Preasráitis

Nuashonrú ón Roinn Sláinte maidir leis an Scéim um Íocaíocht Simfiseatóime, Nollaig 2014

Tá sé tuairiscithe ag an mBreitheamh Maureen Harding Clark go raibh 360 iarratas ar dhámhachtainí faoin Scéim faighte amhail 3pm inniu (5 Nollaig).

Leantar ar aghaidh le foirmeacha iarratais a fháil.  Tá daichead tairiscint choinníollach ar fiú €2.6 milliún san iomlán iad déanta go dtí seo.

Tá súil ag an Rialtas go gcabhróidh an Scéim le clabhsúr a thabhairt do na mná lena mbaineann agus dá dteaghlaigh.

Scéim dheonach atá inti. Mar sin, ní gá do mhná an ceart atá acu a gcásanna a thabhairt os comhair na cúirte a tharscaoileadh mar réamhchoinníoll do pháirt a ghlacadh sa Scéim. Féadfaidh mná diúltú a bheith páirteach sa Scéim tráth ar bith go dtí do nglacfaidh sí lena dámhachtain.

Bhuail an tAire leis na trí ghrúpa tacaíochta a dhéanann ionadaíocht do na mná i mí Mheán Fómhair anuraidh agus chabhraigh a gcuid tuairimí leis an Scéim a mhúnlú.  Tacaíonn dhá cheann de na trí ghrúpa sin leis an Scéim.

Tá an Scéim um Íocaíocht Simfiseatóime ar oscailt do mhná atá fós beo agus a ndearnadh simfiseatóime nó púbatóime orthu sa Stát idir na blianta 1940 agus 1990, mná a chónaíonn thar lear ina measc.  Tá dámhachtainí saor ó cháin €50,000, €100,000 agus €150,000 á dtairiscint. Táthar tar éis sonraí ar Théarmaí na Scéime agus ar conas foirmeacha iarratais a fháil a fhógairt go forleathan.

Déantar foráil sa Scéim go bhféadfaidh iarratasóirí, más mian leo, comhairle dhlíthiúil agus comhairle eile a fháil agus iarratas á ullmhú acu.

 

An tréimhse iarratais

Ní mór iarratais a dhéanamh laistigh de 20 lá oibre ón Dáta Tosaithe, ba é sin, an 10 Samhain 2014.  Mar sin, ba é an Aoine an 5 Nollaig 2014 an dáta deiridh ar glacadh le hiarratais.  I gcúinsí eisceachtúla, tá sé de rogha ag an mBreitheamh Clark 20 lá oibre eile a chur leis an tréimhse ina nglacfar le hiarratais, is é sin, go dtí an Chéadaoin an 14 Eanáir 2015.  Sa chás go bhfuil moill ar dhoiciméid tacaíochta na mná a chur le chéile de bharr deacrachtaí a bhaineann le taifid mhíochaine a fháil, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur cheart an t-iarratas a chur isteach laistigh den tréimhse ama arna leagan amach ag an Scéim agus míniú i scríbhinn a thabhairt ar na cúiseanna leis na doiciméid a bheith in easnamh. Tá sonraí ar an bhforáil sin leagtha amach i dtéarmaí agus coinníollacha na Scéime. Tá siad ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Scéime (payment-scheme.gov.ie).

 

Tuilleadh faisnéise

Is é is simfiseatóime ann ná gnáthamh a dhéantar chun críocha cnáimhseacha agus a bhaineann leis an tsimfís phúbasach a ghearradh. Ní áirítear léi scaradh spontáineach na simfíse púbasaí le linn breith clainne.   Meastar go ndearnadh simfiseatóime ar thart ar 1,500 bean idir na blianta 1940 agus 1984 in ospidéil na hÉireann agus go bhfuil tuairim is 350 de na mná sin fós beo.

Cuireadh tús leis an Scéim um Íocaíocht Simfiseatóime Máinliachta an 10 Samhain 2014.  Chomhaontaigh an Rialtas go gcuimseofar faoin Scéim freisin íocaíochtaí leis an líon beag ban a ndearnadh púbatóime orthu. Tá an Scéim deartha le bheith simplí, díreach agus cairdiúil agus tá sé mar aidhm aici an strus atá ar na mná lena mbaineann a íoslaghdú i dtaca leis an gceist seo.   Mná scothaosta atá i bhformhór díobh agus d’fhéadfadh nach mbeidís ag iarraidh déileáil leis an moill, leis an bpoiblíocht agus leis na rioscaí airgeadais a ghabhann le cásanna cúirte uaireanta.

Ní gá do bhean Aturnae a áirithiú chun iarratas a dhéanamh.  Ní gá do bhean a aontú scor d’imeachtaí dlí in aghaidh an pháirtí a bhaineann le simfiseatóime nó le púbatóime ach amháin tar éis di glacadh le tairiscint dámhachtana.

Ceapadh Maureen Harding Clark, iarbhreitheamh Ard-Chúirte, mar Mheasúnóir neamhspleách don Scéim. Mar gheall ar a cuid oibre roimhe seo ar Bhord Sásaimh Ospidéal Lourdes, tá taithí luachmhar ag an mBreitheamh Clark ar an leibhéal cuí dámhachtana a chinneadh do gach bean.