Preasráitis

Labhraíonn an tAire Simon Harris os comhair na Comhdhála maidir le Luachanna Altranais agus Cnáimhseachais sa Chleachtas i gCaisleán Bhaile Átha Cliath

Dhearbhaigh Simon Harris, an tAire Sláinte, arís eile inniu go bhfuil sé tiomanta do 1,208 nduine bhreise d’altraí agus de chnáimhsigh a earcú agus a choinneáil sa bhliain 2017, agus é ag labhairt ag an gComhdháil maidir le Luachanna Altranais agus Cnáimhseachais sa Chleachtas i gCaisleán Bhaile Átha Cliath inniu.

Tá an Chomhdháil á reáchtáil inniu ar an gcomóradh bliana ó sheoladh an pháipéir sheasaimh dar teideal ‘Luachanna d’Altraí agus do Chnáimhsigh in Éirinn’. Ba í Oifig an Phríomhoifigigh Altranais sa Roinn Sláinte a chuir an páipéar sin le chéile, ag gníomhú di i gcomhar le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus le Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Sa pháipéar, cuirtear síos ar na croíluachanna is bonn don altranas agus don chnáimhseachas, lena n-áirítear comhbhá, cúram agus tiomantas. Ba iad na haltraí agus na cnáimhsigh iad féin a chinn na luachanna tar éis próiseas comhairliúcháin náisiúnta. Le linn na comhdhála inniu, labhair altraí agus cnáimhsigh ó gach cuid den tseirbhís sláinte faoin dóigh ar chuir siad na luachanna sin i bhfeidhm sa chleachtas cheana féin.

Bhuail an tAire le haltraí agus le cnáimhsigh a chuir samplaí dá gcuid oibre ina leith sin isteach le haghaidh dámhachtain sparánachta. Thréaslaigh sé an obair sin leo freisin, agus é ag rá, ‘Ba cheart daoibh bheith bródúil as an gcuid mhór dul chun cinn atá déanta ar leas a bhaint as na luachanna chun tairbhe d’othair.’

Chomh maith leis sin, d’aithin an tAire an ról lárnach ríthábhachtach a imríonn altraí agus cnáimhsigh inár seirbhísí sláinte: ‘Tá sé d’ádh orainn altraí agus cnáimhsigh atá fíorthuisceanach, fíorbháúil agus fíorthiomanta a bheith againn, ar daoine iad a chuireann leasanna na n-othar ag croílár gach ruda a dhéanann siad.’

‘Mar sin, ba mhaith liom a rá arís eile go bhfuil sé mar dhearbhthosaíocht agam tabhairt faoi na bearta a comhaontaíodh chun feabhas suntasach a chur ar an soláthar foirne le haghaidh poist altranais agus chnáimhseachais sa tseirbhís sláinte poiblí agus deiseanna níos fearr a thabhairt d’altraí agus do chnáimhsigh atá ar seirbhís agus atá nua don tseirbhís dul chun cinn a dhéanamh ar a ngairm.’

Dúirt an tAire freisin, ‘Tá an tseirbhís sláinte ag scríobh go díreach chuig ár gcuid mac léinn anois chun conradh lánaimseartha le FSS a thairiscint do gach altra agus cnáimhseach le céim. Teastaíonn na daoine sin ó sheirbhís sláinte na hÉireann, agus úsáidfear an litir sin chun a chur ina luí ar altraí agus ar chnáimhsigh gur mar sin atá.’