Preasráitis

Is dea-scéala é an ciste Rialtais €3.5M atá ar bun chun tacú le tionscadail sláinte pobail – an tAire Harris

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte inniu (an 4 Lúnasa 2017) roimh an bhfógairt ón Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail le déanaí gur ceadaíodh Plean Gníomhaíochta na gCuntas Díomhaoin don bhliain 2017. Cuirfidh an Roinn Sláinte cistiú breise ar fiú suas le €3.46 milliún é sa tréimhse 2017-2019 chun tacú le raon éagsúil tionscadal sláinte. Leis na tionscadail sin, tabharfar cúnamh do dhídeanaithe, do dhaoine trasinscneacha, do dhaoine den Lucht Siúil agus den phobal Romach, do dhaoine a bhfuil néaltrú orthu agus do dhaoine scothaosta. (Tá sonraí faoi na bearta sláinte a dtacófar leo le cistiú na gCuntas Díomhaoin le fáil faoin teideal ‘Nótaí d’Eagarthóirí’ thíos).

Chuir an tAire Simon Harris, an tAire Catherine Byrne agus an tAire Jim Daly fáilte roimh an leithdháileadh.

Dúirt an tAire Harris: “Thar na trí bliana atá romhainn, díreofar cistiú breise ar fiú níos mó ná €3 mhilliún é ar thionscadail sláinte a bhfuil sé mar aidhm leo tacú le daoine a bhfágann an tsochaí ina diaidh iad ó am go ham agus a bhíonn i mbaol méadaithe riochtaí tromchúiseacha sláinte, scoiteacht, tinnis shíciatracha agus neamhoird úsáide substaintí a fhulaingt. Tá an-áthas orm go bhfuil an Rialtas in ann na bearta seo a chistiú, a meastar go gcuirfidh siad le torthaí sláinte níos fearr a áirithiú do na daoine sna spriocghrúpaí lena mbaineann.”

Dúirt an tAire Byrne, “Ní hé amháin go gcuirfear feabhas ar thorthaí sláinte mar thoradh ar an gcistiú breise a leithdháilfear ar bhearta chun tacú le daoine den Lucht Siúil agus den phobal Romach, le dídeanaithe agus le daoine trasinscneacha, ach cabhrófar le rannpháirtíocht agus le cuimsitheacht mhéadaithe na ndaoine sin sa tsochaí a chothú freisin.”

Chuir an tAire Daly fáilte roimh an mbéim atá á cur ar dhaoine scothaosta agus ar dhaoine a bhfuil néaltrú orthu, agus é ag tabhairt faoi deara gur “minic a bhíonn daoine a bhfuil néaltrú orthu agus a gcúramóirí scoite agus imeallaithe. Mar thoradh ar na bearta a ceadaíodh sa Phlean Gníomhaíochta seo, áfach, cuirfear roinnt tacaí i bhfeidhm chun tacú le daoine ar diagnóisíodh go bhfuil néaltrú orthu maireachtáil go maith ina bpobal féin ar feadh na tréimhse is faide is féidir.”

Cinnteoidh an Roinn Sláinte go gcuirfear na socruithe riachtanacha i bhfeidhm láithreach ar mhaithe le tosú ar na bearta a ceadaíodh faoi Phlean Gníomhaíochta na gCuntas Díomhaoin a chur chun feidhme.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Achoimre ar na Bearta faoi Phlean Gníomhaíochta na gCuntas Díomhaoin

Tacaí iardhiagnóiseacha i leith néaltrú €640,000
Leis an mbeart nuálach seo, soláthrófar tacaí iardhiagnóiseacha i 19 suíomh ar fud na hÉireann do thart ar 800 duine ar diagnóisíodh go bhfuil néaltrú orthu.

An Chlárlann Náisiúnta Néaltraithe €200,000
Leis an mbeart seo, cumasófar don Oifig Náisiúnta Néaltraithe i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) plean gnó a fhorbairt le haghaidh clárlann náisiúnta néaltraithe atá lánfheidhmiúil trí chistiú a chur ar fáil chun bainisteoir tionscadail, cúntóir taighde agus saineolaithe a fhostú de réir mar is gá. Tá an beart seo ag teacht le héilimh a cuireadh in iúl sa Straitéis Náisiúnta um Néaltrú, ba iad sin go mbaileofaí sonraí ar bhealach níos fearr agus go mbainfí úsáid níos fearr as fianaise chun bonn eolais a chur faoin dóigh a bhfreagraíonn an córas sláinte agus sóisialta do riachtanais daoine a bhfuil néaltrú orthu agus do riachtanais a gcúramóirí. D’fhéadfaí le Clárlann Náisiúnta Néaltraithe feabhsuithe suntasacha a bhrú chun cinn ar chúram do dhaoine a bhfuil néaltrú orthu. D’fhéadfaí ceapadh beartas a fheabhsú agus taighde a éascú dá barr freisin.

Grúpaí Pobail a Thacaíonn le Daoine a bhfuil Néaltrú orthu €90,000
Tríd an tionscadal seo, beifear in ann Grúpa Pobail a Thacaíonn le Daoine a bhfuil Néaltrú orthu a bhunú i ngach ceann de na naoi nEagraíocht Sláinte Pobail. Cuirfear suas le €10,000 ar fáil do gach Eagraíocht chun déanamh amhlaidh.

Leabharlanna Teicneolaíochta Cúnta €300,000
Leis an mbeart seo, leathnófar líonra na Leabharlann Teicneolaíochta Cúnta arís eile; soláthrófar trealamh nua agus athsholáthrófar seantrealamh; agus cuirfear oiliúint ar bhaill foirne in úsáid an trealaimh.

Tionscadal Mapála um ‘Chonairí i dTreo Rannpháirtíochta’ a mbeidh sé mar aidhm leis tuarascáil thrasrannach a fhorbairt chun aird a tharraingt ar na cláir rannpháirtíochta a reáchtálann nó a chistíonn gníomhaireachtaí earnála poiblí faoi láthair €40,000
Leis an mbeart seo, tabharfar faoi Thionscadal Mapála/ullmhófar Tuarascáil Thrasrannach chun na seirbhísí agus na cláir atá ar fáil do dhaoine scothaosta in Éirinn faoi láthair a shainaithint agus chun rochtain ar na seirbhísí sin a chomhdhlúthú agus a sholáthar i bhformáid sholáimhsithe. Is é an toradh deiridh a bheidh ar an obair sin go soláthrófar do dhaoine scothaosta foinse faisnéise aonair faoi na seirbhísí, faoi na saoráidí agus faoin gcúnamh atá ar fáil dóibh ina bpobal. Beidh luach ar leith ag baint leis sin do dhaoine scothaosta atá scoite agus leochaileach. Tá an beart seo ag teacht le prionsabail agus le spriocanna na Straitéise Náisiúnta um Aosú Dearfach.

Tionscadal Ionrochtana um Chúram Sláinte Idirchultúrtha do Dhídeanaithe in Ionaid Ghlactha agus Treoshuímh na hEorpa €1,150,000
Is é an aidhm atá leis an mbeart seo tacaí sláinte a sholáthar do Dhídeanaithe atá ag teacht chuig an tír seo agus atá ag socrú inti faoi Chlár Cosanta Dídeanaithe na hÉireann agus do bhaill foirne cúram sláinte agus cúraim shóisialta a oibríonn leis na Dídeanaithe sin. Tríd an tionscadal seo, cabhrófar le seirbhísí sláinte atá dírithe ar an duine a sholáthar do Dhídeanaithe a chónaíonn in Ionaid Ghlactha agus Treoshuímh na hEorpa.

Clár Oiliúna i gCúram Sláinte Príomhúil don Phobal Romach €220,464
Is é aidhm an tionscadail seo ceannairí den phobal Romach a chumasú obair chun feabhas a chur ar thorthaí sláinte ina bpobal trí dhul i ngleic le fadhbanna amhail drochshláinte an phobail Romaigh in Éirinn, an easpa muiníne atá aige as seirbhísí sláinte agus an easpa rochtana atá aige ar na seirbhísí sin. Thar thréimhse dhá bhliain, déanfar 20 ceannaire den phobal Romach a oiliúint mar oibrithe sláinte pobail i gceantar Bhaile Átha Cliath/Chill Dara.

Aip Idirghníomhach Fón Póca a fhorbairt chun tacú le hImircigh rochtain a fháil ar Sheirbhísí Sláinte €45,000
Is é aidhm an tionscadail seo aip idirghníomhach oideachasúil fón póca a fhorbairt, rud lena dtairgfear bealach inrochtana nuálach inar féidir le hImircigh, le Dídeanaithe, le hIarrthóirí Tearmainn agus le mic léinn eachtracha in Éirinn rochtain a fháil ar fhaisnéis ábhartha faoi sheirbhísí sláinte agus faoi sheirbhísí gaolmhara ina gceantar áitiúil.

Oideasú Fadtéarmach Drugaí Ópóideacha, Beinsidhé-asaipín agus Pregabalin sa Chleachtadh Ginearálta €30,720
Is é is aidhm don togra seo aghaidh a thabhairt ar oideasú fadtéarmach drugaí ópóideacha, beinsidhé-asaipín agus pregabalin sa chleachtadh ginearálta.

Tacaí a Sholáthar do Theaghlach Daoine Trasinscneacha €240,500
Is é príomhaidhm an bhirt seo tacaí teaghlaigh a sholáthar do dhaoine trasinscneacha agus dá dteaghlach. Is minic a fhulaingíonn daoine trasinscneacha agus a dteaghlach scoiteacht shóisialta agus deacrachtaí meabhairshláinte. Maidir leis sin, imríonn tacaíocht teaghlaigh tionchar an-dearfach ar mheabhairshláinte agus ar fholláine daoine trasinscneacha óga agus tugann sí cosaint chruthaithe ar dhrochthorthaí meabhairshláinte, ar fhéinmharú agus ar fhéindochar.

Tionscnamh Meabhairshláinte do Dhaoine den Lucht Siúil €500,000
Is é aidhm an bhirt seo tionscnaimh mheabhairshláinte a fhorbairt don Lucht Siúil ar mhaithe leis an líon cásanna féinmharaithe a laghdú agus le feabhas a chur ar thorthaí meabhairshláinte do dhaoine den Lucht Siúil. Áirítear leis na tionscnaimh sin meabhairshláinte agus folláine dhearfach a chothú agus a chur chun cinn agus rochtain mhéadaithe a thabhairt do dhaoine den Lucht Siúil ar sheirbhísí meabhairshláinte príomhshrutha trí sheirbhísí atá oiriúnach go cultúrtha a cheapadh.