Preasráitis

Labhraíonn an tAire Varadkar ag Comhdháil na bPríomhoifigeach Altranais Uile-Éireann i mBéal Feirste

Tá an dara Comhdháil de chuid na bPríomhoifigeach Altranais Uile-Éireann ar siúl i gCeathrú an Titanic inniu, Dé Céadaoin an 18 Samhain 2015. Is é téama na comhdhála ‘An Clár Oibre Altranais agus Cnáimhseachais a Threorú agus a Mhúnlú — Cur Chuige Uile-Éireann’.

Tá comhóstáil á déanamh ar an gcomhdháil ag an Dr Siobhan O’Halloran, Príomhoifigeach Altranais ag an Roinn Sláinte, agus Charlotte McArdle, an Príomhoifigeach Altranais do Thuaisceart Éireann.

Labhair an tAire Leo Varadkar ag an gcomhdháil agus ghabh sé buíochas le haltraí agus le cnáimhsigh as an rannchuidiú a dhéanann siad maidir leis an tseirbhís sláinte. D’aithin sé an dúshlán a bhaineann le haltraí agus le cnáimhsigh a cheapadh freisin, ach dúirt sé go mbíonn dul chun cinn á dhéanamh ina leith sin

Tharraing sé aird ar an gcomhar trasteorann atá ann i gcúram sláinte, lena n-áirítear seirbhísí comhroinnte d’oinceolaíocht radaíochta, do mháinliacht chairdiach phéidiatraiceach, do shláinte phoiblí agus do sheirbhísí liachleachtóirí ginearálta lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre.

Leag sé béim ar a thacaíocht leanúnach d’obair an Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna le haghaidh Altranais arna bhunú ag an bPríomhoifigeach Altranais maidir le forbairt a dhéanamh ar chreat lena gcinnfear na riachtanais atá ag an lucht saothair altranais i suíomhanna cúram leighis agus máinliachta agus i sainsuíomhanna cúram leighis agus máinliachta ó thaobh soláthar sábháilte foirne agus meascán scileanna de.

Dúirt an tAire: “Fuair mé an Tuarascáil Eatramhach ar an gcreat ón Tascfhórsa le déanaí, rud a d’fhaomh mé ina dhiaidh sin. Bhí áthas orm a fheiceáil conas a thabharfadh an fhianaise eolas do chinntí agus go bhfuil béim á cur ar phríomhtháscairí feidhmíochta atá dírithe ar an othar, amhail titimí agus brúchneácha. Ós rud é go bhfuil a lán daoine in amhras go fóill faoi thuillteanais an chuir chuige sin i leith soláthar foirne agus meascán scileanna, tá obair ar bun anois chun clár píolótach fairsing a reáchtáil an bhliain seo chugainn.”

Ag an imeacht inniu, tá dámhachtain na bPríomhoifigeach Altranais um ‘Shármhaitheas in Altranas Trasteorann’ á bronnadh ar Anne Gallen agus ar Alan Cory Finn as an obair a rinne siad chun Fóram Trasteorann na nAltraí Sinsearacha agus na gCnáimhseach a chur ar bun. Tugann an dámhachtain sin aitheantas do nuálaíocht agus do shármhaitheas i gcúram othar laistigh de réigiún na teorann nó ar bhonn uile-oileáin. Tá an dámhachtain ag gabháil le sparánacht oiliúna ó Cooperation and Working Together (CAWT).

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

  1. Sa bhliain 2013, cheap an Roinn Sláinte an Dr Siobhán O’Halloran mar Phríomhoifigeach Altranais ag leibhéal an Ard-Rúnaí Cúnta. Tá sí ar an gcéad Phríomhoifigeach Altranais dá cuid. Is é is aidhm don cheapachán sin ná a chinntiú go mbaintear leas as tuairimí ó thaobh an altranais agus an chnáimhseachais de agus beartas á fhorbairt.
  1. Beidh an dara Comhdháil de chuid na bPríomhoifigeach Altranais Uile-Éireann ar siúl an 18 Samhain 2015 i gCeathrú an Titanic, Béal Feirste. Tá an chomhdháil á comhóstáil ag an Dr O’Halloran agus ag an bPríomhoifigeach Altranais do Thuaisceart Éireann (Charlotte McArdle). Bhí an chéad chomhdháil de chuid na bPríomhoifigeach Altranais Uile-Éireann ar siúl an 1 Nollaig 2014 i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.
  1. 3. Cuireadh Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna le haghaidh Altranais ar bun sa bhliain 2014. Is é an cuspóir atá aige forbairt a dhéanamh ar chreat lena gcinnfear na riachtanais atá ag an lucht saothair altranais ó thaobh soláthar foirne agus meascán scileanna de agus lena dtabharfar aird ar roinnt tosca éagsúla. Tá Céim I dírithe ar shuíomhanna ginearálta cúram leighis agus máinliachta agus ar shainsuíomhanna cúram leighis agus máinliachta in ospidéil do dhaoine fásta. Tá Tuarascáil Eatramhach ar an gCreat um Sholáthar Sábháilte Foirne Altranais agus Meascán Scileanna i Suíomhanna Ginearálta Cúram Leighis agus Máinliachta agus i Sainsuíomhanna Cúram Leighis agus Máinliachta in Ospidéil do Dhaoine Fásta in Éirinn forbartha anois ag an Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna le haghaidh Altranais. Tá sé beartaithe go gcuirfear an creat chun feidhme ar bhonn píolótach sa bhliain 2016.
  1. Comhpháirtíocht idir na Seirbhísí Cúram Sláinte agus Cúraim Shóisialta i dTuaisceart Éireann agus i bPoblacht na hÉireann is ea Cooperation and Working Together (CAWT), rud a éascaíonn comhar trasteorann i gcúram sláinte agus i gcúram sóisialta. Is é CAWT a chistigh an dámhachtain um shármhaitheas in altranas trasteorann.