Preasráitis

NCHDanna (Dochtúirí faoi Oiliúint) agus Treoir na hEorpa maidir le hEagrú Ama Oibre – Éisteacht sa Chúirt Bhreithiúnais Cás 2014/00897 – C-87/14 An Coimisiún Eorpach -v- Éire

Cuireann an Roinn Sláinte fáilte roimh an mbreithiúnas ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

Agus breithiúnas á thabhairt aici, d’aithin an Chúirt nach ionann agus am oibre am oiliúna faoi chosaint, is é sin amanna a mbíonn NCHD (dochtúir ospidéil neamhchomhairleach) i mbun gníomhaíochtaí oideachais agus oiliúna agus nach mbíonn sé ar fáil don fhostóir chun críocha oibre lena linn. Tacóidh an ghné sin den bhreithiúnas le comhlíonadh na Treorach maidir le hEagrú Ama Oibre a bhaint amach. Cuirfear í ar áireamh sa phlean mionsonraithe forfheidhmithe atá á ullmhú ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) chun an ceanglas a bhaineann le meánseachtain oibre uasta 48 uair a chomhlíonadh.

Tá áthas ar an Roinn nár ghlac an Chúirt leis go ndéanann fad ama na tréimhse tagartha a úsáidtear in Éirinn chun an mheánseachtain oibre a ríomh sárú ar an Treoir. De bhun an Chomhaontaithe Chomhchoitinn a rinneadh idir FSS agus Ceardchumann Dochtúirí na hÉireann i mí Eanáir 2010, féadfar an tréimhse sin a shíneadh go 12 mhí in imthosca áirithe.

Tá áthas ar an Roinn freisin gur aithin an Chúirt gur infheidhmithe soiléir atá an creat dlíthiúil in Éirinn, rud a tháinig as an reachtaíocht lenar trasuíodh an Treoir maidir le hEagrú Ama Oibre do Dhochtúirí faoi Oiliúint (Rialacháin 2004), agus nach mór an reachtaíocht sin a chur san áireamh nuair a bhíonn measúnú á dhéanamh ar na forálacha a bhaineann le ‘huaireanta oibre’ i gconarthaí fostaíochta NCHDanna.

Tá rún daingean ag an Rialtas, ag an Roinn agus ag FSS an ceanglas a bhaineann le meánseachtain oibre uasta 48 uair a chomhlíonadh ina iomláine a luaithe is féidir. Má táthar chun an Treoir maidir le hEagrú Ama Oibre a chomhlíonadh ina hiomláine, beidh gá ann le roinnt seirbhísí a athchumrú ar fud grúpaí ospidéal agus leis na tionscadail chaipitil reatha a bhaineann le cúrsaí péidiatraice agus máithreachais a chríochnú. In ainneoin go bhfuiltear tar éis beagnach 750 dochtúir ospidéil neamhchomhairleach breise a earcú le ceithre bliana anuas, tá deacrachtaí ann le catagóirí áirithe dochtúirí ospidéil neamhchomhairleacha a earcú agus a choinneáil agus le iad a mhealladh go hospidéil bheaga nach dtacaíonn cineál na hoibre le líon leordhóthanach post oiliúna iontu.

Tá FSS ag díriú ar chomhlíonadh a chur ar aghaidh agus tá dul chun cinn suntasach déanta aici ina leith sin. Sa dara leath de 2014 agus sa chéad ráithe de 2015, d’éirigh le hÉirinn leibhéil chomhlíonta os cionn 95% a thuairisciú go seasta i gcás cuid mhór de cheanglais na Treorach, lenar áiríodh sosanna laethúla agus tréimhsí scíthe laethúla, seachtainiúla agus coicísiúla a dheonú.  Tá feabhas tagtha freisin ar chomhlíonadh an cheanglais a bhaineann le meánseachtain oibre uasta 48 uair.  Mhéadaigh comhlíonadh ó 33% in 2011 go 69% sa chéad ráithe de 2015. Sna sonraí míosúla is déanaí, léirítear ráta comhlíonta os cionn 70% do mhí na Bealtaine.  Ag teacht leis an méadú sin, léirítear i sonraí ó FSS freisin go bhfuil laghdú suntasach tagtha ar na meánuaireanta oibre do NCHDanna, agus iad ag titim ó 60 uair sa tseachtain in 2009 go 54 uair sa tseachtain in 2012 agus ansin go 51 uair ag deireadh na bliana 2014.

Cé gur tháinig an breithiúnas sna sála ar tharchur ón gCoimisiún, bíonn rannpháirtíocht dhearfach leanúnach ann leis an gCoimisiún ar an ábhar. Thug an Coimisiún aitheantas don rannpháirtíocht sin agus don dul chun cinn atá déanta go dtí seo agus a chás á chur i láthair aige os comhair na Cúirte Breithiúnais. Beidh tuilleadh rannpháirtíochta ann idir na húdaráis Éireannacha agus an Coimisiún san fhómhar nuair a bheidh sonraí an bhreithiúnais curtha ar áireamh sna pleananna atá ag FSS chun comhlíonadh iomlán a bhaint amach.

Bíonn rannpháirtíocht leanúnach ann freisin idir lucht bainistíochta na seirbhíse sláinte agus Ceardchumann Dochtúirí na hÉireann tar éis an chomhaontaithe ar thángthas air ag an gCoimisiún um Chaidreamh Oibreachais in 2013 Foráladh leis an gcomhaontú sin do Ghrúpa Náisiúnta Deimhniúcháin agus Forfheidhmithe a bhunú, rud a mbeadh sé de dhualgas air faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn agus bearta a fhorfheidhmiú chun comhlíonadh a bhaint amach.

CRÍOCH