Preasráitis

Fógraíonn Varadkar Grúpa Stiúrtha chun Straitéis Náisiúnta Ailse 2016-2025 a fhorbairt

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, tar éis Grúpa Stiúrtha um Straitéis Náisiúnta Ailse a bhunú chun comhairle a chur ar an Roinn Sláinte maidir le Straitéis Náisiúnta Ailse nua a fhorbairt do 2016-2025.

Tá an Grúpa faoi chathaoirleacht an Ollaimh John Kennedy, Oinceolaí Comhairleach Míochaine, Ospidéal San Séamas, agus tugann sé raon saineolaithe ar rialú ailse le chéile. Tabharfaidh an Grúpa tuairisc níos déanaí i mbliana.

Tá Fóram Othar Ailse curtha ar bun ag an Aire Varadkar freisin ar mhaithe le hionchur othar a éascú i Straitéis Náisiúnta Ailse a fhorbairt do 2016-2025. Beidh daoine den phobal agus eagraíochtaí eile in ann a gcuid tuairimí a chur in iúl faoin Straitéis Ailse nua freisin.

Dúirt an tAire Varadkar: “Tar éis an dá straitéis ailse is déanaí, tagann formhór na ndaoine slán ó ailse agus bíonn rátaí marthanais ag méadú i gcónaí. Sa tríú straitéis, ba chóir féachaint go príomha le hÉirinn a thabhairt isteach sa chéad chiseal tíortha ó thaobh cúram ailse de. Is dóigh go dtiocfaidh méadú suntasach sna blianta atá romhainn ar líon na ndaoine a thiocfaidh slán ó ailse. Toisc go mbíonn daonra na hÉireann ag méadú agus ag aosú, áfach, meastar freisin go dtiocfaidh méadú faoi dhó idir seo agus 2040 ar líon na gcásanna ailse a bheidh ann. Is anois amháin atá lántairbhe á baint againn as na hIonaid Bharrfheabhais a bhunú, ach tá cuid mhór dúshlán romhainn go fóill. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Ollamh Kennedy agus leis na baill den Ghrúpa as a gcuid saineolais a thairiscint agus as cabhrú linn cóireáil ailse a phleanáil thar na gcéad naoi mbliana eile.”

Áirítear iad seo a leanas le roinnt de na saincheisteanna a dtabharfar aird orthu sa Straitéis nua:

• an ráta méadaithe i líon na gcásanna ailse a laghdú trí bhearta coisc, lena n-áirítear tionscnaimh a chuireann Éire Shláintiúil chun cinn ar mhaithe le daoine a choinneáil níos sláintiúla ar feadh téarma níos faide;
• a chinntiú go mbíonn seirbhísí cóireála ailse ar aon chéim leis na seirbhísí idirnáisiúnta is fearr; agus
• feabhas a chur ar cháilíocht na beatha i measc daoine atá ag téarnamh ó ailse.

Tá an Grúpa Stiúrtha á fhógairt go comhuaineach le foilsiú na hanailíse ar an athbhreithniú piaraí ar an straitéis roimhe, “Straitéis um Rialú Ailse in Éirinn’. Bhí an t-athbhreithniú sin faoi stiúir an Ollaimh Pádraig Warde ó Ionad Ailse an Bhanphrionsa Margaret, Toronto, agus tá sé ar fáil inniu ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláintehttp://health.gov.ie/blog/publications/national-cancer-strategy-2006/

Chuir an tAire Varadkar fáilte roimh an toradh ar an tuarascáil meastóireachta, rud inar tugadh faoi deara an dul chun cinn suntasach atá déanta ar sholáthar seirbhísí ailse in Éirinn sa tréimhse ón mbliain 2006. Tarraingíodh aird sa tuarascáil freisin ar réimsí ar gá tuilleadh béime a chur orthu. Ghabh an tAire buíochas leis an Ollamh Pádraig Warde, leis an Ollamh Harry de Koning agus leis an Ollamh Alison Richardson as an am a chaith siad ar an tuarascáil a chur le chéile agus an tiomantas a bhí acu don méid sin, rud a chuirfidh le hobair an Ghrúpa Stiúrtha nua.

Cuimsíonn an Fóram nua Othar Ailse 16 ball a bhfuil taithí dhíreach ag formhór díobh ar sheirbhísí ailse a úsáid. Tháinig sé le chéile dhá uair cheana féin agus tháinig sé ar chomhaontú ar dhuine a ainmniú mar bhall den Ghrúpa Stiúrtha. Agus ionchur láidir ó othair ann, méadófar go mór an dóchúlacht atá ann go mbainfear dea-thorthaí amach faoin Straitéis nua.

Is trí shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte www.health.gov.ie sna blianta atá romhainn a thabharfar deis d’eagraíochtaí agus do dhaoine den phobal a gcuid tuairimí a chur in iúl don Ghrúpa Stiúrtha maidir leis an Straitéis Náisiúnta nua Ailse.

Nóta d’Eagarthóirí

Tá an bhallraíocht den Ghrúpa Stiúrtha um an Straitéis Ailse agus den Fhóram Othar Ailse leagtha amach thíos.

STRAITÉIS NÁISIÚNTA AILSE 2016-2025

GRÚPA STIÚRTHA

Professor John Kennedy (Chair) Consultant Medical Oncologist, St. James’s Hospital
Dr Jerome Coffey Interim Director, National Cancer Control Programme
Dr Mary Hynes Deputy Director, National Cancer Control Programme
Dr Susan O’Reilly CEO, Dublin Midlands Hospital Group
Mr Michael Conroy Cancer, Blood & Organs Policy Unit, DOH
Dr Deirdre Mulholland Deputy Chief Medical Officer, DOH
Dr Anne-Marie Ryan Deputy Chief Nursing Officer, DOH
Mr Donal Buggy Head of Services, Irish Cancer Society
Ms Mairéad Mangan Cancer Patient Forum [1]
Professor John Hyland Vice-President, Royal College of Surgeons in Ireland
Dr Liam Grogan Chair, Irish Society of Medical Oncologists
Dr Karen Ryan HSE Clinical Lead for Palliative Care
Professor Fergus O’Kelly President, Irish College of General Practitioners
Ms Pauline Kehoe President, Irish Association for Nurses in Oncology
Mr Tony Carlin Principal Medical Social Worker, St. Luke’s Hospital
Dr Marie Laffoy Assistant National Director, National Cancer Control Programme
Ms Majella Byrne HSE Health & Wellbeing Directorate
Dr Graham Love CEO, Health Research Board
Dr Harry Comber Interim Director, National Cancer Registry
Professor Joe O’Sullivan Clinical Director, Northern Ireland Cancer Centre
Ms Sharon Foley CEO, Irish Hospice Foundation
Ms Anne Jacob Clinical Lead Manager, Carers Association
Professor Owen Smith Consultant Paediatric Haematologist, Our Lady’s Children’s Hospital, Crumlin

[1]  Ms Nicola Elmer has been nominated as an alternate.

STRAITÉIS NÁISIÚNTA AILSE 2016-2025

FÓRAM OTHAR

Michael Conroy (Chair) Department of Health
Ms Nicola Elmer Irish Cancer Society
Ms Veronica O’Leary Purple House Cancer Support
Ms Heather Gately Cancer Care West
Ms Fiona McEntee Europa Donna Ireland
Ms Helen Forristal Marie Keating Foundation
Ms Mairéad Mangan ARC Cancer Support Centre (Dublin)
Ms Teresa O’Brien Screening participant
Ms Betty Holmes Donegal Action for Cancer Care
Ms Noelle Duddy Cooperating for Cancer Care North West
Mr William McDermott Men’s Cancer Alliance
Ms Evelyn Griffith CanTeen Ireland
Mr Patrick Flanagan Barretstown
Ms Brigid Doherty Patient Focus
Mr Frank Russell LARCC Cancer Support Centre
Ms Ellen Joyce Cork ARC Cancer Support House