Preasráitis

Iompaíonn an tAire Lynch an fód ar Ospidéal nua na Seirbhíse Náisiúnta Meabhairshláinte Fóiréinsí

D’iompaigh Kathleen Lynch, an tAire Stáit le Freagracht as Meabhairshláinte, Cúram Sóisialta agus Cúram Príomhúil, an fód inniu (Dé Céadaoin an 13 Eanáir 2016) ar ospidéal nua na Seirbhíse Náisiúnta Meabhairshláinte Fóiréinsí a thógfar ar láithreán Ospidéal Naomh Íde, Port Reachrann.

Agus í curtha i gcrích, tiocfaidh an tsaoráid úrscothach nua seo in ionad an Phríomh-Ospidéil Mheabhair-Ghalar i nDún Droma. Ceann amháin de thionscadail tosaíochta an Rialtais sa Phlean Infheistíochta Caipitil 2016 – 2020 atá i dtógáil an ospidéil nua agus is garsprioc thábhachtach í ar an mbealach i dtreo seirbhís nua-aimseartha meabhairshláinte a chur ar fáil.

Ag labhairt di ag an searmanas inniu, dúirt an tAire Lynch: “Léiríonn an t-ospidéal nua seo an cur chuige nua-aimseartha atá á ghlacadh againn maidir le meabhairshláinte.  Tá sé ina shiombail ar thiomantas an rialtais seo do thús áite a thabhairt do mheabhairshláinte ar bhealach oscailte forásach. Tá leithdháileadh €120m i bPlean Caipitil FSS 2016-2020 mar bhonn agus thaca ag an tiomantas sin, leithdháileadh a úsáidfear chun an tionscadal sin a sholáthar. Fágann sé sin go bhfuil sí ar an tríú tionscadal caipitil sláinte is mó ar a bhfuil an Stát ag déanamh dul chun cinn sa phlean caipitil reatha. Ós rud é gur iompaíodh an fód inniu, is féidir linn a bheith deimhin go soláthrófar an tionscadal ríthábhachtach seo. Ba mhaith liom freisin aitheantas a thabhairt don iomad duine a chuaigh i mbun feachtais chun críche an tsaoráid úrscothach seo a sholáthar agus do na daoine sin a úsáideann agus a oibríonn sna seirbhísí meabhairshláinte fós agus do na daoine ar ghnách leo déanamh amhlaidh.”

Dúirt Anne O’Connor, Stiúrthóir Náisiúnta FSS um Meabhairshláinte: “Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine ag a bhfuil baint leis an tsaoráid úrscothach nua seo a dhearadh agus a fhorbairt. Is saoráid í atá deartha chun freastal ar riachtanais ár n-úsáideoirí seirbhíse, na dteaghlach agus ár mball foirne. Ba mhaith liom freisin buíochas a ghabháil le gach duine dár bhfoireann atá ag oibriú go dícheallach le roinnt mhaith blianta anuas as a dtiomantas agus as an obair dhian atá déanta acu chun an tionscadal a thabhairt chuig an gcéim thábhachtach seo. Cuid thábhachtach de sholáthar an raoin leathain seirbhísí meabhairshláinte do mhuintir na hÉireann a bheidh sa tsaoráid”.

Dúirt an tOllamh Harry Kennedy, Stiúrthóir Cliniciúil Feidhmiúcháin, an tSeirbhís Náisiúnta Meabhairshláinte Fóiréinsí: “Forbairt mhaith í seo do dhaoine ar a bhfuil na neamhoird mheabhrach is déine agus is seasmhaí agus is measa ó thaobh míchumais de. Tabharfar timpeallacht atá nua-aimseartha, sábháilte agus daingean leis an ospidéal nua. Cuirfidh sé sin ar chumas na Seirbhíse Náisiúnta Meabhairshláinte Fóiréinsí de chuid FSS oibriú lenár gcuid othar agus lena dteaghlach chun téarnamh a bhaint amach.”

Is éard a bheidh in ospidéal na Seirbhíse Náisiúnta Meabhairshláinte Fóiréinsí ná Ospidéal Fóiréinseach Aosach ina bhfuil 120 leaba, Aonad Fóiréinseach Leanaí agus Ógánach ina bhfuil 10 leaba agus Aonad Meabhairshláinte Fóiréinsí do Dhaoine faoi Mhíchumas Intleachta ina bhfuil 10 leaba Beidh siad go léir ar an aon láithreán amháin i gcampas Ospidéal Naomh Íde. Táthar ag súil go gcuirfear an tsaoráid nua i gcrích faoi dheireadh na bliana 2018. Agus í curtha i gcrích, bainfidh othair, a dteaghlach agus baill foirne leas as aistriú ó fhoirgneamh seanchaite chuig saoráidí úrscothacha i dtimpeallacht fhóiréinseach nua-aimseartha nua.
Leanfaidh Ospidéal Naomh Íde ar aghaidh ag cur sainseirbhísí ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas intleachta agus seirbhísí meabhairshláinte leanaí agus ógánach á gcur ar fáil aige ag an am céanna.

Críoch

Nótaí d’Eagarthóirí

  • Dheonaigh an Bord Pleanála cead pleanála le haghaidh thógáil an ospidéil nua do FSS i mí an Mheithimh 2015 agus cuireadh tús le hoibreacha cumasúcháin ar an láithreán an tseachtain seo caite. Áirítear na nithe seo leis na hoibreacha: ballaí clár láithreáin a chur suas, na foirgnimh atá ann cheana a leagan, seirbhísí fóntais a chur ar mhalairt slí, crainn a bhaint, bóthar tiomnaithe rochtana a thógáil agus a choinneáil ann ar feadh na n-oibreacha tógála agus cosáin atá ann cheana do choisithe a chur in áit eile.
  • Faoi réir conradh ar leith agus dáta tosaithe a bheidh príomhthógáil ospidéal na Seirbhíse Náisiúnta Meabhairshláinte Fóiréinsí.  Is de réir coinníollacha arna gcomhaontú ag Comhairle Contae Fhine Gall a dhéanfar na hoibreacha go léir.
  • Tá meath ag teacht ar Ospidéal Naomh Íde le roinnt blianta anuas, go háirithe ó thaobh na bhfoirgneamh brící dearga Victeoiriacha de.  Mar aon le hOspidéal na Seirbhíse Náisiúnta Meabhairshláinte Fóiréinsí a fhorbairt, tabharfaidh FSS tús áite do na nithe seo: na foirgnimh bhrící dearga (struchtúir atá faoi chosaint) atá ann cheana de chuid Ospidéal Naomh Íde a athúsáid, a chothabháil sa todhchaí agus a bhainistiú; an tírdhreach Diméine a chothabháil agus a bhainistiú ar bhonn leanúnach, lena n-áirítear na crainn agus an choillearnach is cuid dhílis den tírdhreach uathúil sin; agus soláthar a dhéanamh do leibhéal cuí inrochtaineachta don phobal ar an láithreán agus ar fud an láithreáin agus é a chothabháil.