Preasráitis

Iarrann an tUas. Simon Harris TD, an tAire Sláinte, ar dhaoine leasmhara, ar eagraíochtaí agus ar chomhlachtaí eile aighneachtaí a dhéanamh maidir le hainmniú beartaithe na ngairmeacha mar chomhairleoir agus mar shíciteiripeoir

Is mian leis an Uas. Simon Harris TD, an tAire Sláinte, deis a thabhairt do dhaoine leasmhara, d’eagraíochtaí agus do chomhlachtaí eile aighneachtaí a dhéanamh maidir le hainmniú beartaithe na ngairmeacha mar chomhairleoir agus mar shíciteiripeoir faoin Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh 2005.

Dúirt an tAire: ‘Rinne mé breithniú cúramach ar thuairimí na Comhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh agus glacaim leis na dúshláin a shainaithin siad i dtaca leis an aistriú i dtreo comhairleoirí agus síciteiripeoirí a rialáil faoi Acht 2005. Is é an chéad chéim eile ná tuairimí na bpríomh-gheallsealbhóirí a bhreithniú agus tá áthas orm an próiseas comhairliúcháin seo a fhógairt. Fáiltím roimh thuairimí na bpáirtithe leasmhara go léir’.

Dúirt an tAire mar fhocal scoir: ‘Cabhraíonn comhairleoirí agus síciteiripeoirí atá dea-cháilithe le daoine ag a bhfuil deacrachtaí síceolaíocha, mothúchánacha agus/nó meabhairshláinte agus tá sé tábhachtach go dtugtar aitheantas do na seirbhísí gairmiúla ríthábhachtacha a chuireann siad ar fáil. Is é an príomhúdar imní atá agam ná gurb amhlaidh i roinnt mhaith cásanna nach ndéantar aon mhaoirseacht reachtúil ar a n-inniúlacht ná ar a n-iompraíocht agus nach sealbhaíonn roinnt cleachtóirí na cáilíochtaí agus an oiliúint ghairmiúil a theastaíonn chun oibriú le cliaint atá chomh leochaileach sin. Is mian liom aghaidh a thabhairt ar an údar imní sin agus beidh an comhairliúchán seo ina chéim shuntasach i dtreo an bealach is fearr ar aghaidh a fháil amach.’

Iarrann an tAire go seolfaí aighneachtaí isteach i scríbhinn.

Trí chasadh an phoist: Comhairliúchán Poiblí, an tAonad um Rialáil Ghairmiúil, an Roinn Sláinte, Teach Hawkins, Baile Átha Cliath 2, D02 VW90

Trí ríomhphost: candpconsultation@health.gov.ie

Dáta deiridh: 30 Samhain 2016

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne ag http://bit.ly/2c5pCqA