Preasráitis

Léirítear sna Figiúirí maidir le Básanna atá Bainteach le Drugaí a thábhachtaí atá sé cur chuige sláinte poiblí a ghlacadh i leith mí-úsáid drugaí agus alcóil – an tAire Catherine Byrne

Ag aithint di gur foilsíodh an tInnéacs Náisiúnta um Básanna atá Bainteach le Drugaí inniu, dúirt Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí;

“Is mórábhar imní iad na figiúirí don bhliain 2016 maidir leis an líon básanna (736 cinn) a bhí bainteach le drugaí. Is léiriú iad ar chailleadh tragóideach na beatha agus is meabhrú follasach iad ar an difear uafásach a dhéanann drugaí do theaghlaigh agus do phobail.

Léirítear sna figiúirí a thábhachtaí atá sé cur chuige sláinte poiblí a ghlacadh i leith mí-úsáid drugaí agus alcóil, mar atá leagtha amach sa Straitéis Náisiúnta Drugaí ón Rialtas. Ar aon dul leis an gcur chuige sin, tugtar sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) don bhliain 2019 tús áite do sheirbhísí cúram sláinte pobalbhunaithe a leathnú ar mhaithe leis an dochar a dhéanann mí-úsáid substaintí a íoslaghdú agus ar mhaithe le téarnamh a chur chun cinn”.

Agus í ag tabhairt faoi deara go raibh daoine a d’insteall drugaí i measc na 34 dhuine a fuair bás agus go raibh cónaí ar fhormhór na ndaoine sin i gcathair Bhaile Átha Cliath, dúirt an tAire;

“Tá na figiúirí seo mar fhianaise go bhfuil Saoráid Insteallta faoi Mhaoirseacht ag teastáil uainn. Tuigim go maith an dochar a ghabhann le drugaí a instealladh. Is mó fós an baol i measc daoine a insteallann drugaí ar na sráideanna, áfach. Nuair a bheidh an tSaoráid Insteallta faoi Mhaoirseacht ar oscailt, tógfaimid céim mhór i dtreo básanna de bharr ródháileog drugaí a laghdú. Tá an tsaoráid á moladh mar bheartas Rialtais agus tá sé ríthábhachtach go n-osclófaí a luaithe is féidir í”.

D’aithin an tAire an ról a bhíonn ag alcól i gceann amháin de gach trí chás nimhiúcháin;

“Tá an Rialtas ag dul i ngleic go gníomhach le mí-úsáid alcóil mar shaincheist sláinte poiblí. Is é an aidhm atá leis an Acht Sláinte Poiblí (Alcól), 2018, ólachán dochrach a laghdú agus timpeallacht a chruthú nach mbeidh leanaí neamhchosanta ar tháirgí alcóil nó ar fhógraíocht alcóil inti. Ó mhí na Samhna 2019 i leith, toirmiscfear leis an Acht fógraíocht alcóil ag stadanna agus stáisiúin iompair phoiblí agus laistigh de 200 méadar ó scoil, ó ionad luathbhlianta agus ó chlós súgartha údaráis áitiúil”.

Chuir an tAire imní in iúl freisin faoi na básanna neamhnimhiúcháin a bhí ann de bharr tráma nó cúiseanna leighis i measc daoine a d’úsáid drugaí. Go háirithe, thug sí faoi deara gurbh eol go raibh stair fadhbanna meabhairshláinte ag 75% de na 93 dhuine a fuair bás de bharr crochadh. Chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist sin, chuir an Roinn Sláinte acmhainní ar fáil do FSS chun clár comhtháite um meabhairshláinte agus andúil a fhorbairt do ghrúpaí atá i mbaol. Leithdháilfear cistiú ar fiú níos mó ná €1 mhilliún é ar an gclár sa bhliain 2019, rud a mhéadóidh go níos mó ná €2 mhilliún sa bhliain 2020. A bhuí leis an gclár nua sin, leathnófar an líon seirbhísí meabhairshláinte atá ar fáil sna hospidéil agus sa phobal do dhaoine a bhfuil andúil acu.

CRÍOCH