Preasráitis

Molann an tAire Byrne do dhaoine páirt a ghlacadh i gcomhairliúchán poiblí ar an Straitéis nua Náisiúnta Drugaí

Tá deis ag daoine go fóill rannchuidiú a dhéanamh maidir leis an Straitéis nua Náisiúnta Drugaí.  Ba mhaith leis an Roinn Sláinte cloisteáil ó úsáideoirí seirbhíse, ó dhaoine aonair, ó theaghlaigh, ó eagraíochtaí agus ó gach duine den tsochaí faoin 18 Deireadh Fómhair 2016 chun a fháil amach cé na saincheisteanna tábhachtacha ba cheart a bhreithniú sa straitéis nua.

Leagfar amach sa Straitéis nua Náisiúnta Drugaí an beartas a ghlacfaidh an Rialtas ón mbliain 2017 ar aghaidh i leith na réimsí seo a leanas: feasacht ar dhrugaí agus úsáid drugaí a chosc; mí-úsáid substaintí agus andúil a chóireáil; athshlánú a chur chun cinn; agus soláthar drugaí aindleathacha a laghdú.

Ag labhairt di faoin gcomhairliúchán go dtí seo, dúirt Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Pobail agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí:

“Tá freagairt shármhaith faighte againn cheana féin don chomhairliúchán poiblí ar an Straitéis Náisiúnta Drugaí agus molaim do gach duine a gceapann gur féidir leo cur leis an Straitéis a gcuid tuairimí a chur in iúl faoin Máirt an 18 Deireadh Fómhair. Le linn an chomhairliúcháin phoiblí seo, tháinig mé le chéile le daoine aonair a ndearna mí-úsáid drugaí agus alcóil dochar dá saol agus chonaic mé le mo shúile féin an mórmhisneach a léirigh daoine agus iad ag insint a scéil féin agus ag cur a n-ábhar imní in iúl.”

 

Comhairliúchán Poiblí

Gach ceann de na tuairimí a gheofar le linn an chomhairliúcháin phoiblí, cuirfear iad le chéile i dtuarascáil a sholáthrófar do Choiste Stiúrtha na Straitéise Náisiúnta Drugaí ansin chun bonn eolais a chur faoin Straitéis nua Náisiúnta Drugaí don bhliain 2017 ar aghaidh.
Féadfaidh daoine a n-aiseolas a chur ar fáil ar cheann ar bith de na bealaí seo a leanas:

 

Ríomhphost: yourviews@drugsstrategy.ie
Scríobh chuig: An Straitéis Náisiúnta Drugaí, Bosca PO 12778, Gleann na gCaorach, Co. Bhaile Átha Cliath
Fón: Líne Íosghlao 1890 10 00 53
Ar líne: http://health.gov.ie/drugs-strategy/

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí:

Is sa Straitéis Náisiúnta Drugaí 2009-2016 a mhínítear beartas an Rialtais maidir le dul i ngleic leis an bhfadhb drugaí.  Is é cuspóir foriomlán na Straitéise ná leanúint ar aghaidh ag dul i ngleic leis an dochar a dhéanann mí-úsáid drugaí do dhaoine agus don tsochaí trí dhíriú comhpháirteach ar na cúig cholún seo a leanas: laghdú soláthair, cosc, cóireáil, athshlánú agus taighde.

Coiste Stiúrtha a bhfuil John Carr, iarArd-Rúnaí INTO, ina chathaoirleach air agus atá comhdhéanta d’ionadaithe ón Earnáil Reachtúil, ón Earnáil Pobail agus ón Earnáil Dheonach, bunaíodh é chun comhairle a chur ar fáil faoi fhorbairt na Straitéise Náisiúnta Drugaí nua, ar straitéis í lena gclúdófar an tréimhse ón mbliain 2017 ar aghaidh.

Tá an Mear-Athbhreithniú Saineolach ar an Straitéis Náisiúnta Drugaí 2009 – 2016 ar fáil ag an nasc seo a leanas: http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2016/09/Rapid-Expert-Review-of-the-National-Drugs-Strategy-2009-2016.pdf

Ba é ab aidhm don Mhear-Athbhreithniú Saineolach ná forbhreathnú ardleibhéil a thabhairt ar an straitéis ar mhaithe le bonn eolais a chur faoi obair an Ghrúpa Stiúrtha atá ag forbairt na straitéise nua.

 

#DrugsStrategy