Preasráitis

Iarrann an tAire Harris ar dhochtúirí, ar altraí agus ar gach oibrí cúram sláinte an vacsaín fliú a fháil.

Chuaigh an tAire i bpáirt le baill foirne FSS inniu chun an feachtas vacsaínithe fliú shéasúraigh don bhliain 2017-18 a sheoladh

#ProtectOurPatients
#YourBestShot

 

D’iarr Simon Harris TD, an tAire Sláinte, ar dhochtúirí, ar altraí agus ar gach oibrí cúram sláinte inniu (Dé Luain) an vacsaín fliú a fháil. Chuaigh an tAire i bpáirt le baill foirne Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) chun an feachtas vacsaínithe fliú shéasúraigh don bhliain 2017-18 a sheoladh. Tá sé mar aidhm leis an bhfeachtas glacadh na vacsaíne a mhéadú i measc oibrithe cúram sláinte.

Dúirt an tAire Harris, “Rinneadh dul chun cinn suntasach ina leith seo le linn an tséasúir fliú is déanaí, agus meánghlacadh na vacsaíne fliú i measc oibrithe cúram sláinte ag méadú ó 22.6% go 31.9%. D’éirigh le ceithre ospidéal déag an sprioc náisiúnta 40% a shárú, i gcomparáid leis na seacht gcinn ar éirigh leo déanamh amhlaidh sa bhliain 2015-2016. Tá na figiúirí sin ró-íseal go fóill agus is gá dúinn feidhmiú i bhfad níos fearr. Is gá dúinn an líon oibrithe cúram sláinte a fhaigheann an vacsaín fliú a mhéadú go suntasach.

“D’iarrfainn ar gach duine a oibríonn inár seirbhísí sláinte agus a bhíonn i dteagmháil rialta le hothair shoghonta an vacsaín a fháil. Ní hé amháin go dtabharfaidh tú cosaint duit féin, ach tabharfaidh tú cosaint do na daoine soghonta atá faoi do chúram freisin. D’iarrfainn ar othair a fhiafraí de na daoine atá ag tabhairt aire dóibh an bhfuair siad an vacsaín – tá sé de cheart agaibh déanamh amhlaidh. D’iarrfainn ar na comhlachtaí ionadaíocha uile dóibh sin a oibríonn sa tseirbhís sláinte tacaíocht a chur in iúl don fheachtas an-tábhachtach sláinte poiblí seo chomh maith.”

Faisnéis chúlra

Tá FSS ag obair chun rátaí glactha na vacsaíne a mhéadú arís eile i mbliana –

  • Chuir sé grúpa stiúrtha náisiúnta ar bun chun ullmhacht don fhliú agus an fhreagairt dó a chomhordú
  • Chuir gach Grúpa Ospidéal agus gach Eagraíocht Cúram Sláinte Pobail plean don fhliú ar fáil, rud atá bunaithe ar a gcuid éachtaí agus ar a gcuid réimsí imní an bhliain seo caite. Tá na pleananna sin á gcomhaontú faoi láthair
  • Fuair gach Saoráid Cúraim Fhadtéarmaigh agus gach Teach Altranais Príobháideach cumarsáid mhionsonraithe maidir le conas ullmhú don fhliú agus conas déileáil leis
  • A luaithe a bheidh sonraí ar fáil, eiseofar sceideal tuarascálacha faireachais maidir le glacadh na vacsaíne fliú i measc oibrithe cúram sláinte, daoine os cionn 65 bliana d’aois, cónaitheoirí i saoráidí cúraim fhadtéarmaigh agus grúpaí atá i mbaol an fhliú

Leis an vacsaín fliú shéasúraigh a dháilfear i mbliana, tabharfar cosaint ar na trí thréithchineál choiteanna víris fliú a mheastar a leathfar i mbliana. Tá an méid sin bunaithe ar chomhairle ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte.

Tá sé tábhachtach, maidir le gach duine sna grúpaí atá i mbaol, go bhfaighidh siad an vacsaín arís eile i mbliana toisc gur athraíodh na tréithchineálacha víris sa vacsaín ón mbliain seo caite.

Ba cheart na grúpaí seo a leanas de dhaoine atá i mbaol a vacsaíniú in aghaidh an fhliú shéasúraigh:

  • Gach duine atá 65 bliana d’aois nó níos sine
  • Aon duine os cionn sé mhí d’aois ar a bhfuil tinneas fadtéarmach óna dteastaíonn cúram leighis leantach rialta, amhail galar scamhóige ainsealach, galar croí ainsealach agus diaibéiteas, agus daoine ar ísle a n-imdhíonacht de bharr galair nó cóireála
  • Mná torracha
  • Daoine a chónaíonn i dtithe altranais agus in institiúidí eile fadfhanachta
  • Oibrithe cúram sláinte

Tá an vacsaín agus an comhairliúchán ar fáil saor in aisce do gach duine a bhfuil Cárta Liachta nó Cárta Cuairte Liachleachtóra Ghinearálta acu. Gearrfar táille ar dhaoine nach bhfuil Cárta Liachta ná Cárta Cuairte Liachleachtóra Ghinearálta acu, áfach.

Maidir le grúpaí atá i mbaol, féadfaidh daoine atá 18 mbliana d’aois nó níos sine freastal ar a liachleachtóir ginearálta nó ar chógaiseoir chun an vacsaín a fháil. Ba cheart do dhaoine faoi bhun 18 mbliana d’aois freastal ar a liachleachtóir ginearálta.

Is sábháilte atá vacsaíní fliú shéasúraigh agus tá siad á dtabhairt do na milliúin duine ar fud an domhain le níos mó ná 60 bliain anuas. Is minic is éadrom a bhíonn na frithghníomhartha orthu agus is annamh a fhulaingítear fo-iarmhairtí an-tromchúiseach dá mbarr.

Beidh an fliú ar cheann amháin de na téamaí den fheachtas tras-Rialtais ‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’, rud a sheolfar an 8 Samhain 2017.