Preasráitis

Iarrann an tAire Harris go ndéanfaí bunathrú nuálach ar an bhfórsa saothair sláinte

Agus é ag iarraidh réitigh nuálacha chun an fórsa saothair sláinte a leathnú agus a bhunathrú, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Ceathrú Fóram Domhanda um Acmhainní Daonna don tSláinte (http://hrhforum2017.ie) a oscailt go hoifigiúil inniu.

Meastar go mbeidh suas le 18 milliún oibrí sláinte in easnamh ar fud an domhain faoin mbliain 2030, go háirithe i dtíortha ísealioncaim agus i dtíortha íos-mheánioncaim. Measann an Coimisiún Eorpach go bhféadfadh go mbeadh thart ar 1 mhilliún oibrí sláinte in easnamh i réigiún na hEorpa faoin mbliain 2020 freisin. Tá an méid sin ina bhagairt ar na hiarrachtaí atá á ndéanamh chun dea-shláinte agus dea-fholláine a chinntiú do chách agus chun slándáil dhomhanda agus forbairt inbhuanaithe a áirithiú.

Agus é ag labhairt os comhair níos mó ná 1,000 toscaire ag oscailt an Fhóraim, d’iarr an tAire Harris go mbeadh rannpháirtíocht ilearnála ann maidir le dul i ngleic le dúshláin don fhórsa saothair sláinte. “Ní féidir le haon tír ná le haon eagraíocht ar leith an fórsa saothair sláinte don todhchaí a fhorbairt ina haonar. Is é sin an fáth a bhfuil ríthábhacht ag baint leis an bhFóram Domhanda seo.”

Is sa Straitéis Dhomhanda um Acmhainní Daonna don tSláinte agus sa tuarascáil ‘Obair a Dhéanamh ar son na Sláinte agus an Fháis’ ó Choimisiún Ardleibhéil na Náisiún Aontaithe um Fhostaíocht Sláinte agus Fás Eacnamaíoch a thugtar an treoir is soiléire fós do na Ballstáit den Eagraíocht Dhomhanda Sláinte. Tá na doiciméid sin ina dtreochláir lena dtugtar cúnamh do thíortha a bhfórsa saothair sláinte a leathnú ionas gur féidir leo freastal ar riachtanais chasta sláinte na sochaí sa lá atá inniu ann agus sa todhchaí araon.

In aitheasc físe uaidh do na toscairí, d’iarr Ard-Stiúrthóir na hEagraíochta Domhanda Sláinte go dtabharfaí gealltanas polaitiúil agus airgeadais chun an fórsa saothair domhanda sláinte a leathnú agus a bhunathrú. “Má táimid chun dlús a chur leis an aistriú i dtreo clúdach sláinte uilechoiteann, is gá dúinn a chinntiú go mbeidh rochtain chothrom ag gach duine ar oibrithe sláinte. Is gá dúinn an fórsa saothair domhanda sláinte a leathnú agus a bhunathrú freisin.

“Ní costas é sin. Is infheistíocht é. Is infheistíocht é ba cheart a chothú,” a dúirt an Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Is é fírinne an scéil gur féidir linn, trí infheistíocht a dhéanamh in oibrithe cúram sláinte, poist a chruthú, fás a bhrú chun cinn agus táirgiúlacht a mhéadú ach daoine atá tinn a leigheas agus iad a fhilleadh ar an obair ansin.”

Ag an oscailt, dúirt an tAire Harris, “Tugtar leis an bhFóram seo deis do gach geallsealbhóir plé a dhéanamh ar chineálacha nuálacha cur chuige a bhfuil mar aidhm leo cur chun feidhme na Straitéise Domhanda agus na moltaí ó Choimisiún Ardleibhéil na Náisiún Aontaithe a chur ar aghaidh.

“Cuid dhílis de chórais sláinte inbhuanaithe is ea oibrithe cúram sláinte, agus tá ról lárnach le himirt acu maidir le clúdach sláinte uilechoiteann a bhaint amach. Chun dul i ngleic le dúshláin fórsa saothair sláinte san 21ú haois, ní mór dúinn smaoineamh, obair agus freagairt ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus domhanda.’

“Tugtar leis an bhFóram seo céim chun tosaigh ar an mbóthar i dtreo na dúshláin sin a shárú agus tá súil agam go mbainfidh sibh go léir tairbhe as an díospóireacht spéisiúil a bheidh ar siúl lena linn.”

Is é téama an Fhóraim i mbliana ná ‘An fórsa saothair sláinte don todhchaí a fhorbairt’. I measc na dtoscairí atá i láthair ag an bhFóram, tá oifigigh shinsearacha rialtais, ionadaithe ó eagraíochtaí na Náisiún Aontaithe, ó ghníomhaireachtaí forbartha agus ó eagraíochtaí neamhrialtasacha, ionadaithe don tsochaí shibhialta, institiúidí acadúla agus taighde agus oibrithe sláinte.  Tá an Fóram á thionól ag an Roinn Sláinte, ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ag Líonra Domhanda na nOibrithe Sláinte. Déanfar Dearbhú Bhaile Átha Cliath ag deireadh an Fhóraim Dé hAoine an 17 Samhain, ar dearbhú é ó roinnt earnálacha agus roinnt geallsealbhóirí do rialachas feabhsaithe, d’infheistíochtaí straitéiseacha agus do mhaoiniú d’fhórsa saothair éifeachtach, ardfheidhmíochta agus inbhuanaithe.

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Ag teacht sna sála ar an Tríú Fóram Domhanda um Acmhainní Daonna don tSláinte, thug tíortha roinnt gealltanas chun tacú leis an tírdhreach d’oibrithe sláinte a bhunathrú. Is tríd an Straitéis Dhomhanda um Acmhainní Daonna don tSláinte: Fórsa Saothair 2030, a glacadh sa bhliain 2016, agus trí obair Choimisiún Ardleibhéil na Náisiún Aontaithe um Fhostaíocht Sláinte agus Fás Eacnamaíoch araon a dhéantar argóint láidir eacnamaíoch i bhfabhar infheistíocht a dhéanamh san fhórsa saothair sláinte agus san fhórsa saothair cúraim shóisialta agus i bhfabhar dul i mbun comhar idirearnála méadaithe. Ghlac an 70ú Tionól Domhanda Sláinte an clár ‘Obair a Dhéanamh ar son na Sláinte’ sa bhliain 2017. Sa bhliain chéanna, ghlac sé an plean gníomhaíochta cúig bliana ón Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair, ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte agus ón Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, a bhfuil mar aidhm leis na moltaí ón gCoimisiún a chur chun feidhme.

Ionstraim thábhachtach sa réimse sin is ea The Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel.  Leis an gCód, ar bhunaigh an Tionól Domhanda Sláinte é sa bhliain 2010, déantar bunú agus cur chun cinn ar chleachtais dheonacha d’earcú idirnáisiúnta eiticiúil an phearsanra sláinte.  Éilítear leis go gcuireann tíortha straitéisí éifeachtacha chun feidhme ó thaobh phleanáil, oideachas, oiliúint agus choinneáil an fhórsa saothair sláinte de chun fórsa saothair sláinte atá oiriúnach do dhálaí sonracha gach tíre a chothú.

Céim mhór i dtreo aghaidh a thabhairt ar na dúshláin fórsa saothair sláinte atá againn in Éirinn is ea seoladh Chreat Straitéiseach Náisiúnta na hÉireann do Phleanáil Fórsa Saothair Sláinte agus Cúraim Shóisialta ag an bhFóram Domhanda. Is é cuspóir an chreata córais phleanála fórsa saothair na hÉireann a chur ar chomhréim ón taobh ingearach de agus ón taobh cothrománach de chun gur féidir réitigh chuí ar dhúshláin fórsa saothair sláinte a shainaithint, a chomhaontú agus a chur chun feidhme, bíodh sé laistigh den earnáil sláinte nó bíodh sé le comhpháirtithe oideachais agus le comhpháirtithe eile.  Leis an gCreat seo, tacófar leis an meascán ceart oibrithe sláinte a earcú agus a choinneáil ar fud chóras sláinte na hÉireann chun freastal ar an riachtanas seirbhíse pleanáilte agus ar an riachtanas seirbhíse réamh-mheasta araon.

Chomh maith le hiarrachtaí na hÉireann dúshláin fórsa saothair a shárú sa tír seo, tá clár comhair forbartha na hÉireann tiomanta do chlúdach sláinte uilechoiteann a bhaint amach ar leibhéal idirnáisiúnta.  Cuid ríthábhachtach de chlúdach sláinte uilechoiteann a bhaint amach is ea fórsa saothair sláinte atá ar ardchaighdeán, dea-oilte agus inspreagtha agus a mhaoinítear go leordhóthanach.

Déan teagmháil leis na daoine seo a leanas chun agallaimh a shocrú nó chun clárú don Cheathrú Fóram Domhanda um Acmhainní Daonna don tSláinte:

Sonali Reddy, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, +41 79 5090647, reddys@who.int
Elaine Scanlon, an Roinn Sláinte, +353 872136313, press_office@health.gov.ie
Leonie Corcoran, tacaíocht do na meáin, +353 86852 6535, corcoran.leonie@gmail.com