hÉireann i measc na gceann is fearr ar domhan ó thaobh cleachtais chliniciúil de. Tá an chéim seo i dtreo oibreacha tógála ina fianaise shoiléir ar an tiomantas atá ag an Rialtas d’infheistiú a dhéanamh inár seirbhísí meabhairshláinte, na seirbhísí sin a nuachóiriú agus an beartas Fís don Athrú a chur chun feidhme ina iomláine.”

Dúirt an tAire Harris, “Beidh an t-ospidéal nua seo ina léiriú cumhachtach fisiciúil ar an tiomantas atá againn d’infheistiú a dhéanamh i seirbhísí meabhairshláinte in Éirinn. Léireoidh sé chomh maith an obair atá á déanamh againn chun a chinntiú go mbeidh téarnamh ar an rud is tábhachtaí laistigh dár seirbhísí meabhairshláinte. Ní hé amháin go bhfuiltear ag infheistiú sa mhórthionscadal caipitil seo, soláthrófar níos mó ná €850m do sheirbhísí meabhairshláinte sa bhliain 2017 freisin. Tá an t-ospidéal nua ar cheann amháin de thrí thionscadal caipitil an-tábhachtach atá ar siúl san earnáil sláinte faoi láthair, agus é mar aidhm leo forbairt a dhéanamh ar shaoráidí nua-aimseartha ina soláthrófar ár gcuid seirbhísí amach anseo. Mar aon leis an Ospidéal Náisiúnta do Leanaí agus leis an Ospidéal Náisiúnta Máithreachais, is ionann an t-ospidéal fóiréinseach nua seo agus céim ollmhór chun tosaigh do sheirbhísí sa tír seo, agus cinnteofar le gach ceann díobh go gcuirfear an cúram is fearr is féidir ar ár saoránaigh uile. Beidh an campas nua i bPort Reachrann chun mórthairbhe d’úsáideoirí seirbhíse, dá dteaghlach agus do bhaill foirne.”

Dúirt an tAire McEntee, “Cé go bhfuilimid ag bogadh ár gcórais mheabhairshláinte níos gaire i dtreo cúram pobalbhunaithe, agus an ceart againn déanamh amhlaidh, táthar ag aithint le fada an lá gur gá dúinn aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh bhonneagair atá ann ar an ngéarsheirbhís fhóiréinseach. Mar sin, bhí áthas ar leith orm cistiú a áirithiú ní amháin chun Céim 1 den tionscadal seo a chur ar aghaidh ach chun Aonad Athshlánúcháin Dianchúraim nua a bhfuil géarghá leis a áireamh sa tionscadal freisin. Tá ciall leis sin ó thaobh cúrsaí seirbhíse de agus ó thaobh cúrsaí tógála de araon. Tá an tionscadal seo mar thosaíocht agam mar Aire agus is cúis áthais dom gur éirigh linn an chéim seo a bhaint amach. Ar an dea-uair, is rud atá imithe in éag anois an tuairim gurb é atá i seirbhís meabhairshláinte ná seirbhís atá lonnaithe in institiúid, seirbhís atá iargúlta ón gcuid eile den phobal agus seirbhís a bhfuil stiogma ag baint léi. A bhuí leis an ionad nua, beidh timpeallacht againn ina soláthrófar seirbhís meabhairshláinte ina gcuirfear téarnamh chun cinn, fiú amháin sna cásanna meabhairshláinte is casta.”

Dúirt Tony O’Brien, Ard-Stiúrthóir FSS, “Is forbairt thábhachtach é seo do sheirbhísí meabhairshláinte in Éirinn agus is gné lárnach é den obair atá ar bun chun ár mbonneagar géarchúram meabhairshláinte fóiréinsí a nuachóiriú. Tá lúcháir orm go bhfuil an tionscadal á chur ar aghaidh anois.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Roghnaíodh Campas Naomh Íde, Port Reachrann, mar shuíomh is oiriúnaí don ospidéal sa bhliain 2011. Ba rogha é sin a léirigh, i measc nithe eile, na seirbhísí meabhairshláinte atá á soláthar ar an gcampas le fada an lá. Agus an rogha sin á déanamh aici, thug Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) aird ar leasanna áitiúla, i gcomhréir leis na tionscnaimh shonracha a comhaontaíodh le Comhairle Contae Fhine Gall agus an Bord Pleanála araon.

Is in dhá chéim a chuirfear an tionscadal i gcrích:

  • Mar chuid de Chéim 1, tógfar Ospidéal Fóiréinseach nua d’Aosaigh ina mbeidh 130 leaba (a chuirfear in áit an ionaid 94 leaba sa Phríomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar i nDún Droma) agus Aonad Meabhairshláinte Fóiréinsí do Leanaí agus d’Ógánaigh ina mbeidh 10 leaba. Ina theannta sin, chuir an Rialtas cistiú breise ar fáil le déanaí chun Aonad Athshlánúcháin Dianchúraim 30 leaba a áireamh san fhorbairt.
  • Mar chuid de Chéim 2 de thionscadal caipitil na Seirbhíse Náisiúnta Meabhairshláinte Fóiréinsí, beartaítear Aonaid Athshlánúcháin Dianchúraim nua a thógáil i limistéar Thiar FSS agus i limistéar Theas FSS. Forbrófar na haonaid sin thar thréimhse níos faide, ag brath ar na hacmhainní a bheidh ar fáil.

An buiséad meabhairshláinte agus caiteachas meabhairshláinte sa bhliain 2017

Tá an Rialtas seo tiomanta d’fheabhas a chur ar sheirbhísí meabhairshláinte agus leanann sé ar aghaidh le tús áite a thabhairt do na seirbhísí sin a chistiú. Méadaíodh an cistiú a tugadh do FSS le haghaidh seirbhísí meabhairshláinte ó €826m an bhliain seo caite go €853m sa bhliain 2017.

Earcaíocht agus soláthar foirne

Cruthaíodh níos mó ná 160 post bhreise i seirbhísí meabhairshláinte FSS sa tréimhse idir mí Eanáir agus mí an Mhárta i mbliana. Tugadh cead chun 114 Shíceolaí Chúnta a earcú, go háirithe chun feabhas a chur ar sheirbhísí luath-idirghabhála/seirbhísí comhairleoireachta príomhchúraim do dhaoine faoi bhun 18 mbliana, agus chun brú a mhaolú ar na Seirbhísí Meabhairshláinte do Leanaí agus d’Ógánaigh.

Fís don Athrú

Críochnaíodh athbhreithniú saineolach fianaisebhunaithe ar an bhfianaise idirnáisiúnta ar an dea-chleachtas agus ar fhorbairt seirbhísí reatha. Foilseofar an t-athbhreithniú sin roimh an samhradh agus úsáidfear é chun bonn eolais a chur faoin gcéad chéim eile den phróiseas athbhreithnithe beartais.