Preasráitis

Is féidir leis an tuarascáil ó ÚFCS feabhsú breise ar sheirbhísí otharcharranna a spreagadh – Varadkar

D’fháiltigh Leo Varadkar, an tAire Sláinte, roimh an athbhreithniú a rinne ÚFCS ar ár seirbhísí otharcharranna. Dúirt sé gur cheart go ngníomhóidh sí mar ‘spreagadh le haghaidh feabhsúcháin bhreise’.

Ba é an tAire James Reilly a thug an tuarascáil ar aghaidh agus tá sí ar an gcéad tuarascáil de shraith tuarascálacha ar sheirbhísí otharcharranna, lena n-áirítear an t-athbhreithniú le teacht ar acmhainn FSS agus an t-athbhreithniú ar sheirbhísí i mBaile Átha Cliath.

Tar éis gach ceann de na tuarascálacha sin a fháil, iarrfaidh an tAire ar Sheirbhís Náisiúnta Otharcharranna FSS plean gníomhaíochta a chur ar fáil mar aon le tréimhsí chun fís nua dár seirbhísí otharcharranna a fhíorú, ar plean gníomhaíochta é a chuirfear faoi bhráid an Rialtais ina dhiaidh sin.

“Tá feabhas as cuimse tagtha ar ár seirbhísí otharcharranna le blianta beaga anuas. Táim buíoch d’fhoireann na Seirbhíse Náisiúnta Otharcharranna agus d’fhoireann Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath as an tseirbhís a chuireann siad ar fáil dár saoránaigh. San am atá thart, dhírigh otharcharranna go príomha ar othair a iompar chuig ospidéil nó idir ospidéil. Sa lá atá inniu ann, cuireann paraimhíochaineoirí cóireáil ar othair ar an láthair agus ar an mbealach.

“De bharr Feithiclí Cúraim Idirmheánaigh, tá níos mó otharcharranna saor le haghaidh éigeandálaí. Cuireann sé sin ar a gcumas sprioc-amanna a chomhlíonadh. Iompraíonn Feithiclí Mearfhreagartha paraimhíochaineoirí agus dochtúirí chuig éigeandálaí chun mearchóireáil a chur ar fáil sula dtagann otharcharr.

“Tá tuilleadh feabhsúchán ar shiúl. Osclóidh an tAonad Náisiúnta Rialaithe nua i dTamhlacht mar aon le tacaíocht chúltaca i mBéal Átha Seanaidh in 2015. Comhtháthóidh sé sin na sé sheirbhís réigiúnacha sa deireadh thiar thall. Cuireadh méadú buiséid €5.4 milliún ar fáil i bPlean Seirbhíse 2015 chun teicneolaíocht agus iniúchadh cliniciúil a fheabhsú agus chun aghaidh a thabhairt ar bhearnaí i seirbhís, go háirithe san Iarthar, trí dheireadh a chur le hobair ar glao-dhualgas agus trí fhoireann a sholáthar do stáisiúin bhreise. Mar thoradh ar phostchóid, ríomhthaifid othar agus aitheantas glaoiteora líne a thabhairt isteach, sábhálfar am agus feabhsófar caighdeáin agus iniúchadh.

“Sa tuarascáil ó ÚFCS, tugtar roinnt treorach an-mhaith dúinn faoin dóigh ar féidir seirbhísí a fheabhsú sa mheántéarma. Tá sé soiléir go mbeidh tuilleadh infheistíochta ag teastáil chun an flít a nua-aoisiú agus go mbeidh sé riachtanach tuilleadh foirne a chur ar fáil i roinnt limistéar. Mar sin féin, cuireann ÚFCS in iúl go soiléir nach bhfuil an úsáid is fearr is féidir á baint as na hacmhainní atá ann cheana.

“D’fhéadfadh níos mó otharcharranna bheith ar sheoladh dinimiciúil in ionad iad a bheith páirceáilte agus ag fanacht le glao i stáisiúin dóiteáin, i mbunáiteanna otharcharranna nó in ospidéil. Ní mór i bhfad níos mó a dhéanamh chun agaí slánúcháin a fheabhsú i Rannóga Éigeandála.

“Ní mór dúinn deireadh a chur leis an neamhéifeachtúlacht a bhaineann le gach duine a ghlaonn ar otharcharr a thabhairt chuig an Rannóg Éigeandála is gaire. I roinnt cásanna, is é an rud is fearr don othar ná cóireáil pharaimhíochaine a chur air/uirthi ar an láthair, comhairle a chur air/uirthi ar an nguthán, an t-othar a fheiceáil i gclinic an lá dár gcionn in ionad iad a thabhairt chun an ospidéil nó iad a thabhairt chuig aonad mionghortuithe nó chuig sainionad in ionad na Rannóige Éigeandála áitiúla. Is léir gur athruithe móra iad sin agus go mbeidh oiliúint nua, prótacail nua agus feachtas oideachais phoiblí ag teastáil uathu, ach is féidir é a dhéanamh.

“Chomh maith leis sin, tacaím le tuairim ÚFCS go bhfuil gá le tuilleadh comhtháthaithe idir seirbhís otharcharranna Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath agus an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna.”