Preasráitis

Glactar Dearbhú Bhaile Átha Cliath d’aon toil ag an gCeathrú Fóram Domhanda um Acmhainní Daonna don tSláinte

Baile Átha Cliath, Dé hAoine an 17 Samhain: Ag an gCeathrú Fóram Domhanda um Acmhainní Daonna don tSláinte, fógraíodh gníomhartha nithiúla chun aghaidh a thabhairt ar an easnamh tuartha 18 milliún oibrí sláinte a bheidh ann sa todhchaí. Ghlac ionadaithe ó níos mó ná 70 tír Dearbhú Bhaile Átha Cliath d’aon toil ag an bhFóram freisin.

Tá Dearbhú Bhaile Átha Cliath ina dhearbhú ó roinnt earnálacha agus roinnt geallsealbhóirí do rialachas feabhsaithe, d’infheistíochtaí straitéiseacha agus do mhaoiniú d’fhórsa saothair inbhuanaithe. Baineann na gealltanais atá sa Dearbhú leas as ceannaireacht pholaitiúil ar son acmhainní daonna don tsláinte ar leibhéal domhanda, réigiúnach agus náisiúnta chun a chinntiú go gcuirfidh tíortha dlús lena gcuid oibre chun clúdach sláinte uilechoiteann a bhaint amach.

Ag labhairt dó ag an bhFóram, tharraing Simon Coveney TD, an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, aird ar an ról a imríonn rialtais náisiúnta maidir leis an bhfórsa saothair domhanda sláinte a neartú. “Tá Dearbhú Bhaile Átha Cliath ina léiriú intinne ón bpobal idirnáisiúnta agus ón gcuid mhór toghlach a ndéantar ionadaíocht dóibh anseo ag an gceathrú Fóram Domhanda seo. Sainaithnítear naoi bpríomhghníomh ann lena bhféadtar feabhas a chur ar shaol ár saoránach má chuirtear chun feidhme iad.

“Tá ról tábhachtach ag rialtais náisiúnta maidir le tús áite a thabhairt do neartú an chórais sláinte, lena n-áirítear a chinntiú gurb ann d’fhórsa saothair sláinte atá oilte go cuí agus a chúitítear go cuí.”

Cé go bhfuil bearta éagsúla liostaithe sa Dearbhú, is ionann tábhacht dóibh go léir. Áirítear leis na gealltanais infheistíocht a dhéanamh in oideachas bunathraithe an fhórsa saothair sláinte agus poist sách maith a chruthú san earnáil sláinte, go háirithe do mhná agus do dhaoine óga. Cuireadh Fóram na nÓg ar bun le linn Fhóram Bhaile Átha Cliath, rud a aithníonn go mbeidh sé ríthábhachtach oibrithe sláinte óga a mhealladh agus a choinneáil má táthar chun an fórsa saothair cúram sláinte agus cúraim shóisialta a bhunathrú.

Gealladh ag an bhFóram freisin go gcuirfí feabhas ar shábháilteacht agus slándáil oibrithe sláinte trí sheasamh leis an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta agus trí fhoréigean, ionsaithe agus bagairtí in aghaidh pearsanra agus saoráidí leighis a cháineadh go láidir.

Gníomh eile a rinneadh ag Fóram Bhaile Átha Cliath ba ea Ciste Iontaobhais Il-chomhpháirtí ‘Obair a Dhéanamh ar son na Sláinte’ a bhunú, rud a bhfuil sé mar aidhm leis tacú le tíortha a bhfórsa saothair sláinte a leathnú agus a bhunathrú. “Leis an gCiste, cumasófar do chomhpháirtithe cistiú a chomhthiomsú chun an tacaíocht a theastaíonn chun athrú a bhaint amach ar leibhéal tíre a thabhairt,” a dúirt Jim Campbell, Stiúrthóir na Rannóige Fórsa Saothair Sláinte san Eagraíocht Dhomhanda Sláinte.

“Úsáidfear an cistiú chun treisiú leis na hiarrachtaí atá ar bun i dtíortha treo-aimsitheora – na tíortha sin atá ag úsáid bealaí nuálacha chun fórsa saothair sláinte atá oiriúnach don fheidhm a fhorbairt – agus leis na hiarrachtaí atá ar bun i dtíortha tosaíochta atá ag streachailt le rochtain a chur ar fáil ar chúram sláinte agus ina mbaineann an bhagairt is mó le heipidéimí atá ag teacht chun cinn.”

Ba le linn an Fhóraim freisin a reáchtáladh an chéad chomhairliúchán riamh ar shásraí le haghaidh ardán idirnáisiúnta um shoghluaisteacht oibrithe sláinte a bhunú. Tá dhá aidhm leis an ardán sin: uasmhéadú a dhéanamh ar na tairbhí a sholáthraítear don tír atá ag fáil oibrithe agus don tír atá ag seoladh oibrithe agus maolú a dhéanamh ag an am céanna ar aon difear diúltach a dhéantar. Déanfar é sin trí neartú a dhéanamh ar fhianaise, ar anailís, ar mhalartú eolais agus ar ghníomhaíocht beartais, lena n-áirítear treisiú le cur chun feidhme an Chóid Chleachtais Dhomhanda um Earcaíocht Idirnáisiúnta Pearsanra Sláinte ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte.

Bhí sé seo ar an gceathrú Fóram Domhanda a tionóladh chun dúshláin a scrúdú, chun taithí agus ceachtanna a foghlaimíodh a chomhroinnt agus chun teacht ar an mbealach chun tosaigh don fhórsa saothair domhanda sláinte.

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Is ionann an clár ‘Obair a Dhéanamh ar son na Sláinte’ agus comhthionscadal idir an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair, an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta agus an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte. Is é an aidhm atá leis an fórsa saothair cúram sláinte agus cúraim shóisialta a leathnú agus a bhunathrú ar fud an domhain ar mhaithe le dlús a chur leis an dul chun cinn i dtreo clúdach sláinte uilechoiteann agus ar mhaithe le slándáil dhomhanda sláinte a áirithiú. Bunaíodh an Clár chun na moltaí ó Choimisiún Ardleibhéil Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe um Fhostaíocht Sláinte agus Fás Eacnamaíoch a chur ar aghaidh, rud a fuair amach gur féidir fás eacnamaíoch a bhrú chun cinn trí infheistíocht a dhéanamh san fhórsa saothair sláinte.

Is féidir an óráid iomlán ón Aire Coveney a léamh ag https://www.irishaid.ie/news-publications/speeches/speechesarchive/2017/november/minister-global-health-forum/

Teagmhálaithe:
Sonali Reddy, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, +41 79 5090647, reddys@who.int
Elaine Scanlon, an Roinn Sláinte, +353 872136313, press_office@health.gov.ie
Leonie Corcoran, tacaíocht do na meáin, +353 86852 6535, corcoran.leonie@gmail.com