Preasráitis

Infheistíonn an Banc Eorpach Infheistíochta €70m i 14 Ionad Cúraim Phríomhúil nua – Varadkar agus Lynch

 • Tacaíonn Bord BEI leis an chéad infheistíocht chaipitil atá déanta aige i saoráidí sláinte na hÉireann riamh
 • Tá an tionscadal Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí um Ionaid Chúraim Phríomhúil ar cheann de na chéad tionscadail atá á maoiniú faoi thionscnamh an Chiste Eorpaigh um Infheistíocht Straitéiseach (EFSI) a bunaíodh chun tacú le hinfheistíocht ar fud na hEorpa
 • Áireofar na nithe seo leis na seirbhísí a bheidh ar fáil sna 14 ionad: liachleachtóirí, altranas pobail, seirbhísí fiaclóireachta, teiripe shaothair, fisiteiripe, obair shóisialta, teanga agus urlabhra, cúntóirí baile, meabhairshláinte, comhairleoireacht agus cothú
 • Molann na hAirí d’infheisteoirí eile breithniú a dhéanamh ar infheistiú in Ionaid Chúraim Phríomhúil
 • Tá 20 ionad eile á bhforbairt ag Rialtas na hÉireann ach maoiniú nach maoiniú Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí é a úsáid

Maidir leis an gcinneadh a rinne an Banc Eorpach Infheistíochta ar €70 milliún a infheistiú i 14 Ionad Cúraim Phríomhúil, luaigh Leo Varadkar, an tAire Sláinte, agus Kathleen Lynch, an tAire le freagracht as Cúram Príomhúil agus Cúram Sóisialta, gurb ionann é agus éacht mór le haghaidh infheistíochta i gcúram príomhúil agus scéala iontach d’othair ar fud na tíre.

Dúirt BEI inniu go bhfuil iasacht €70 milliún formheasta aige i bprionsabal lena hinfheistiú sa tionscadal Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí um Ionaid Chúraim Phríomhúil.  Is ionann sin agus suas go dtí 50% den mhaoiniú atá ag teastáil chun ionaid chúraim phríomhúil a sholáthar i 14 láthair in Éirinn. Cuirfidh BEI maoiniú ar fáil a bheidh níos saoire ná an maoiniú a bheadh ar fáil ar shlí eile.  Shainaithin Bord BEI go mbeadh na hIonaid Chúraim Phríomhúla Éireannacha ar na chéad tionscadail in Éirinn a mheastar a bhainfidh leas as maoiniú faoin gCiste Eorpach um Infheistíocht Straitéiseach, ar tionscnamh nua é arb é is aidhm dó tacú le €315 billiún d’infheistíocht nua ar fud na hEorpa agus a mbainisteoidh BEI é.

Ó mhí an Mhárta 2011 i leith, osclaíodh 44 Ionad Cúram Príomhúil trí infheistíocht dhíreach a chuir an Stát ar fáil, bíodh sé trí thógáil dhíreach nó trí mheicníocht an léasa oibriúcháin. Tá ionad amháin ar an meán á oscailt gach mí. Mar sin féin, níor tógadh ceann ar bith díobh trí Chomhpháirtíocht Phríobháideach Phoiblí go dtí seo.

Mar thoradh ar an bhfógra seo ó BEI, tá méid suntasach den mhaoiniú (suas go dtí 50%) faighte i bprionsabal le haghaidh 14 láthair. Tá sé beartaithe obair a thosú i mí Eanáir 2016.  Tá cead pleanála i bhfeidhm cheana agus cuirfear roinnt díobh i gcrích i gceann thart ar 12 mhí, ag brath ar mhéid an fhoirgnimh.  Tá pleananna ar bun freisin le haghaidh 20 ionad sa bhreis lasmuigh den tionscadal Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí. Tá siad ag baint leas as foirmeacha traidisiúnta maoiniúcháin amhail Léas Oibriúcháin nó Tógáil Dhíreach/Féintógáil.

Dúirt an tAire Varadkar: “Is é seo an chéad infheistíocht atá déanta ag BEI i saoráidí cúram sláinte in Éirinn riamh. Chomh maith leis sin, tá sé ar an gcéad infheistíocht Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí atá déanta againn in Ionaid Chúraim Phríomhúil.  Tá súil agam go spreagfaidh sí infheisteoirí eile déanamh amhlaidh cionn is go n-oireann múnla soláthair na n-ionad cúraim phríomhúil go maith do mhaoiniú poiblí agus príobháideach.

“Is scéala iontach é d’othair agus is vóta muiníne é atá tugtha ag BEI do straitéis an Rialtais maidir le hinfheistiú i saoráidí cúraim phríomhúil agus le díriú cúram sláinte a aistriú amach ó ospidéil agus isteach sa phobal.  Bainfidh othair sna hionaid nua sin leas as an raon níos leithne seirbhísí cúraim a thairgeann Foirne Cúraim Phríomhúil áitiúla, fearacht na seirbhísí sin atá á gcur ar fáil ag na 44 Ionad Cúraim Phríomhúil a osclaíodh ó mhí an Mhárta 2011.”

D’fháiltigh Kathleen Lynch, an tAire Stáit le Freagracht as Cúram Príomhúil agus Cúram Sóisialta, roimh an bhfógra.  “Ba cheart suas go dtí 95% dár gcúram sláinte a sholáthar sa phobal.  Tosaíocht don Rialtas is ea ár mbonneagar a fhorbairt chun saoráidí níos fearr a chur ar fáil agus, sa deireadh, cúram níos fearr agus níos sábháilte sa phobal a chur ar fáil.  Tugann an tacaíocht seo ó BEI deimhniú dár mbeartas.  Soláthrófar seirbhísí sna hionaid sin a chuimseoidh nithe idir fhisiteiripe agus theiripe teanga agus urlabhra.   Is dul chun cinn breise é ar an gcúram ceart a sholáthar san áit cheart ag an am ceart.”

Cuimseoidh gach ionad foirne liachleachtóirí agus foirne altranais phobail agus tairgfidh ionaid seirbhísí breise, lena n-áirítear roinnt de na seirbhísí seo a leanas nó gach ceann díobh:

 • Seirbhísí fiaclóireachta,
 • Teiripe shaothair,
 • Fisiteiripe,
 • Obair shóisialta,
 • Teiripe urlabhra agus teanga,
 • Cúntóir baile,
 • Meabhairshláinte,
 • Comhairleoireacht,
 • Cothú

Beidh na hIonaid ar oscailt cúig lá sa tseachtain ar a laghad agus beidh siad ar oscailt ar feadh uaireanta breise ag an deireadh seachtaine agus san oíche le haghaidh roinnt seirbhísí.

Is é an Roinn Sláinte an t-údarás ceadaithe le haghaidh an tionscadail Chomhpháirtíochta Príobháidí Poiblí agus tá freagracht ar FSS as na hionaid a bhainistiú agus a sholáthar. Tá an Ghníomhaireacht Náisiúnta Forbartha Airgeadais ag gníomhú mar chomhairleoir airgeadais agus mar ghníomhaireacht soláthair.

Críoch

Tuilleadh faisnéise

An sceideal le haghaidh soláthair

Tá an tionscadal Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí ag oibriú de réir sceidil.  Tá tairiscintí ó na hiarrthóirí réamhroghnaithe, a cuireadh isteach go luath i mí Feabhra, á measúnú agus á n-anailísiú faoi láthair.  Déanfar cinneadh ar an tairgeoir roghnaithe ar ball agus tá an ceadú airgeadais le cur i gcrích faoi na míonna deiridh de 2015.  Ina dhiaidh sin, cuirfear tús le tógáil ar na 14 láthair go léir agus táthar ag súil leis go gcuirfear na hionaid chúraim phríomhúil i gcrích go mall in 2016 / go luath in 2017 ag brath ar mhéid an fhoirgnimh.  Cuirfear tús le cúram sláinte a sholáthar go díreach ina dhiaidh sin.

Comhaontú Maoiniúcháin BEI

Níl an comhaontú maoiniúcháin le haghaidh an tionscadail sínithe go fóill agus tá sé faoi réir idirbheartaíochta.  Tá sé beartaithe go gcuirfear an idirbheartaíocht airgeadais agus dhlíthiúil le haghaidh iasacht BEI i gcrích sna míonna le teacht.  Ní nochtfar faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de.

Láithreacha na nIonad Cúraim Phríomhúil don Tionscadal Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí

Tógfar na hionaid chúraim phríomhúil sna 14 láthair seo a leanas:

FSS Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh

Cathair Thuaidh Bhaile Átha Cliath – Cnoc an tSamhraidh agus an Chúlóg-Darndál

FSS Bhaile Átha Cliath – Laighean Láir

Cill Choca

FSS Theas

Baile Loch Garman, Cathair Phort Láirge, Dún Garbhán, Carraig na Siúire

FSS Thiar

Cathair Luimnigh, Tuaim, Cathair na Mart, Clár Chlainne Mhuiris, Baile an Róba, Baile an Mhóta agus Mainistir na Búille

Ionaid Chúraim Phríomhúil atá ar bun trí Chomhpháirtíocht Phríobháideach Phoiblí, trí Léas Oibriúcháin nó trí Thógáil Dhíreach