Preasráitis

Labhraíonn an tAire le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta os comhair Chomhdháil Náisiúnta Chomhairlí na nDaoine Scothaosta

Labhair Jim Daly TD, an tAire le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, os comhair Chomhdháil Náisiúnta Chomhairlí na nDaoine Scothaosta inniu (Déardaoin).

Is é atá i gComhairlí na nDaoine Scothaosta ná grúpaí ionadaíocha daoine scothaosta ar bhunaigh údaráis áitiúla iad mar chuid den chlár do Chathracha agus Contaetha Aoisbhácha. Sainaithníonn na Comhairlí réimsí tosaíochta riachtanais, tarraingíonn siad saincheisteanna tábhachtacha anuas agus imríonn siad tionchar ar phróiseas cinnteoireachta an tionscnaimh do Chathracha agus Contaetha Aoisbhácha.

Ag labhairt dó ag an imeacht, dúirt an tAire Daly, “Cé go ngabhann roinnt dúshlán le haosú an daonra, braithim go láidir go gcruthaíonn sé sin deiseanna dúinn freisin feabhsuithe a dhéanamh sa tsochaí ionas gur féidir linn freastal ar ár riachtanais athraitheacha. Chun an méid sin a dhéanamh, tá sé an-tábhachtach go n-aithneoimis tábhacht na gcinntí a bhíonn á ndéanamh ar leibhéal údaráis áitiúil. Maidir leis sin, ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na daoine go léir a chuir am agus iarracht isteach chun rannchuidiú leis na Comhairlí.

Rinne an Clár do Chathracha agus Contaetha Aoisbhácha in Éirinn dul chun cinn suntasach cheana féin agus tugann sé sárdheiseanna dúinn pobail a bhunathrú chun feabhais agus freastal a mhéid is féidir ar dhaoine scothaosta iontu.”

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Leagtar amach sa Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach ón Roinn Sláinte fís do shochaí aoisbhách a chruthú trí cheithre sprioc náisiúnta (rannpháirtíocht, sláinte, slándáil agus taighde) a chomhlíonadh.

Aithnítear inti go bhfuil ról tábhachtach le himirt ag gach earnáil den tsochaí – an rialtas, gnólachtaí, grúpaí deonacha, soláthraithe seirbhíse, údaráis áitiúla agus an pobal i gcoitinne – i sochaí aoisbhách a chruthú.

Leithdháiltear sa Straitéis an phríomhfhreagracht as a cuid Réimsí Gníomhaíochta Tosaíochta ar Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais éagsúla.

Leagtar amach inti freisin go bhfuil comhstruchtúir oibre áitiúla ag teastáil chun an ghníomhaíocht náisiúnta sin a chomhlánú toisc gur tosca pobalbhunaithe iad cuid mhór de na tosca a chabhraíonn le dea-cháilíocht na beatha a chinntiú do dhaoine scothaosta.