Preasráitis

Glanmhéadú 7,400 duine tagtha ar líon na ndaoine a raibh clúdach árachais sláinte acu sa ráithe dheiridh den bhliain 2014 – Varadkar

Léiríodh sna figiúirí go raibh arduithe ann in dhá ráithe as a chéile

Tá fáilte curtha ag Leo Varadkar, an tAire Sláinte, roimh fhigiúirí ina léirítear go raibh méadú 7,434 duine ann ar líon na ndaoine a raibh clúdach árachais sláinte acu sa ráithe dheiridh den bhliain 2014.

“Léirítear sna figiúirí nua don bhliain 2014 ón Údarás Árachas Sláinte gur tháinig méadú sa dá ráithe seo a chuaigh thart ar líon na ndaoine a raibh clúdach árachais sláinte acu. Cé go bhfuil na hathruithe beag, is an-suntasach atá siad.  Ceann de na príomhthosaíochtaí atá agam don bhliain 2015 is ea árachas sláinte a dhéanamh níos inacmhainne ionas go leanfaidh líon na ndaoine a bhfuil clúdach acu de bheith ag méadú.  Cuid den aistriú i dtreo clúdach uilechoiteann is ea é,” dúirt an tAire Varadkar.

Léirítear an méid seo a leanas sna figiúirí:
·        Méadú 7,434 duine i líon na ndaoine a raibh árachas sláinte acu sa ráithe dheiridh den bhliain 2014 (Deireadh Fómhair go Nollaig), ó 2,018,180 duine go 2,025,614 duine;
·        Tháinig sé sin sna sála ar mhéadú 1,093 duine sa ráithe roimhe sin (Iúil go Meán Fómhair), ó 2,017,087 duine go 2,018,180 duine;
·        Tháinig laghdú freisin ar líon na ndaoine nár athnuaigh a bpolasaithe árachais sláinte. D’fhág 23,573 duine an margadh árachais sláinte sa bhliain 2014, i gcomparáid le 49,755 duine sa bhliain 2013.

I mí na Samhna anuraidh, d’fhógair an tAire Varadkar pacáiste Árachais Sláinte chun dul i ngleic le préimheanna a bhí ag ardú agus chun an margadh árachais sláinte a chobhsú. Ba é ab aidhm don phacáiste spreagadh a thabhairt do thuilleadh daoine árachas sláinte a cheannach trí árachas sláinte a dhéanamh níos inacmhainne dóibh siúd ar mian leo é a cheannach, ar aon dul leis na tosaíochtaí atá ag an Aire Varadkar don bhliain 2015. Ó shin i leith, tá na praghsanna ar chuid mhór polasaithe reoite nó laghdaithe, tá pacáistí nua ísealchostais á dtairiscint agus is i bhfigiúirí aon digite atá aon mhéaduithe i bpréimheanna.

Cuimsíodh an méid seo a leanas sa Phacáiste Árachais Sláinte:
·        an tobhach rátáil phobail a laghdú;
·        préimheanna speisialta níos ísle a thabhairt isteach d’aosaigh óga;
·        Rátáil Phobail Saoil a thabhairt isteach;
·        agus an tobhach cistiúcháin a ghearrann an tÚdarás Árachas Sláinte a laghdú.

“Tiocfaidh mórathrú eile i bhfeidhm an 1 Bealtaine nuair a thabharfar Rátáil Phobail Saoil isteach, rud atá ceaptha chun daoine óga a spreagadh árachas sláinte a cheannach níos luaithe,” dúirt an tAire Varadkar.

“Tá margadh an-iomaíoch againn ó thaobh árachóirí sláinte de agus molaim do chustaiméirí féachaint thart chun an margadh is fearr a fháil. Agus córas comparáide praghsanna le fáil air, ba chóir cuairt a thabhairt ar shuíomh Gréasáin an Údaráis Árachas Sláinte ar dtús.”

Críoch
Is féidir teacht ar chóras comparáide praghsanna an Údaráis Árachas Sláinte ag http://www.hia.ie/