Preasráitis

Iarrann an tAire Simon Harris aighneachtaí don athbhreithniú ar sheirbhísí uathachais

D’iarr Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu (Déardaoin) ar dhaoine a bhfuil neamhord ar speictream an uathachais orthu, ar thuismitheoirí agus ar chliniceoirí aighneachtaí a thabhairt d’athbhreithniú atá á dhéanamh ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ar na tacaí agus na seirbhísí atá ar fáil don neamhord ar speictream an uathachais.

“Ba mhaith liom a chinntiú go bhfuil rochtain ag daoine a bhfuil neamhord ar speictream an uathachais orthu ar na tacaí a theastaíonn chun cabhrú leo lán a gcumais a bhaint amach agus saol saibhir sásúil a bheith acu. Aithním go bhfuil sé riachtanach cur chuige straitéiseach a ghlacadh i leith feabhas a chur ar fhreagrúlacht agus éifeachtacht seirbhísí le go bhfreastalófar ar riachtanais athraitheacha na ndaoine a bhfuil neamhord ar speictream an uathachais orthu. Tar éis dom iarraidh uirthi déanamh amhlaidh, chuir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte grúpa oibre ar bun chun éifeachtacht na seirbhísí reatha a bhreithniú, samhlacha dea-chleachtais i measc na seirbhísí sin a shainaithint agus na samhlacha sin nach bhfuil tionchar dearfach á imirt acu a shainaithint. Tá sé tábhachtach go sainaithnímid na háiteanna sa tír ina bhfuil ag éirí le seirbhísí agus na háiteanna nach bhfuil ag éirí leo. Tá aighneachtaí iarrtha ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ó úsáideoirí seirbhíse, ó thuismitheoirí agus ó chleachtóirí. Ba mhaith liom spreagadh a thabhairt do dhaoine an deis a thapú a gcuid tuairimí a chur in iúl.

“Chomh maith leis sin, reáchtálfar trí cheardlann i mí Mheán Fómhair le hionadaithe tábhachtacha d’úsáideoirí seirbhíse agus le heagraíochtaí neamhrialtasacha amhail Cónaidhm na hÉireann um Míchumas, Cónaidhm Náisiúnta na gComhaltaí Deonacha agus Cuimsiú Éireann. Tabharfaidh an grúpa oibre tuairisc ar a chuid fionnachtana faoi dheireadh mhí Mheán Fómhair. Ina theannta sin, d’iarr mé ar an Roinn seo tús a chur níos moille i mbliana le staidéar taighde eipidéimeolaíochta ar leitheadúlacht an neamhoird ar speictream an uathachais agus ar réamh-mheastacháin sa todhchaí ina leith. Cabhróidh sé sin linn pleanáil don todhchaí agus ár straitéisí do dhaoine a bhfuil uathachas orthu a dhéanamh seasmhach i leith na todhchaí. Tar éis dul chun cinn a dhéanamh ar an obair sin, tá sé beartaithe agam tús a chur an bhliain seo chugainn le straitéis náisiúnta le haghaidh feabhas a chur ar fhreagairt na seirbhíse sláinte do dhaoine a bhfuil neamhord ar speictream an uathachais orthu.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar shuíomh Gréasáin Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte: http://www.hse.ie/eng/services/list/4/disability/Autism-Review/Autism-Review.html