Preasráitis

NCHDanna (Dochtúirí faoi Oiliúint) agus Treoir na hEorpa maidir le hEagrú Ama Oibre – Éisteacht sa Chúirt Bhreithiúnais Cás 2014/00897 – C-87/14 An Coimisiún Eorpach -v- Éire

Aithníonn an Roinn Sláinte nach bhfuil Treoir na hEorpa maidir le hEagrú Ama Oibre (EWTD) curtha chun feidhme ina hiomláine, ach aithníonn sí freisin go bhfuil dea-dhul chun cinn déanta ina leith. D’éist an Chúirt Bhreithiúnais an cás Dé Céadaoin, an 4 Márta 2015. Is dóigh go ndéanfaidh an Chúirt breithiúnas iomlán roimh an samhradh.

Dúirt Leo Varadkar, an tAire Sláinte: ‘Táimid tiomanta do lánchur chun feidhme an EWTD. Chun an tiomantas sin a thaispeáint, d’fhostaíomar 400 Dochtúir Ospidéil Neamhchomhairleach (NCHD) breise sa dá bhliain seo a chuaigh thart agus táimid ar tí deireadh a chur le sealanna oibre os cionn 24 uair. Beidh sé fós dúshlánach meánuaireanta oibre a laghdú go 48 uair nó níos lú sa tseachtain, go háirithe i gcás ospidéil bheaga.

‘Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur tuairim atá i gceist anseo, agus ní breithiúnas deiridh. Thángthas ar chomhaontú le Ceardchumann Dochtúirí na hÉireann (IMO) sa tsocraíocht Ard-Chúirte a rinneadh sa bhliain 2010, nuair a aontaíodh nár chóir am oiliúna a áireamh mar am oibre.  Mar sin féin, tá an seasamh sin in amhras anois ar feitheamh breithiúnas deiridh ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh,’ dúirt an tAire Varadkar.

Beidh gá le seirbhísí áirithe a athchumrú chun comhlíonadh a bhaint amach. Tacóidh na Struchtúir nua Ghrúpaí Ospidéal leis sin. Tá sé tábhachtach freisin go ndéanfar cur chun feidhme ar na moltaí atá i dtuarascáil MacCraith maidir le hearcaíocht agus le coinneáil dochtúirí.

Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus ospidéil dheonacha ag obair go dian ar mhaithe le cur chun feidhme Threoir na hEorpa maidir le hEagrú Ama Oibre a chur ar aghaidh. Tá FSS dírithe ar chur chun feidhme na Treorach a chur ar aghaidh agus tá dul chun cinn suntasach déanta maidir le NCHDanna.  Léirítear i sonraí ó FSS gur oibrigh NCHDanna ar feadh 60 uair sa tseachtain ar an meán sa bhliain 2009, gur oibrigh siad ar feadh 54 uair sa tseachtain ar an meán sa bhliain 2012 agus gur thit an figiúr sin go 51 uair sa tseachtain ar an meán ag deireadh na bliana 2014.

Tar éis caibidlíocht dhian faoi stiúir an Choimisiúin um Chaidreamh Oibreachais i mí Mheán Fómhair agus i mí Dheireadh Fómhair 2013, thángthas ar chomhaontú ar chur chuige comhpháirteach, lenar bhain bainistíocht ospidéil, an IMO agus NCHDanna, d’fhonn comhlíonadh an EWTD a bhaint amach, agus béim láithreach á chur ar shealanna oibre os cionn 24 uair a dhíchur. Léirítear i sonraí don 4ú Ráithe de 2014 go raibh ráta comhlíonta 95% ann i dtaca leis an sprioc sin.

San am i láthair, tá FSS gar do gach foráil na Treorach a chomhlíonadh ina n-iomláine, ach amháin i gcás na forála a bhaineann le seachtain 48 uair, rud ba chomhionann le 68% ag deireadh mhí Eanáir 2015.

Táthar i mbun rannpháirtíocht dhearfach leanúnach leis an gCoimisiún Eorpach ar an ábhar seo. Tionóladh an cruinniú ba dhéanaí an 11 Márta 2015. Tá sé beartaithe go dtionólfar cruinniú leantach tar éis don Chúirt a breithiúnas a thabhairt.

Críoch

Tuilleadh faisnéise

Cúlra
Tar éis dó an cinneadh a dhéanamh an 20 Samhain 2013, rinne Coimisiún an AE Éire a tharchur go foirmiúil chuig an gCúirt Bhreithiúnais an 17 Feabhra 2014 de bharr neamh-chomhlíonadh fhorálacha na Treorach thuasluaite. Bhí gearáin curtha faoi bhráid an Choimisiúin ag an IMO maidir le huaireanta oibre na NCHDanna. Roimh an tarchur, bhí Éire ag obair leis an gCoimisiún agus bhí dul chun cinn suntasach déanta maidir le roinnt ceanglais eile na Treorach. Mar sin féin, ní raibh an Coimisiún sásta le luas an athraithe.

Ceist amháin ar leith faoi dhíospóid is ea cé acu ba chóir nó nár chóir ‘am oiliúna faoi chosaint’ – cúpla uair sa tseachtain – a áireamh mar am oibre. Foráiltear le Comhaontú Socraíochta a rinneadh idir Ceardchumann Dochtúirí na hÉireann (IMO) agus FSS san Ard-Chúirt i mí Eanáir 2010 nach ndéantar am den sórt sin a áireamh mar ‘am oibre’, toisc nach mbíonn an NCHD ar fáil don fhostóir le linn tréimhsí den sórt sin. Tá dóchas ag an Roinn go fóill go seasfar leis an seasamh atá aici maidir le gan ‘am oiliúna faoi chosaint’ a áireamh mar am oibre.