Preasráitis

Molann an tAire Corcoran Kennedy do mhonaróirí deochanna boga an méid siúcra sa bhreis atá ina gcuid táirgí a laghdú arís eile

Tá an tAire Marcella Corcoran Kennedy ag moladh do mhonaróirí deochanna boga an méid siúcra sa bhreis atá ina gcuid táirgí a laghdú arís eile. Bhí an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte ag labhairt ag Comhthionól Ginearálta Thionscal Deochanna Boga na hEorpa i mBaile Átha Cliath, áit a ndearna sí comhghairdeas leis an earnáil faoin dul chun cinn atá déanta aici go dtí seo ar leibhéil siúcra a laghdú.

Tá ról tábhachtach á imirt ag Éirinn sa díospóireacht ar leibhéal an Aontais Eorpaigh (AE) maidir leis an méid siúcra sa bhreis atá i ndeochanna siúcraithe a laghdú.

Dúirt an tAire Corcoran Kennedy gur beart an-dearfach é gur fhógair Tionscal Deochanna Boga na hEorpa níos luaithe i mbliana go laghdódh sé an méid siúcra sa bhreis atá ina gcuid táirgí a laghdú faoi 10% eile faoin mbliain 2020. Comhlíonfar an gealltanas sin ar fud na hEorpa. “Is céim mhaith chun tosaigh é seo. Freagraíonn sé do na sainroghanna nua atá ag tomhaltóirí maidir le hiontógáil siúcra agus d’iarrataí ó na Ballstáit agus ón gCoimisiún Eorpach go nglacfaí cur chuige comhordaithe i leith táirgí a athfhoirmliú agus an méid siúcra atá i dtáirgí a laghdú. Is maith an rud é go bhfuil gealltanas tugtha ag an earnáil go bhféachfaidh sí le bheith nuálach, le táirgí a athfhoirmliú, le méideanna paca a laghdú agus le tomhaltóirí a dhíriú i dtreo deochanna atá ar bheagán calraí agus deochanna nach bhfuil aon chalraí iontu chun an sprioc atá aici a bhaint amach.

Dúirt an tAire freisin, “Bhí an earnáil deochanna boga ar cheann de na chéad earnálacha a rinne iarracht an méid siúcra atá ina gcuid táirgí a laghdú. Rinne sí an chéad bheart ina leith sin sna 1970idí nuair a tugadh na chéad deochanna boga gan siúcra agus gan chalraí isteach. I gcás deochanna boga, is ionann laghdú ar an méid siúcra sa bhreis atá i dtáirge agus laghdú ar an líon calraí atá ann. D’éirigh leis an tionscal an méid siúcra atá i ndeochanna boga socra agus carbónáitithe a laghdú faoi 12% sa tréimhse 2000-2015. Dá bhrí sin, tá áthas orm gurb amhlaidh, má chomhlíontar an gealltanas atá tugtha, go mbainfear laghdú 10% eile amach thar an gcéad chúig bliana eile.”

Rinne an tAire comhghairdeas le Tionscal Deochanna Boga na hEorpa faoin dul chun cinn atá déanta aige go dtí seo agus faoi na spriocanna atá aige don bhliain 2020 agus d’aithin sí na héachtaí suntasacha atá bainte amach ag Food Drink Ireland maidir le táirgí a athfhoirmliú le deich mbliana anuas. Dúirt sí, áfach, gur cheart dóibh níos mó a dhéanamh fós. “Tá sé an-tábhachtach go ndéanfar gníomh suntasach anois chun an méid siúcra sa bhreis atá i dtáirgí a laghdú. Má tá sé chun déanamh amhlaidh, is gá don tionscal cur lena chuid oibre ar athfhoirmliú agus an obair sin a dhoimhniú tuilleadh. Is gá an méid sin a dhéanamh gan mhoill. Tá Grúpa Oibre Teicniúil Náisiúnta um Athfhoirmliú á bhunú agam anois, rud a mbeidh sé de dhualgas air spriocanna a chomhaontú chun an méid saille, siúcra agus salainn a laghdú i dtáirgí a dhíoltar in Éirinn. Foilseoimid treochlár le haghaidh gnímh ag deireadh na bliana. Mholfainn do gach earnáil den tionscal páirt iomlán a ghlacadh sa phróiseas sin.”

Thug an tAire forbhreathnú ar dhearcadh na hÉireann i leith chur chun cinn na sláinte agus an chothaithe le linn Chomhthionól Ginearálta Thionscal Deochanna Boga na hEorpa freisin. “Ceann de na chéad ghníomhartha atá leagtha amach sa Bheartas agus sa Phlean Gníomhaíochta maidir le Murtall ón Roinn Sláinte is ea an clár nua Beatha Shláintiúil, rud lena ngabhann 23 acmhainn chun cabhrú le daoine fásta agus le leanaí roghanna sláintiúla bia a dhéanamh. I measc na n-acmhainní sin, tá pleananna biachláir, bileoga fíricí, bileoga agus póstaeir. Tá na hacmhainní sin ar fáil ar www.healthpromotion.ie.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

  • Tá ardleibhéil tomhaltais againn in Éirinn maidir le deochanna siúcraithe. Is againne freisin atá ardrátaí tomhaltais i measc leanaí agus daoine óga agus ardrátaí tomhaltais i measc daoine atá murtallach agus daoine a chónaíonn sna ceantair is mó faoi mhíbhuntáiste. Tá méadú tagtha le 20 bliain anuas ar an leibhéal tomhaltais deochanna siúcraithe i measc leanaí agus daoine óga.
  • Molann an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte nár cheart an iontógáil iomlán fuinnimh ó shiúcraí saora a bheith níos mó ná 5%. In Éirinn, bíonn deochanna siúcraithe amháin freagrach as 5% den iontógáil iomlán fuinnimh in aiste bia leanaí. I gcás daoine a ólann cuid mhór deochanna siúcraithe, bíonn siad freagrach as suas go 13-14% dá n-iontógáil fuinnimh i gcásanna áirithe.