Preasráitis

Léirítear i dTuarascáil Feidhmíochta FSS méadú ar ghníomhaíocht agus roinnt feabhsuithe, cé go bhfuil mórdhúshláin ann go fóill

De réir Leo Varadkar, an tAire Sláinte, léirítear sa Tuarascáil Feidhmíochta is déanaí ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) go bhfuil méadú tagtha ar ghníomhaíocht agus go bhfuil roinnt feabhsuithe bainte amach. Léirítear inti freisin, áfach, gurb ann do dhúshláin go fóill.
Ba os cionn sprice a bhí líon na n-othar cónaitheach a ligeadh isteach le haghaidh gnáthaimh sceidealaithe agus líon na n-othar seachtrach a d’fhreastail ar an ospidéal i mí Iúil. Fágann sé sin gur cuireadh obráid nó gnáthamh ar fáil do 826 othar níos mó ná an líon a bhí beartaithe ag tús na bliana. Fágann sé freisin go bhfacthas 52,795 othar níos mó ná an líon a bhí beartaithe ag tús na bliana.

I gcomparáid leis an bhfigiúr don tréimhse chéanna anuraidh, bhí méadú 379 duine ann ar líon na n-othar a ligeadh isteach le haghaidh gnáthaimh sceidealaithe nó roghnacha sa bhliain. Bhí méadú 38,329 duine ann freisin ar líon na n-othar seachtrach a d’fhreastail ar an ospidéal. Léirítear sa tuarascáil go bhfuil tuilleadh othar á bhfeiceáil agus go bhfuiltear ag freastal ar riachtanais tuilleadh othar i mbliana mar gheall ar an méadú ar líon foirne agus ar acmhainní.

Bhí líon na scaoiltí amach moillithe – ba é sin, 557 ceann – ag deireadh mhí Iúil ar an bhfigiúr ab ísle le blianta fada anuas. Fágann sé sin gur soláthraíodh 250 leaba gach lá do dhaoine a bhí go dona tinn agus gur cuireadh tuilleadh othair scothaosta nó laga in áiseanna ina bhfuil cumas níos fearr freastal ar riachtanais chúram sláinte agus ar riachtanais chúraim phearsanta na ndaoine sin.

I gcás Seirbhísí Meabhairshláinte do Leanaí agus d’Ógánaigh, tá laghdú 16% tagtha ó mhí Aibreáin 2015 ar an liosta feithimh iomlán. Tá laghdú tagtha ó mhí an Mheithimh i leith freisin ar líon na ndaoine ar an liosta feithimh i ngach banda ama. Ag deireadh mhí Aibreáin, mar shampla, bhí 459 duine ann a bhí ag feitheamh le níos mó ná 12 mhí. Bhí an líon sin laghdaithe go 300 duine ag deireadh mhí Iúil.
Bhí roinnt feabhsuithe ann freisin ó thaobh amanna eispéiris othar de, agus feabhas beag leanúnach ag teacht orthu i mí an Mheithimh agus i mí Iúil. Ba chomhionann le 83% sciar na ndaoine i Rannóga Éigeandála ar scaoileadh amach nó ar ligean isteach iad laistigh de naoi n-uaire, figiúr a bhí ní b’airde ná an figiúr don tréimhse seo anuraidh. Cé nach sásúil atá an figiúr sin go fóill, bíonn sé ag méadú i gcónaí.

Tá gach ceann de na cláir scagthástála os cionn sprice, ach amháin i gcás chlár scagthástála CervicalCheck, atá beagáinín faoi bhun sprice go dtí deireadh mhí Mheán Fómhair. Tá clár scagthástála BreastCheck os cionn sprice, agus an clár scagthástála á úsáid i mbliana ag 2,478 bean níos mó ná an líon a ndearnadh soláthar dó ag tús na bliana. Léiríonn an méadú sin an rath atá ar an bhfeachtas ar an teilifís, ar an raidió agus sna meáin chlóite. Ba laistigh de seacht lá ó atreorú a soláthraíodh beagnach 100% de leapacha sainchúraim mhaolaithigh le haghaidh othair chónaitheacha.

Maidir le cúram príomhúil, bhí cárta cuairte liachleachtóra ghinearálta ag 175,483 duine faoi bhun 6 bliana d’aois agus ag 33,046 duine os cionn 70 bliain d’aois ag deireadh mhí Iúil agus, amhail an 23 Meán Fómhair, tá 2,233 duine (os cionn 93%) de na sealbhóirí reatha conarthaí faoin Scéim um Sheirbhísí Míochaine Ginearálta cláraithe don tseirbhís do dhaoine faoi bhun 6 bliana d’aois. Táthar ag freastal ar an tseirbhís do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois faoin gconradh reatha le haghaidh cártaí cuairte liachleachtóra ghinearálta.

Mar sin féin, tarraingítear aird sa tuarascáil do mhí Iúil ar amanna feithimh fada ar ábhair imní iad go fóill ó thaobh gnáthamh sceidealaithe agus roghnach de.

D’fhonn leanúint ar aghaidh le dul chun cinn a dhéanamh, go háirithe maidir le ham feithimh uasta 15 mhí a bhaint amach faoi dheireadh na bliana 2015, tá tionscnamh nua ar bun ag FSS chun a chinntiú go gcloíonn ospidéil leis na hamanna uasta nua agus go bhfreastalaíonn siad ar aon duine eile atá ag feitheamh le gnáthamh othar cónaitheach nó le gnáthamh othar seachtrach le tréimhse fhada. I gcás ospidéal a sháraigh an t-am feithimh uasta 18 mí i mí Lúnasa, gearrfar fíneáil orthu an mhí seo. Chomh maith leis sin, táthar tar éis cistiú breise €51 milliún a sholáthar d’ospidéil chun iad a chumasú an t-am feithimh uasta 15 mhí a bhaint amach, is cuma cé acu a dhéanfaidh siad amhlaidh trí ghnáthaimh a chur ar fáil go hinmheánach nó trí iad a sheachfhoinsiú chuig soláthraithe seachtracha.

CRÍOCH