Preasráitis

Léirítear tús doiligh leis an mbliain 2015 mar aon le roinnt feabhsúcháin bheaga sa Tuarascáil Feidhmíochta do mhí Eanáir – Varadkar

Cuirtear sonraí ó mhí Eanáir ar fáil sa chéad tuarascáil mhíosúil sa bhliain 2015 de Thuarascálacha Feidhmíochta FSS. Tá sí ar an gcéad tuarascáil feidhmíochta a táirgeadh faoin gcreat freagrachta nua agus áirítear léi cur chuige scórchárta ualaithe faoi na ceannteidil seo: Cáilíocht, Rochtain, Airgeadas agus Acmhainní Daonna.

“”Léirítear sa tuarascáil go raibh gníomhaíocht i rannóga éigeandála níos ísle ná a bhí sí an tráth seo anuraidh ach tugtar faoi deara inti gurb i bhfad níos mó a bhí líon na n-othar scothaosta ag a bhfuil riachtanais chasta mhíochaine ar theastaigh fanachtaí níos faide san ospidéal uathu. Tá méadú 6.8% tagtha ar iontrálacha éigeandála atá 65 bliain d’aois nó níos sine ón tráth seo anuraidh,” arsa Leo Varadkar, an tAire Sláinte.

“Bhíothas ag súil leis gur bhliain dheacair a bheadh sa bhliain 2015 agus ba cheart go mbeadh éifeacht éigin ag ár ndianiarrachtaí le míonna beaga anuas, cé nach mbraithfí ach níos deireanaí sa bhliain í. Na treochtaí déimeagrafacha a shainaithníomar, amhail dul in aois an daonra, tá siad á léiriú sna fanachtaí níos faide san ospidéal a theastaíonn ó líon níos airde daoine scothaosta. Trí Phlean an Tascfhórsa um Rannóga Éigeandála agus trí thionscnamh Chothrom na Féinne, táimid ag méadú acmhainne agus ag cur athruithe struchtúracha chun feidhme lena chinntiú go maolóimid an fhadhb a bhaineann le tralaithe agus le scaoiltí amach moillithe.

“B’ann do leibhéal eisceachtúil marthanach scaoiltí amach moillithe in ospidéil, rud a chuir le brúnna costais ar sheirbhísí cúraim shóisialta agus ar sheirbhísí géarmhíochaine, rannóga éigeandála go háirithe. Mar sin féin, ní laistigh den phróifíl atá costais ghníomhaireachta agus ragobair. Is cúis imní é sin.

“Ar an taobh dearfach den scéal de, táimid ag leanúint ar aghaidh lenár spriocanna a chomhlíonadh i ndáil le sainchúram maolaitheach a chur ar fáil laistigh de sheacht lá tar éis atreorú do dhaoine i leapacha othair chónaithigh agus do dhaoine ina dteach féin. Chomh maith leis sin, táimid ar an mbóthar ceart den chuid is mó maidir le líon na bPacáistí Cúram Baile agus le líon na n-uaireanta cúntóir baile atá á gcur ar fáil.

“I mí Eanáir, bhí 43 duine ar an liosta feithimh le haghaidh ionscópachtaí práinneacha ar an drólann ach chonacthas gach duine ar an liosta i mí Feabhra seachas duine amháin a chonacthas le coinne an 16 Márta. Mar an gcéanna, tá an sprioc i dtaca le hatreoruithe cóireála d’othair ailse, gan ailse phróstataigh a áireamh, á baint amach. D’fhreastail 11,589 bean ar Breastcheck i mí Eanáir. Is é an aidhm ná scagthástáil a dhéanamh ar 140,000 bean ar fud na bliana 2015 agus bhí mí Eanáir ina tús maith. Rinneadh scagthástáil ar 26,156 bean le haghaidh ailse cheirbheacs le linn na míosa, 13.7% níos mó ná an figiúr réamh-mheasta.

“Arís ar ais, léirítear sa Tuarascáil Feidhmíochta méid an dúshláin roimh an tseirbhís sláinte. Leanfaimid ar aghaidh ag féachaint le seirbhísí sábháilte ar ardchaighdeán a chur ar fáil d’othair, agus muid ag lorg bealaí chun costais a laghdú ag an am céanna.”

Críoch