Preasráitis

Iarrann an tAire Harris ar dhaoine scothaosta bheith ullamh don gheimhreadh (#bewinterready) agus an vacsaín fliú a fháil

Rinne an Rialtas an Feachtas Faisnéise ‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’ don bhliain 2017-2018 a sheoladh inniu, agus é ag díriú ar ullmhacht sláinte i measc daoine scothaosta agus ag leagan béim ar a thábhachtaí atá an vacsaín fliú ina leith sin.

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt an tAire Harris, “Tá áthas orm an ghné is déanaí seo den fheachtas ‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’ a chur i láthair tríd an mbileog seo a sheoladh ina bhfuil comhairle do dhaoine scothaosta, lena n-áirítear comhairle faoin vacsaín fliú. Comhlánaíonn an feachtas seo na feachtais vacsaínithe #ProtectOurPatients agus #YourBestShot atá á reáchtáil ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus a seoladh tamaillín ó shin.

“Ba mhaith liom an deis seo a thapú chun a mholadh arís eile dóibh sin go léir i ngrúpaí atá i mbaol an vacsaín fliú a fháil anois, toisc go dtógann sé suas le 2 sheachtain sula ndéanfaidh an vacsaín difear. Laghdaíonn an vacsaín an baol go mbeidh duine thíos le fiú. Laghdaíonn sé ospidéalú agus mortlaíocht i measc daoine scothaosta freisin.”

“Tá áthas orm freisin an bhileog agus an leabhrán athbhreithnithe ‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’ a fheiceáil freisin. Cuimsíonn siad comhairle bhreise do dhaoine scothaosta agus do dhaoine faoi mhíchumas maidir le conas is féidir leo coinneáil te agus go maith, coinneáil sábháilte i ndálaí fuara agus oighreata agus titimí a chosc.”

Ag gníomhú dó ina cháil mar Chathaoirleach ar Thascfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála, rinne an tUas. Paul Kehoe TD, an tAire ar a bhfuil freagracht as Cosaint, an feachtas a sheoladh i gcomhar leis na daoine seo a leanas: an tUas. Simon Harris TD, an tAire Sláinte; an tUas. Shane Ross TD, an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt; an tUas. Michael Ring TD, an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail; an tUas. Damien English, an tAire Stáit ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ar a bhfuil freagracht speisialta i leith Tithíocht agus Forbairt Uirbeach; agus an tUas. Kevin ‘Boxer’ Moran TD, an tAire Stáit ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar a bhfuil freagracht speisialta i leith Oifig na nOibreacha Poiblí agus Faoiseamh Tuile.

Dúirt gach duine de na hAirí gurb é an phríomhtheachtaireacht ba mhaith leo a chur in iúl inniu ná gur cheart do dhaoine bheith ullamh, coinneáil sábháilte agus bheith ar an eolas faoi cén áit ar féidir leo cabhair a fháil má theastaíonn uathu í.

Lean @emergencyIE agus glac páirt sa chomhrá trí #bewinterready

Léigh an bhileog ‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’ anseo

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir
Is iad seo a leanas na príomhchuspóirí atá leis an bhfeachtas faisnéise ‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’:

  • Comhairle phraiticiúil a thabhairt maidir leis an dóigh is fearr chun ullmhú don gheimhreadh atá romhainn,
  • A chinntiú go bhfuil daoine den phobal ar an eolas faoi cén áit ar féidir leo cúnamh agus cabhair a fháil, má theastaíonn uathu iad, agus
  • Daoine den phobal a chur ar a suaimhneas go bhfuil ullmhúcháin á ndéanamh agus go bhfuil socruithe i bhfeidhm chun a chinntiú go nglacfar freagairt chomhordaithe d’aon eachtraí adhaimsire.

Trí shuíomh Gréasáin tiomnaithe, www.winterready.ie, tá comhairle á cur ar fáil ó roinnt foinsí éagsúla, lena n-áirítear Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais, an Garda Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Oifig na nOibreacha Poiblí, Údaráis Áitiúla agus soláthraithe iompair.

Leis an vacsaín fliú shéasúraigh a dháilfear i mbliana, tabharfar cosaint ar na trí thréithchineál choiteanna víris fliú a mheastar a leathfar i mbliana. Tá an méid sin bunaithe ar chomhairle ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte.

Tá sé tábhachtach, maidir le gach duine sna grúpaí atá i mbaol, go bhfaighidh siad an vacsaín arís eile i mbliana toisc gur athraíodh na tréithchineálacha víris sa vacsaín ón mbliain seo caite.

Ba cheart na grúpaí seo a leanas de dhaoine atá i mbaol a vacsaíniú in aghaidh an fhliú shéasúraigh:

  • Gach duine atá 65 bliana d’aois nó níos sine
  • Aon duine os cionn sé mhí d’aois ar a bhfuil tinneas fadtéarmach óna dteastaíonn cúram leighis leantach rialta, amhail galar scamhóige ainsealach, galar croí ainsealach agus diaibéiteas, agus daoine ar ísle a n-imdhíonacht de bharr galair nó cóireála
  • Mná torracha
  • Daoine a chónaíonn i dtithe altranais agus in institiúidí eile fadfhanachta
  • Oibrithe cúram sláinte

Tá an vacsaín agus an comhairliúchán ar fáil saor in aisce do gach duine a bhfuil Cárta Liachta nó Cárta Cuairte Liachleachtóra Ghinearálta acu. Gearrfar táille ar dhaoine nach bhfuil Cárta Liachta ná Cárta Cuairte Liachleachtóra Ghinearálta acu, áfach.

Maidir le grúpaí atá i mbaol, féadfaidh daoine atá 18 mbliana d’aois nó níos sine freastal ar a liachleachtóir ginearálta nó ar chógaiseoir chun an vacsaín a fháil. Ba cheart do dhaoine faoi bhun 18 mbliana d’aois freastal ar a liachleachtóir ginearálta.

Is sábháilte atá vacsaíní fliú shéasúraigh agus tá siad á dtabhairt do na milliúin duine ar fud an domhain le níos mó ná 60 bliain anuas. Is minic is éadrom a bhíonn na frithghníomhartha orthu agus is annamh a fhulaingítear fo-iarmhairtí an-tromchúiseach dá mbarr.