Preasráitis

Molann an tAire Harris d’othair páirt a ghlacadh sa Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar roimh an dáta deiridh an 26 Iúil

Tá Simon Harris, an tAire Sláinte, ag moladh do gach duine ar iarradh orthu páirt a ghlacadh sa chéad Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar in Éirinn an méid sin a dhéanamh roimh an dáta deiridh an 26 Iúil.

Tá an Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar á reáchtáil mar chomhthionscadal idir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) agus an Roinn Sláinte. Táthar ag tabhairt cuireadh do gach othar aosach a scaoileadh amach as aon cheann den 40 ospidéal poiblí atá rannpháirteach tar éis tréimhse 24 uair i mí na Bealtaine 2017 páirt a ghlacadh sa Suirbhé.

Agus é ag leagan béim ar a thábhachtaí atá an Suirbhé seo maidir le tuiscint a ghnóthú ar aistear an othair in ospidéil na hÉireann, dúirt an tAire Harris, “Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na hothair uile a sheol suirbhé comhlánaithe ar ais chugainn cheana féin. Tuigim go bhfuil sé sin déanta ag líon suntasach daoine anois, rud, dar liom, a léiríonn an bhaint láidir atá ag Éireannaigh lena seirbhís sláinte. I gcás na ndaoine sin nach bhfuil foirm curtha isteach acu go fóill, mholfainn dóibh déanamh amhlaidh faoin 26 Iúil.”

Thug an tAire faoi deara ansin go músclófaí leis an Suirbhé “feasacht ar aon fhadhbanna ar gá aghaidh a thabhairt orthu agus go gcinnteofaí leis go bhféadfaí na fadhbanna sin a shainaithint go tapa. Ag an am céanna, cumasófar leis an Suirbhé dúinn samplaí den dea-chleachtas a chur in iúl do phobal níos leithne. Beidh an Suirbhé ina uirlis ríthábhachtach don lucht déanta beartas, do rialálaithe agus don tseirbhís sláinte í féin maidir lena chinntiú go leanfaimid le feabhas a chur ar cháilíocht agus ar shábháilteacht ár n-ospidéal”.

Leag an tAire béim ar an tábhacht a bhaineann leis an Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar, a sheol sé an 5 Aibreán 2017, agus leis an gcur chuige comhcheangailte idir an Roinn Sláinte, FSS agus HIQA atá i gceist leis. Thug sé faoi deara go bhfuil an cur chuige sin ina shampla nithiúil den tiomantas atá ag gach cuid den earnáil sláinte d’fheabhas a chur ar cháilíocht agus ar shábháilteacht na seirbhísí d’othair. Faigheann gach othar incháilithe cóip den suirbhé tríd an bpost thart ar dhá sheachtain tar éis iad a scaoileadh amach as an ospidéal. Cumhdaítear leis an suirbhé gach gné d’fhanacht an othair san ospidéal, lena n-áirítear a ligean isteach agus a scaoileadh amach, an timpeallacht barda, caidreamh leis an bhfoireann agus cúram agus cóireáil. Is féidir le rannpháirtithe a suirbhé comhlánaithe a sheoladh ar ais tríd an bpost ach an clúdach saorphoist a ghabhann leis a úsáid. Is féidir leo an suirbhé a chomhlánú ar líne ag www.patientexperience.ie freisin.

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoin Suirbhé Náisiúnta ar Eispéireas Othar a fháil ag www.patientexperience.ie, ar Twitter ag @NPESurvey nó ar Facebook ag /NPESurvey