Preasráitis

Molann an tAire le freagracht as Daoine Scothaosta do thuilleadh daoine an vacsaín fliú a fháil

Dúirt Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Daoine Scothaosta, inniu go bhfuil sé tábhachtach gurb eol do dhaoine scothaosta go bhfuil siad leochaileach go háirithe don tréithchineál ar leith den fhliú atá coitianta in Éirinn faoi láthair. Ag an am céanna, mheabhraigh sí do dhaoine nach mbíonn sé rómhall riamh an vacsaín a fháil.

“Tá an grúpa daoine os cionn 65 bliana d’aois ar cheann de na grúpaí i mbaol a moltar dóibh an vacsaín fliú a fháil agus is dea-scéala é gur tháinig méadú ar an líon daoine sna grúpaí sin a fuair an vacsaín cheana féin. De réir na faisnéise atá agam, áfach, is amhlaidh nach bhfuair ach thart ar leath na ndaoine scothaosta a bhfuil cárta liachta acu an vacsaín go dtí seo. Cé go bhféadfadh go mbeadh an ráta sin ní b’airde fós i measc cónaitheoirí i dtithe altranais, is eol dúinn gur tháinig ráigeanna suntasacha chun cinn i saoráidí cúram cónaithe agus in ospidéil phobail agus gur tháinig méadú ar an líon daoine a ligeadh isteach san ospidéal de bharr an fhliú. Mar aon le vacsaíniú a chur chun cinn i measc an ghrúpa sin den phobal, tá sé tábhachtach gurb eol do dhaoine scothaosta agus dá dteaghlach gur do dhaoine scothaosta a dhéanann an tréithchineál den fhliú atá coitianta in Éirinn faoi láthair an difear is mó. Tá sé tábhachtach a mheabhrú dóibh freisin nach mbíonn sé rómhall riamh an vacsaín a fháil. Más rud é go bhfuil tú 65 bliana d’aois nó níos sine nó go bhfuil riocht fadtéarmach leighis agat, ba cheart duit ceist a chur ar do dhochtúir faoin vacsaín niúmacocúil.

“Is féidir le daoine teacht ar an vacsaín go héasca trí theagmháil a dhéanamh lena liachleachtóir ginearálta nó lena gcógaiseoir. Chomh maith leis sin, cuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte an vacsaín fliú agus an vacsaín niúmacocúil ar fáil saor in aisce do gach duine os cionn 65 bliana d’aois.  Tá an vacsaín agus an comhairliúchán ar fáil saor in aisce do gach duine a bhfuil Cárta Liachta nó Cárta Cuairte Liachleachtóra Ghinearálta acu.  D’fhéadfaí táille comhairliúcháin a ghearradh ar dhaoine nach bhfuil Cárta Liachta ná Cárta Cuairte Liachleachtóra Ghinearálta acu, áfach.

“Níl aon duine scothaosta ag iarraidh dul chuig an ospidéal, go háirithe i gcásanna inar féidir leo é sin a sheachaint, agus tá vacsaíniú ar an mbealach is fearr chun a chinntiú go mbeidh siad cosanta ar an bhfliú. D’fhéadfadh an fliú géarú ar na riochtaí atá orthu cheana féin agus iallach a chur orthu tréimhse fhada a chaitheamh san ospidéal. Tá seans ann go bhfulaingeoidh tú siomptóim fliú fiú amháin i gcásanna ina bhfuair tú an vacsaín cheana féin. Má tharlaíonn sé sin, déan teagmháil le do liachleachtóir ginearálta láithreach toisc go bhféadfadh sé cógas frithvíreasach a ordú duit agus tú a choinneáil as an ospidéal ag an am céanna.”

Agus aird á tarraingt aici ar na tacaí atá ar fáil do dhaoine scothaosta sa tseirbhís sláinte, dúirt an tAire McEntee, “Ba mhaith liom a chur in iúl go soiléir go bhfuil seirbhísí ar fáil agus go bhfuil sé mar thosaíocht againn aire a thabhairt do dhaoine scothaosta.  Is againne anois atá ceann de na figiúirí is ísle ar taifead maidir leis an líon daoine atá ag fanacht leis an ospidéal a fhágáil chun dul abhaile nó le háit a fháil i dtimpeallacht cúraim atá níos oiriúnaí dóibh agus ina bhfreastalaíonn ar a gcuid riachtanas.  Tá amanna ísle feithimh ann don Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais – próiseáiltear iarratais ar an Scéim go tapa agus cumasaíonn sé sin do dhaoine bogadh amach as ospidéil ghéarmhíochaine.  Tá beagnach aon mhíle pacáiste breise cúram baile ar fáil faoi láthair; bíonn 58 Leaba bhreise Cúraim Idirthréimhsigh á gceadú do gach ospidéal géarmhíochaine gach aon seachtain; agus bíonn cistiú méadaithe á sholáthar le haghaidh áiseanna agus fearas, rud a meastar go mbainfidh níos mó ná 3,000 duine tairbhe as.”

Nótaí d’Eagarthóirí

Tríd is tríd, tháinig méadú ar ghníomhaíocht fliú in Éirinn le linn sheachtain 51 agus sheachtain 52 den bhliain 2016 (suas go dtí an tseachtain dar críoch an 1 Eanáir 2017). Is airde na rátaí comhairliúcháin maidir le tinneas de chineál fliú ná na leibhéil bhonnlíne ón tseachtain dar críoch an 11 Nollaig i leith. Is é fliú A(H3) an víreas fliú is iomadúla a bhíonn á scaipeadh sa séasúr seo. Is ar ardleibhéil faoi láthair atá an líon ráigeanna fliú agus an líon othar a ligeadh isteach san ospidéal de bharr an fhliú araon agus leanann siad de bheith ag méadú. Is iad daoine atá 65 bliana d’aois nó níos sine na daoine is mó atá thíos leis an víreas. Is ar ardleibhéil atá an líon othar a ligeadh isteach i líonra ospidéal faire de bharr deacrachtaí riospráide freisin. Moltar go ndéanfaí breithniú ar dhrugaí frithvíreasacha a úsáid chun an fliú a chóireáil nó a chosc i measc grúpaí lena mbaineann ardriosca. Aon duine os cionn 65 bliana d’aois nach bhfuair an vacsaín fliú sa séasúr seo, moltar go láidir dó déanamh amhlaidh anois.