Preasráitis

Léirítear san Athbhreithniú ar Acmhainn gur gá dlúthbhaint a bheith ann idir an infheistíocht agus an t-athchóiriú má táimid chun deireadh a chur le timthriall an phlódaithe ospidéil – an tAire Harris

Dúirt Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu (Dé Máirt) gur gá dlúthbhaint a bheith ann idir an infheistíocht agus an t-athchóiriú má táimid chun deireadh a chur le timthriall an phlódaithe ospidéil.

Bhí an tAire ag labhairt agus é ag foilsiú thuarascáil an Athbhreithnithe ar Acmhainn na Seirbhíse Sláinte, rud ina leagtar amach an t-éileamh réamh-mheasta agus na riachtanais acmhainne a bheidh ann le haghaidh raon seirbhísí sláinte suas go dtí an bhliain 2031.

Is iad seo a leanas príomhfhionnachtana na tuarascála:

 •        Tá an córas ag feidhmiú de réir a acmhainne nó os cionn a acmhainne ar fud fhormhór na seirbhísí, agus tiocfaidh méadú suntasach ar an éileamh thar an tréimhse suas go dtí an bhliain 2031.
 •        Má chuirtear athchóirithe tábhachtacha agus bearta táirgiúlachta chun feidhme, beidh an acmhainn bhreise seo a leanas ag teastáil faoin mbliain 2031:

o        2,600 leaba sa bhreis in ospidéil ghéarmhíochaine

o        méadú 48% ar an líon daoine atá fostaithe sa Chúram Príomhúil

o        13,000 leaba sa bhreis do chúram cónaithe (seirbhísí do dhaoine scothaosta); agus

o        méadú 120% sa chúram baile

Chuir an tAire fáilte roimh fhoilsiú na tuarascála, agus é ag rá, “Cé go bhfuil sé riachtanach acmhainn a mhéadú sa tseirbhís sláinte, is gá ár n-iarrachtaí ina leith sin a bheith bunaithe ar fhianaise. Is é sin an fáth a raibh sé mar thosaíocht agam an tAthbhreithniú seo ar Acmhainn Leapacha a choimisiúnú. Ní hé amháin gur féachadh san athbhreithniú ar na riachtanais acmhainne atá ag an tseirbhís sláinte faoi láthair, ach féachadh ann freisin ar na riachtanais acmhainne a bheith aici suas go dtí an bhliain 2031. Tá an cineál anailíse sin ina chuid dhílis de phleanáil amach anseo. Is tráthúil an rud é críochnú an athbhreithnithe toisc go bhfuilimid ag dul isteach i dtréimhse nua infheistíochta inár seirbhísí poiblí. Léirítear go soiléir ann an gá atá leis an infheistíocht agus leis an athchóiriú i gcóras cúram sláinte na hÉireann agus soláthraítear ann fianaise chainníochtúil chun tacú leis an méid sin.”

Maidir leis an éileamh amach anseo ar sheirbhísí sláinte, dúirt an tAire, “Is eol dúinn go bhfuilimid tar éis dul isteach i gcéim réasúnta nua d’aosú déimeagrafach in Éirinn. Tá ár ndaonra ag fás go fóill. Beidh tionchar ar leith ag na hathruithe déimeagrafacha sin ar an éileamh ar sheirbhísí sláinte, mar go dtarlaíonn sé de ghnáth gurb iad daoine sna haoisghrúpaí is sine na daoine a bhaineann an leas is mó as formhór na seirbhísí sláinte. Tríd is tríd, tá fionnachtana an athbhreithnithe seo ag teacht le hanailís ar leith a rinne an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) an bhliain seo caite ar an éileamh amach anseo ar chúram sláinte agus tugtar iontu léiriú soiléir ar an méadú ar dóigh go dtiocfaidh sé ar an éileamh.”

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire, “Rinneadh athbhreithniú piaraí idirnáisiúnta ar an tuarascáil seo, ina dtugtar bonn fianaise an-tábhachtach dúinn. Úsáidfear an bonn fianaise sin chun cinntí infheistíochta agus beartais amach anseo a threorú. Tá sé soiléir gur gá an infheistíocht agus an t-athchóiriú a dhéanamh i dteannta a chéile anois agus gur gá go mbeidh an infheistíocht agus an t-athchóiriú sin ag teacht lena chéile freisin.  Is é sin an fáth a bhfuilimse, mar Aire Sláinte, tiomanta don dá rud a dhéanamh. Tá fionnachtana an athbhreithnithe seo á mbreithniú anois i gcomhthéacs an Phlean Forbartha Náisiúnta atá le teacht. Ag an am céanna, is sa phlean cur chun feidhme Sláintecare, a ndéanfaidh an Rialtas breithniú air go luath, a leagfar amach treochlár soiléir le haghaidh ár seirbhís sláinte a athchóiriú.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Tá an tuarascáil ar fáil anseo:

Ceann de na príomhghealltanais sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta ba ea an t-athbhreithniú ar acmhainn. Coimisiúnaíodh é mar fhreagairt don éileamh méadaitheach ar sheirbhísí sláinte.

Is é tuarascáil an athbhreithnithe an toradh atá ar thionscadal aon bhliana ar tugadh faoi laistigh den Roinn Sláinte. Rinne Grúpa Stiúrtha maoirseacht ar an Athbhreithniú ar Acmhainn. Bhí an Grúpa comhdhéanta d’oifigigh shinsearacha ón Roinn Sláinte, ó Roinn an Taoisigh agus ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus de shaineolaithe cliniciúla agus acadúla, lenar áiríodh ionadaithe ó ESRI agus ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.  Cuireadh grúpa athbhreithnithe piaraí idirnáisiúnta neamhspleách ar bun chun an mhodheolaíocht agus an cur chuige a bhí in úsáid a athbhreithniú agus a bhailíochtú.  Coimisiúnaíodh PA Consulting chun saineolas teicniúil, anailíseach agus rannpháirtíochta a sholáthar.

Scrúdaíodh san Athbhreithniú ar Acmhainn na riachtanais acmhainne i bpríomhghnéithe den ghéarchúram, den chúram príomhúil agus de sheirbhísí do dhaoine scothaosta. Níor tháinig Meabhairshláinte ná Míchumas faoi raon feidhme an tionscadail. Ba iad seo a leanas Téarmaí Tagartha an Athbhreithnithe:

 1. a)        An acmhainn reatha phoiblí agus phríobháideach sa chóras sláinte a dhéanamh amach agus an acmhainn sin a thagarmharcáil le comparadóirí idirnáisiúnta.
 2. b)        Na nithe lena mbrúfar an t-éileamh amach anseo chun cinn a dhéanamh amach agus meas a dhéanamh ar an tionchar a bheidh ag an éileamh sin ar riachtanais acmhainne go dtí an bhliain 2031.
 3. c)        Breithniú agus anailís a dhéanamh ar an dóigh a rachaidh mór-athchóirithe ar an tsamhail cúraim i bhfeidhm ar riachtanais acmhainne amach anseo ar fud an chórais.
 4. d)        Measúnú foriomlán, lena n-áirítear beartú tosaíochta agus seicheamhú, a dhéanamh ar riachtanais acmhainne amach anseo ar bhonn céimnithe don tréimhse 2017-2031 ar leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal réigiúnach, agus aird á tabhairt ar an bhfáil ar acmhainní.

Chuir PA Consulting tuarascáil an Athbhreithnithe ar Acmhainn na Seirbhíse Sláinte le chéile thar ceann na Roinne Sláinte.

Príomhfhionnachtana:

 • Cuirtear dhá thacar réamhaisnéisí ar fáil. Tá an chéad cheann bunaithe ar chás nach mbeidh aon mhórathrú ann ar ár gcóras reatha. Tá an dara ceann bunaithe ar chás ina mbeidh athchóiriú suntasach agus feabhsuithe táirgiúlachta ann sna deich mbliana romhainn.
 • Réamh-mheastar go dtiocfaidh méadú 12% ar an daonra sa tréimhse réamh-mheastacháin, áit a mbeidh méadú de gheall le 60% ann sa líon daoine os cionn 65 bliana d’aois. Réamh-mheastar go mbeidh a dhá oiread daoine os cionn 85 bliana d’aois ann.
 • Réamh-mheastar sa tuarascáil go dtiocfaidh na méaduithe seo a leanas ar an éileamh ar sheirbhísí cúram sláinte sna 15 bliana le teacht [tá sonraí iomlána ar fáil sa Tuarascáil Feidhmiúcháin, Tábla 5]:

o        46% sa chúram príomhúil

o        39% do chúram cónaithe fadtéarmach

o        70% do chúram baile

o        24% d’eipeasóidí neamhroghnacha othair chónaithigh in ospidéil phoiblí

 • Tugtar réamhaisnéisí acmhainne sa tuarascáil ar bhonn dhá chás dhifriúla:

o        Cás bonnlíne “status quo” ina nglactar leis nach mbeidh aon mhórathrú ann sa dóigh a soláthraítear seirbhísí sláinte agus go mbeidh róspleáchas leantach ann ar an gcóras ospidéal géarmhíochaine.

o        Cás athchóirithe ina meastar an tionchar a bheidh ag raon athchóirithe féideartha, lena n-áirítear tionscnaimh shláinte agus folláine, athrú bunúsach sa tsamhail cúraim agus feabhsuithe táirgiúlachta.

 • Mura gcuirtear athchóiriú chun feidhme, réamh-mheastar go mbeidh na méaduithe acmhainne seo a leanas ag teastáil chun freastal ar an méadú ar éileamh [tá sonraí iomlána ar fáil sa Tuarascáil Feidhmiúcháin, Táblaí 6,7]:

o        níos mó ná 7,000 leaba sa bhreis in ospidéil ghéarmhíochaine

o        méadú 37% ar an líon daoine atá fostaithe sa Chúram Príomhúil

o        12,000 leaba sa bhreis do chúram cónaithe

o        méadú 70% sa chúram baile

 • Má chuirtear athchóirithe chun feidhme, réamh-mheastar go mbeidh na méaduithe acmhainne seo a leanas ag teastáil chun freastal ar an méadú ar éileamh [tá sonraí iomlána ar fáil sa Tuarascáil Feidhmiúcháin, Táblaí 12,13]:

o        geall le 2,600 leaba sa bhreis in ospidéil ghéarmhíochaine

o        méadú 50% ar an líon daoine atá fostaithe sa Chúram Príomhúil (lena n-áirítear thart ar 1,000 liachleachtóir ginearálta sa bhreis, 1,200 altra cleachtaidh sa bhreis agus 1,100 Altra Seirbhíse Poiblí sa bhreis)

o        13,000 leaba cúraim chónaithe sa bhreis;

o        méadú 120% ar an gcúram baile (pacáistí cúram baile agus uaireanta cúnamh baile)

 • Mar bhuille scoir, leagtar béim sa tuarascáil gurb ionann na leibhéil áitíochta in ospidéil ghéarmhíochaine in Éirinn agus thart ar 95%, figiúr atá go mór os cionn an noirm idirnáisiúnta, rud arb ionann é agus 85%. De bharr na leibhéal áitíochta sin, níl ar fáil ag ospidéil ach acmhainn fhíorbheag “borrtha” le linn tréimhsí buaicéilimh, amhail an t-am i láthair. Iarrtar sa tuarascáil go dtabharfaí aghaidh ar an tsaincheist sin sa ghearrthéarma.