Preasráitis

Iarrann an tAire Sláinte comhar idirnáisiúnta maidir le Orkambi

Scríobh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, chuig na hAirí Sláinte i Sasana, in Albain, i gCeanada agus san Astráil inniu (Dé Máirt an 29 Samhain) chun iarraidh orthu obair i gcomhar leis ar mhaithe le Orkambi a áirithiú ar phraghas costéifeachtach d’othair fiobróise cistí sna tíortha sin.

Tá na seirbhísí sláinte in Éirinn, i Sasana, in Albain, i gCeanada agus san Astráil ag smaoineamh faoi rochtain ar Orkambi a thabhairt do dhaoine a bhfuil fiobróis chisteach orthu, agus tá siad ag obair le Vertex, an chuideachta chógaisíochta, chun déanamh amhlaidh. Ní dhearnadh aon chinneadh in aon cheann de na tíortha sin go dtí seo maidir le costas na cóireála a íoc. Ní bhfuair an Roinn an cinneadh foirmiúil ó Stiúrthóireacht Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) maidir le Orkambi go fóill ach oiread.

Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire, “Tá dea-theist ar an tír seo maidir le cóireáil nuálach nua a chur ar fáil d’othair. Tá rún daingean agam leanúint ar aghaidh leis sin. Tá sé mar phríomhthosaíocht againn rochtain ar chóireálacha a áirithiú ar phraghas réasúnta d’othair. Mar sin féin, is gá dúinn deireadh a chur le cásanna ina bhfágann praghsanna míréasúnta ard nach féidir linn cóireálacha nua a rochtain, faoi mar is amhlaidh i gcás Orkambi.

“Ó theacht isteach san oifig dom, tá iarracht déanta agam dul i mbun comhar méadaithe le tíortha eile maidir le drugaí a rochtain. Dá bhrí sin, táim tar éis scríobh chuig na hAirí Sláinte i Sasana, in Albain, i gCeanada agus san Astráil, á iarraidh orthu obair i gcomhar linn ar mhaithe le rochtain ar Orkambi a áirithiú ar phraghas costéifeachtach inacmhainne dár n-othair fiobróise cistí. Is gá dúinn, i mo thuairim, cur chuige coiteann a ghlacadh anseo chun foghlaim ónár n-idirbheartaíocht roimhe seo leis an gcuideachta chógaisíochta lena mbaineann. Ina dhiaidh sin, is gá dúinn iarracht a dhéanamh praghas níos cothroime ar Orkambi a áirithiú chun tairbhe dár n-othair fiobróise cistí go léir agus dá dteaghlach.

“Dúirt mé le hothair fiobróise cistí ag an deireadh seachtaine go bhfuilimid ag féachaint le Orkambi a rochtain go fóill, cé gur ghlac mé leis gur gá don mhonaróir idirbheartaíocht a dhéanamh linn ar bhealach bríoch nuálach agus praghas an táirge a laghdú go suntasach. Seasaim leis na focail sin inniu agus tá súil agam go n-oibreoidh Airí Sláinte eile liom, mar chéad chéim den phróiseas, chun teacht ar sheasamh comhchoiteann aontaithe leis an monaróir ar mhaithe le toradh níos fearr a bhaint amach dár n-othair fiobróise cistí go léir.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí:

Cad is Orkambi ann?

  • Is é is Orkambi ann ná cógas ar oideas a úsáidtear chun fiobróis chisteach a chóireáil i measc othar atá 6 bliana d’aois nó níos sine agus a bhfuil dhá chóip de shóchán F508del (F508del/F508del) i ngéin CFTR atá acu.

An bhfuil Orkambi ar fáil do leanaí faoi bhun 6 bliana d’aois san Eoraip?

  • Níl an cógas ceadúnaithe ag an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach faoi láthair do leanaí faoi bhun 12 bhliain d’aois.
  • De réir shuíomh Gréasáin mhonaróir Orkambi, ní eol cé acu atá nó nach bhfuil Orkambi sábháilte agus éifeachtach do leanaí faoi bhun 6 bliana d’aois.

Cé atá incháilithe don chógas, rud atá á bhreithniú ag an Ionad Náisiúnta um Chógaseacnamaíocht agus ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte faoi láthair?

  • Ar aon dul leis an údarú margaíochta san Eoraip, rinne an chuideachta iarratas ar Orkambi a cheadú d’othair atá 12 bhliain d’aois nó níos sine agus a bhfuil dhá chóip de shóchán F508del (F508del/F508del) i ngéin CFTR atá acu.

Cá mhéad othar in Éirinn atá incháilithe don chógas?

  • Measann an tIonad Náisiúnta um Chógaseacnamaíocht go bhfuil 505 othar os cionn 12 bhliain d’aois incháilithe don chóireáil.

Cad iad na tosca a ndearnadh breithniú orthu sa phróiseas measúnaithe?

  • Mar chuid de phróiseas measúnaithe an Ionaid, rinneadh breithniú ar an éifeachtacht chliniciúil agus ar na tairbhí sláinte a bhféadfadh an chóireáil nua a chur ar fáil. Rinneadh breithniú freisin ar cé acu atá nó nach bhfuil údar leis an gcostas atá á éileamh ag an gcuideachta chógaisíochta.  Féachadh ar na costais ábhartha uile le linn na hanailíse sin, lena n-áirítear an laghdú a thiocfadh ar an líon cuairteanna ar an ospidéal agus an líon antaibheathach infhéitheach a sheachnófaí.

Cén tionchar a bheadh ag Orkambi ar an mbuiséad?

  • Mheas an tIonad go mbeadh costas €392 mhilliún ag baint le Orkambi a chur ar fáil ar feadh tréimhse 5 bliana.

Ar tháinig an tIonad ar an gconclúid nach mbeadh an cógas costéifeachtach ar aon phraghas?

  • Má tá an cógas chun an tairseach costéifeachtachta reatha atá i bhfeidhm a shásamh, thug an tIonad faoi deara sa mheasúnú uaidh gur ghá costas an chógais a laghdú ó bheagán faoi bhun €159,000 in aghaidh an othair gach bliain go faoi bhun €30,000 in aghaidh an othair gach bliain.

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Chuir FSS babhta idirbheartaíochta i gcrích le Vertex le déanaí. Bunaithe ar an idirbheartaíocht sin (agus ar an moladh ón Ionad agus ó shainchomhairle eile), tá an Coiste Drugaí in FSS ar tí an moladh is déanaí uaidh maidir le costéifeachtacht Orkambi a sheoladh chuig Stiúrthóireacht FSS.

Naisc úsáideacha:

http://www.ncpe.ie/drugs/lumacaftorivacaftor-orkambi/

http://www.orkambi.com/