Preasráitis

Molann an tAire Lynch altraí ag an gcomhdháil tionscnaimh de Chomhdháil na bPríomhoifigeach Altranais Thuaidh-Theas

Tugann a Mórgacht Ríoga – Banphrionsa Muna Al Hussein na hIordáine aitheasc d’altraí ar an gcumhacht a bhaineann le comhoibriú

Tá an chomhdháil tionscnaimh de Chomhdháil na bPríomhoifigeach Altranais Uile-Éireann ar siúl i gCaisleán Bhaile Átha Cliath inniu, an Luan an 1 Nollaig 2014. Is é téama na chomhdhála ná ‘Treorú trí Chomhoibriú – Ceiliúradh Uile-Éireann ar an Altranas agus ar an gCnáimhseachas’.

Tá comhóstáil á déanamh ar an gcomhdháil ag an Dr Siobhan O’Halloran, Príomhoifigeach Altranais ag an Roinn Sláinte, agus Charlotte McArdle, an Príomhoifigeach Altranais do Thuaisceart Éireann. Chuir an Dr O’Halloran síos ar an gcomhdháil mar “ócáid speisialta amach is amach – ní hé amháin gur ceiliúradh ar altranas é, is ceiliúradh é ar an gcumhacht a bhaineann le comhoibriú freisin. Tugann an chomhdháil seo comhghleacaithe altranais ó gach cearn d’oileán na hÉireann le chéile d’fhonn oibriú i gcomhar agus leanúint ar aghaidh ag foghlaim ó thaithí agus ó chleachtas gach duine.”

Mhol an tAire Kathleen Lynch T.D., atá ag labhairt ag an gcomhdháil, na haltraí agus na cnáimhsigh as an méid stairiúil a chuireann siad le forbairt na seirbhíse sláinte ar oileán na hÉireann ar bhonn leanúnach.

“Is beag duine nach mbeidh air/uirthi brath ar chúram altra nó cnáimhsigh tráth éigin dá saol. Do gach duine eile, foinse an-suaimhnis, compoird agus tacaíochta is ea an t-eolas go mbeidh altraí agus cnáimhsigh ann má tá siad ag teastáil. Bhain mé féin leas as an gcúram iontach a thugann altraí ar fáil roinnt uaireanta le blianta beaga anuas agus tá áthas orm a rá go mbeadh sé doiligh caighdeán an chúraim a thairgtear ar an oileán seo a shárú”, arsa an tAire.

Tabharfaidh a Mórgacht Ríoga – Banphrionsa Muna Al Hussein na hIordáine aitheasc don Chomhdháil freisin. Is Pátrún na hEagraíochta Domhanda Sláinte don Altranas agus don Chnáimhseachas sa Réigiún Meánmhuirí Thoir í. “Eochairthoisc i méadú a dhéanamh ar a éifeachtaí atá na seirbhísí sláinte a thairgtear dár muintir is ea comhoibriú idirghairmiúil. Tá sé bunaithe ar chomhroinnt, ar chomhpháirtíocht, ar chumhacht agus ar idirspleáchas. Ní hé amháin go dteagascfaidh sé sin duit conas bainistiú, teagascfaidh sé duit conas a bheith i do mháistir chun athrú a chruthú. Is ansin amháin a bheidh tú in ann gach ceann dá ghealltanais agus a lán nithe eile a sholáthar”, arsa a Mórgacht Ríoga.

Beidh an tUasal Jim Wells MLA agus an tUasal Keith Wood, iarchaptaen ar fhoireann idirnáisiúnta rugbaí na hÉireann agus Cathaoirleach ar an gComhairle Éire Shláintiúil, ag labhairt ag an gComhdháil freisin.

Ag an imeacht inniu, tá an chéad dámhachtain riamh um ‘Shármhaitheas in Altranas Trasteorann’ a bhronnfaidh na Príomhoifigigh Altranais á bronnadh ar Marie-Therese McDermott, ar Altra Barda í ag Ospidéal Géarchéime an Iardheiscirt in Inis Ceithleann. Tugann an dámhachtain sin aitheantas do nuálaíocht agus do shármhaitheas i gcúram othar laistigh de réigiún na teorann nó ar bhonn uile-oileáin. Tá sparánacht oiliúna £1,000 ag gabháil leis an dámhachtain. Tá sí á cur ar fáil ag Comhoibriú agus Oibriú Le Chéile (CAWT), ar comhpháirtíocht trasteorann sláinte agus cúraim shóisialta é a chuimsíonn contaetha teorann Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) i bPoblacht na hÉireann agus Iontaobhas Cúraim Shóisialta an Deiscirt agus Iontaobhas Cúraim Shóisialta an Iarthair, an Bord Sláinte agus Cúraim Shóisialta agus an Ghníomhaireacht Sláinte Poiblí i dTuaisceart Éireann.

Nótaí d’Eagarthóirí

1. In 2013, cheap an Roinn Sláinte an Dr Siobhan O’Halloran mar Phríomhoifigeach Altranais ag leibhéal an Ard-Rúnaí Cúnta. Tá sí ar an gcéad Phríomhoifigeach Altranais dá cuid. Is é is aidhm don cheapachán sin ná a chinntiú go mbaintear leas as tuairimí ó thaobh an altranais agus an chnáimhseachais de agus beartas á fhorbairt.

2. Beidh an chomhdháil tionscnaimh de Chomhdháil na bPríomhoifigeach Altranais Uile-Éireann ar siúl an 1 Nollaig 2014 i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Tá comhóstáil á déanamh ar an gcomhdháil ag an Dr O’Halloran agus ag an bPríomhoifigeach Altranais do Thuaisceart Éireann (Charlotte McArdle).

3. Is é téama na chomhdhála ná ‘Treorú trí Chomhoibriú – Ceiliúradh Uile-Éireann ar an Altranas agus ar an gCnáimhseachas’. Tabharfaidh a Mórgacht Ríoga – Banphrionsa Muna al Hussein na hIordáine aitheasc don chomhdháil. Is Pátrún na hEagraíochta Domhanda Sláinte don Altranas agus don Chnáimhseachas sa Réigiún Meánmhuirí Thoir í. Tabharfaidh an tUasal Keith Wood, iarchaptaen ar fhoireann idirnáisiúnta rugbaí na hÉireann agus Cathaoirleach ar an gComhairle Éire Shláintiúil, aitheasc don chomhdháil freisin.

4. Faoi láthair, tá Comhpháirtíocht Comhoibriú agus Oibriú Le Chéile (CAWT) ag soláthar seirbhísí d’othair agus do chliaint ar fiú €30 milliún iad i luach infheistíochta i gcontaetha teorann Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) i bPoblacht na hÉireann agus in Iontaobhas Cúraim Shóisialta an Deiscirt agus Iontaobhas Cúraim Shóisialta an Iarthair, an Bord Sláinte agus Cúraim Shóisialta agus an Ghníomhaireacht Sláinte Poiblí i dTuaisceart Éireann.