Preasráitis

Molann an tAire Harris altraí agus cnáimhsigh ag Comhdháil Uile-Éireann na bPríomhoifigeach Altranais

Tá an tríú Comhdháil Uile-Éireann de chuid na bPríomhoifigeach Altranais ar siúl i gCaisleán Bhaile Átha Cliath inniu. Is é téama na comhdhála ‘Inbhuanaitheacht an Fhórsa Saothair Altranais agus Chnáimhseachais a Neartú — Dea-Thorthaí a Bhaint Amach’.

Tá an chomhdháil á comhóstáil ag an Dr Siobhán O’Halloran, Príomhoifigeach Altranais sa Roinn Sláinte i bPoblacht na hÉireann, agus ag an Ollamh Charlotte McArdle, Príomhoifigeach Altranais sa Roinn Sláinte i dTuaisceart Éireann. Labhair an tAire Simon Harris TD agus an tAire Michelle O’Neill CTR araon ag an gcomhdháil.

San óráid uaidh, tharraing an tAire Simon Harris aird ar an obair a dhéanann Oifig an Phríomhoifigigh Altranais maidir le tacaíocht a thabhairt do ghairmithe altranais agus cnáimhseachais agus maidir leis an gcuid is fearr a bhaint as an rannchuidiú a dhéanann na gairmithe sin le beartas sláinte. Dúirt sé, “Sa Straitéis trí bliana ó Oifig an Phríomhoifigigh Altranais, leagtar amach Fís, Misean agus Luachanna na hOifige. Cuimsíonn an Straitéis ceithre chuspóir straitéiseacha atá le comhlíonadh faoi dheireadh na bliana 2017 agus a chuirfidh go mór leis an ról atá ag altraí agus ag cnáimhsigh agus leis an rannchuidiú a dhéanann siad leis an tseirbhís sláinte. Rud ba thábhachtaí fós, is é príomhaidhm na Straitéise a chinntiú go bhfaigheann othair an cúram is fearr ar fad.”

Ag labhairt dó faoi na cuairteanna éagsúla atá tugtha aige ar ospidéil ó ghlac sé seilbh oifige, dúirt an tAire Harris: “Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine díobh as an difear dearfach atá déanta agaibh don iomad saol. Tá taithí phearsanta agam ar an rannchuidiú tábhachtach altraí agus cnáimhsigh leis an tseirbhís sláinte agus is eol dom freisin na dúshláin a dtagann sibh orthu. Mar sin féin, creidim go bhfuil roinnt mhaith cúiseanna ann le bheith dóchasach agus tógtha faoin treo a bheidh an t-altranas agus an cnáimhseachas ag dul sa todhchaí agus faoin mbaint a bheidh agaibh leis.”

Ar na cainteoirí eile ag an gcomhdháil tá an tOllamh Linda Aiken; an tOllamh Cathy Warwick; an tUas. Peter Griffiths; agus Lisa Skeet Uasal.

Bronnfar dámhachtain na bPríomhoifigeach Altranais um ‘Shármhaitheas in Altranas Trasteorann’ le linn na hócáide inniu. I mbliana, tugann an dámhachtain aitheantas don phríomhról atá comhlíonta ag na hainmnithe in Ionad Ailse an Iarthuaiscirt in Ospidéal Allt Mhic Dhuibhleacháin i nDoire a fhorbairt.

Tugann an dámhachtain sin aitheantas do nuálaíocht agus do shármhaitheas i gcúram othar laistigh de réigiún na teorann nó ar bhonn uile-oileáin. Tá an dámhachtain ag gabháil le sparánacht oiliúna ó Cooperation and Working Together (CAWT).

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Tá an óráid ón Aire Harris ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte.

Tá tuilleadh faisnéise faoi Oifig an Phríomhoifigigh Altranais ar fáil anseo.

Sa bhliain 2013, cheap an Roinn Sláinte an Dr Siobhan O’Halloran mar Phríomhoifigeach Altranais ag leibhéal an Ard-Rúnaí Chúnta. Tá sí ar an gcéad Phríomhoifigeach Altranais dá cuid. Ba é ab aidhm don cheapachán sin a chinntiú go gcuirtear cúrsaí altranais agus cnáimhseachais san áireamh agus beartas á fhorbairt.

Beidh an tríú Comhdháil Uile-Éireann de chuid na bPríomhoifigeach Altranais ar siúl an 5 Nollaig 2016 i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Beidh an chomhdháil á comhóstáil ag an Dr O’Halloran agus ag an bPríomhoifigeach Altranais do Thuaisceart Éireann (an tOllamh Charlotte McArdle). Bhí comhdháil na bliana seo caite ar siúl an 18 Samhain i gCeathrú an Titanic, Béal Feirste.

Comhpháirtíocht idir na Seirbhísí Cúram Sláinte agus Cúraim Shóisialta i dTuaisceart Éireann agus i bPoblacht na hÉireann is ea Cooperation and Working Together (CAWT), rud a éascaíonn comhar trasteorann i gcúram sláinte agus i gcúram sóisialta. Is é CAWT a chistigh an dámhachtain um shármhaitheas in altranas trasteorann.