Preasráitis

Leithdháilfear €2.7m ó Chiste na gCuntas Díomhaoin chun tacú le daoine faoi mhíchumas agus le tionscnaimh um mí-úsáid substaintí a chosc

D’fháiltigh an Roinn Sláinte roimh an bhfógairt a rinne Pobal faoi na suimeanna a leithdháilfear ar raon de thograí tionscadail agus de thionscnaimh a cuireadh isteach faoin mbabhta is déanaí de Chiste na gCuntas Díomhaoin Na tionscadail, ar éirigh leo tar éis próiseas iomaíoch tairiscintí a riar Pobal, tabharfaidh siad tacaíocht do dhaoine faoi mhíchumas agus do thionscnaimh um mí-úsáid substaintí a chosc.

Roghnaíodh na tionscadail, atá á gcomhordú ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) thar ceann na Roinne, sna cúig bheart seo a leanas:

· Seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas a chomhordú sa cheantar áitiúil;

· An dea-chleachtas a chur ar aghaidh maidir le Caighdeáin Náisiúnta um Sheirbhísí Cónaithe do Dhaoine faoi Mhíchumas agus miontionscnaimh chaipitil agus oiliúna;

· Tacaí a bhaineann le sláinte chun cabhrú le daoine óga faoi mhíchumas nó ar a bhfuil uathachas an t-aistriú a dhéanamh ón oideachas dara leibhéal chuig an mbreisoideachas, chuig an oiliúint nó chuig an bhfostaíocht;

· Nuálaíochtaí atá dírithe ar an duine maidir le seirbhísí faoisimh nach bhfuil lonnaithe in ionad a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas;

· Tionscnaimh um mí-úsáid substaintí a chosc.

Is ar fáil ar shuíomh Gréasáin Pobal www.pobal.ie atá lánsonraí faoi gach beart agus faoi na suimeanna a leithdháilfear ar eagraíochtaí a n-éiríonn leo.

D’fháiltigh Kathleen Lynch, an tAire Stáit le freagracht as Cúram Príomhúil agus Cúram Sóisialta, agus Aodhán Ó Ríordáin, an tAire Stáit le freagracht speisialta as an Straitéis Náisiúnta Drugaí, roimh na leithdháiltí.

Dúirt an tAire Lynch: ‘Tá ríméad orm go bhfuil forbairt déanta ag lear eagraíochtaí san earnáil pobail agus san earnáil dheonach ar bhealaí nuálacha chun seirbhísí a chabhraíonn leo an saol is iomláine is féidir a bheith acu ina bpobal áitiúil a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas. Chomh maith leis sin, tá áthas orm a fheiceáil go bhfuil roinnt mhaith pobail áitiúla ar fud na tíre ag obair le chéile chun dul chun cinn a dhéanamh ar nuálaíochtaí atá dírithe ar an bpobal agus ar an duine i gcúram faoisimh. Spriocdhíríonn beart tábhachtach eile ar thacaí a bhaineann le sláinte chun cabhrú le daoine óga idir 15 bliana d’aois agus 24 bliana d’aois atá faoi mhíchumas nó ar a bhfuil uathachas ullmhú le haghaidh an aistrithe chuig an mbreisoideachas, chuig an oiliúint nó chuig an bhfostaíocht. Guím gach rath ar na tionscadail agus ar na rannpháirtithe ina gcuid oibre agus táim ag súil le héisteacht in am is i dtráth faoin dul chun cinn atá déanta acu.”

I dtaca leis an mbeart chun mí-úsáid substaintí a chosc, dúirt an tAire Ó Ríordáin: ‘Fáiltím go mór roimh cheadú na dtionscnamh um mí-úsáid substaintí a chosc faoi Chiste na gCuntas Díomhaoin. Ar na tionscnaimh sin, ar tionscnaimh iad a dtabharfar Tascfhórsaí Áitiúla agus Réigiúnacha um Dhrugaí agus um Alcól fúthu, tá forbairt agus cur i bhfeidhm a dhéanamh ar straitéisí áitiúla alcóil agus ar thionscnaimh mhúscailte feasachta ar dhrugaí agus ar alcól agus ar thaighde ina leith. Cuirfidh an raon tionscnamh a dtacóidh an cistiú sin leis ar chumas pobal áitiúil agus eagraíochtaí áitiúla straitéis choiteann atá dírithe ar aghaidh a thabhairt ar an dochar a dhéanann mí-úsáid fhadhbach drugaí agus alcóil a chruthú agus a chur chun feidhme ar aon dul leis an Straitéis Náisiúnta um Mí-Úsáid Substaintí. Imríonn Tascfhórsaí um Dhrugaí agus um Alcól ról tábhachtach i bhfreagairt don fhadhb um mí-úsáid substaintí ag leibhéal áitiúil agus tá siad in áit fhoirfe chun páirt a thabhairt do phobail áitiúla i ndul i ngleic leis an bhfadhb um mí-úsáid substaintí ón mbonn aníos”.

Dúirt Denis Leamy, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Pobal: “Bhí Pobal an-tógtha le hardchaighdeán na n-iarratas a fuarthas ó ghrúpaí míchumais agus uathu sin a bhíonn ag obair sa réimse um mí-úsáid substaintí. Feicimid tríd an teagmháil rialta a bhíonn ag Pobal leis na heagraíochtaí sin an tionchar suntasach a imríonn siad ag leibhéal áitiúil. Is eol dúinn, mar sin, go mbeidh tionchar fíor ag an gcistiú Rialtais seo Leanfaidh Pobal ar aghaidh ag oibriú le faighteoirí i rith an chláir chun treoir, tacaíocht agus cabhair a chur ar fáil.”

CRÍOCH